Základné informácie o Programe Interreg V-A SK-HU

ČO JE INTERREG?

Interreg bol vyvinutý ako Iniciatíva Spoločenstva s rozpočtom vo výške 1 miliardy EUR, ktorá sa v roku 1990 vzťahovala výlučne na cezhraničnú spoluprácu. Táto iniciatíva bola neskôr rozšírená o nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. V období 2014-2020 je Európska územná spolupráca popri cieli Rast a zamestnanosť, jedným z dvoch cieľov Kohéznej politiky. V priebehu rokov sa stal INTERREG kľúčovým nástrojom Európskej únie na podporu spolupráce medzi partnermi z rôznych krajín. Cieľom je spoločne riešiť problémy a hľadať spoločné riešenia, či už v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. Programy Interreg sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu harmonického rozvoja územia Európskej únie na rôznych úrovniach.

PROGRAM SPOLUPRÁCE

Dokument Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko popisuje všetky relevantné informácie týkajúce sa programu, ktorý bude realizovaný medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Dokument obsahuje podrobný popis vybraných prioritných osí a súvisiacich implementačných postupov. Súčasťou dokumentu je tiež nastavenie riadiacich štruktúr a všetkých ostatných významných otázok, ktoré sú základom pre dosiahnutie úspechu stanovených cieľov.

Po schválení konečnej verzie Programu spolupráce pracovnou skupinou Task force v roku 2015, ktorej súčasťou bol aj Košický samosprávny kraj v zastúpení vedúceho odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia, Riadiaci orgán Programu predložil programový dokument Európskej komisii.
Dňa 30. septembra 2015 Európska komisia schválila Program spolupráce Interreg V-A SK-HU a Riadiaci orgán mohol začať s prípravou nadväzujúcich dokumentov pre riadenie a implementáciu programu.

Viac o Programe spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko nájdete tu.

Programový dokument v Slovenskom jazyku je zverejnený tu. Slovenská verzia dokumentu má len informatívny charakter. Záväzná verzia je v Anglickom jazyku.

Rozpočet na programové obdobie 2014-2020:

Program spolupráce
Interreg V-A SK – HU
183 304 694,- EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja 155 808 987,- EUR
Národné spolufinancovanie 27 495 707,- EUR

 

Autor/zdroj: Ing. Tünde Erényi
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.07.2018 14:48
Upravené: 31.07.2018 10:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001