Komponent IV - GIS

Návrh a validácia vývoja geopriestorových otvorených dát v regióne a ich zverejnenie na podporu analytických a rozhodovacích procesov KSK

Cieľ

Hlavným cieľom GIS - Geografického informačného systému Košického kraja (KSK) by malo byť vytvorenie geo-infraštruktúry Košického kraja v rozsahu otvoreného zdroja regionálnych priestorových údajov, ktorý bude k dispozícii širokej verejnosti i modulu pre vlastné informácie, účel a rozhodovacie procesy KSK.

Aktivity

 • Týždenné konferenčné videohovory s expertmi SB (kontrola plnenia dohodnutých úloh a konzultácia nových úloh).
 • Analýza najvhodnejšieho cloudového riešenia pre nasadenie rSDI geOrchestra.
 • Inventarizácia geopriestorových dát KSK.
 • Mapové výstupy – príprava a  vytvorenie niekoľkých čiastkových mapových výstupov.
 • Spolupráca s UPJŠ v Košiciach a ďalšími aktérmi za účelom napĺňania priestorových informácií - Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi KSK a UPJŠ v Košiciach.
 • Školenia softvérového prostredia geOrchestra a infraštruktúry priestorových informácií.
 • Partnerstvá s rôznymi inštitúciami na poskytnutie geopriestorových datasetov.
 • Vznik nového tímu/oddelenia priestorových informácií na Úrade KSK ako funkčného pracoviska priestorových informácií za účelom podpory rozhodovacích procesov.
 • Výberové konania na obsadenie pracovného miesta na Úrade KSK.
 • Spustenie skúšobnej prevádzky Geoportálu.

Aktivity (z akčného plánu)

1. Analýza potreby vytvorenia oddelenia otvorených údajov, GIS a regionálnej databázy priestorových informácií (rSDI)

Výsledky predbežného preskúmania zberu a využívania údajov jednotlivých odborov v regionálnej samospráve KSK zdôraznili potrebu vytvorenia spoločnej regionálnej infraštruktúry priestorových údajov (rSDI). Vo vyššie uvedenej analýze potrieb sa budú analyzovať nasledujúce aspekty:

 • existujúce údaje, ich štruktúra a účel použitia, ako aj rozsah, v akom bude potrebné údaje získať
 • súčasné softvérové a hardvérové vybavenie KSK, siete a možnosti nasadenia najvhodnejšieho riešenia GIS pre KSK
 • finančné problémy a potreby spojené s nasadením infraštruktúry a nastavením udržateľných procesov

Výstup: Preskúmanie potrieb a kapacít týkajúcich sa pracovného priestoru otvorených dát, GIS a rSDI vrátane odporúčaní.

2. Budovanie kapacít ľudských zdrojov a vytváranie partnerstiev GIS / Open Data

Po zriadení odboru GIS v KSK a na základe výstupov z analýzy potrieb bude zabezpečené:

 • balík školení v oblasti ľudských zdrojov
 • úvodné a špecifické odborné semináre
 • zdieľanie know-how a súborov údajov medzi tímami GIS z PSK a KSK s ďalšími zainteresovanými stranami na národnej, regionálnej a miestnej úrovni
 • rozšírenie geoportálov
 • zvyšovanie povedomia a využívania Open Source GIS v miestnych a regionálnych samosprávach
 • podpora kompilácie vysoko hodnotných dátových súborov pre región východného Slovenska - NUTSII (v súlade s novou smernicou EÚ a INSPIRE)
 • spoločné výmeny a podujatia P2P (Peer2Peer), zahŕňajúc napríklad študijný pobyt v rámci nástroja TAIEX REGIO Peer2Peer v iných EÚ krajinách a/alebo výmena poznatkov počas podujatí s PSK

Výstup: Výcvikový program založený na požiadavkách na učebné osnovy pre zamestnancov oddelenia GIS, podporený študijným pobytom a základným školením. Vylepšená regionálna geoštruktúra prostredníctvom zlepšenej kvality otvorených údajov a zdieľania know-how.

3. Podpora nasadenia geoportálu KSK

Príprava, geokódovanie a tvorba databáz bude v súlade s legislatívou SR a EÚ a štandardmi otvorených dát (open data). Geodatabázy budú vytvorené pre oblasti vybrané na základe analýzy potrieb.

Výstup: Vytvorenie geoportálu a katalógu relevantných  údajov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.03.2022 14:02
Upravené: 24.03.2022 14:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine