Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kurátor – Prírodár

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Pracovná pozícia: Kurátor – Prírodár (zbierka prírodovedy)

Typ pracovného pomeru: plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú 1 rok so skúšobnou dobou 3 mesiace

Náplň práce:

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na pohovore:

Iné požiadavky, ktoré sú výhodou:

Základná zložka mzdy/brutto/a ďalšie odmeny:

Plat bude určený v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pre výkon práce vo verejnom záujme: od 835,00,- EUR (brutto)/mesačne

Žiadosti s potrebnými dokladmi zasielajte do 31.8.2022.

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie 1
071 01 Michalovce

Kontakt: martina.kuriplachova@zemplinskemuzeum.sk, tel. 0911 293 358

Predpokladaný termín výberového konania: 5.9.2022 – 9.9.2022

Kontaktovať budeme telefonicky len vybraných uchádzačov. Ostatné doručené žiadosti budú skartované/vymazané. Títo uchádzači budú pozvaní na výberové konanie pozostávajúceho z dvoch častí. Písomná časť – test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z 20 otázok (zákon o múzeách a galériách, výnos MK SR, všeobecné odborné znalosti). Predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí z písomnej časti. Ústna časť pozostáva z prezentácie uchádzača. O úspešnom uchádzačovi rozhodne 3 členná komisia na základe dosiahnutých výsledkov a posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalosti a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Predpokladaný termín nástupu je 1.10.2022, prípadne dohodou.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.