Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Odpovede na často kladené otázky pre oblasť zdravotníctva

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

1. Otázka:

Kto je môj ošetrujúci lekár?

Odpoveď:

Ak chcete vedieť, do ktorého zdravotného obvodu patríte, kliknite na stránku Zdravotné obvody - VUCKE.

Vyberte druh ambulancie a napíšte názov mesta/obce, kde bývate. Lekár, ku ktorému patríte podľa miesta bydliska (trvalého alebo aj prechodného), Vám nemôže odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná.

2. Otázka:

Kde je moja zdravotná dokumentácia a ako sa k nej dostanem?

Odpoveď:

Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ, ktorý pacientovi poskytuje zdravotnú starostlivosť.

Keď poskytovateľ ukončí alebo pozastaví svoju činnosť, je povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu do úschovy samosprávnemu kraju.

Zdravotnú dokumentáciu, ktorú má samosprávny kraj v úschove, odovzdávame v zmysle zákona na vyžiadanie výlučne poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Odporúčame teda nájsť si nového ošetrujúceho lekára a dohodnúť sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nový ošetrujúci lekár následne požiada samosprávny kraj o zaslanie zdravotnej dokumentácie.

Žiadosť môže lekár zaslať aj poštou na adresu:

Úrad Košického samosprávneho kraja
Oddelenie zdravotníctva
Nám. Maratónu mieru 1
040 01 Košice

Právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti máte aj BEZ zdravotnej dokumentácie.

3. Otázka:

Hľadáte nového všeobecného lekára alebo špecialistu?

Odpoveď:

Do vyhľadávania na stránke Register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - VUCKE môžete zadať meno lekára, názov špecializácie či zdravotníckeho zariadenia.

4. Otázka:

Ako zistím, kde a v akom čase funguje ambulantná pohotovostná služba?

Odpoveď:

Na stránke Rozpis APS - VUCKE sa zverejňuje aktuálny rozpis a všetky schválené rozpisy do budúcnosti.

5. Otázka:

Ako zistím, ktorá lekáreň poskytuje pohotovostnú službu?

Odpoveď:

Lekárenská pohotovostná služba zabezpečuje prevádzku lekárne mimo štandardných prevádzkových časov (hlavne počas sviatkov). Na stránke Lekárenská pohotovosť - VUCKE nájdete rozpis podľa jednotlivých okresov.

6. Otázka:

Ako zistím, kedy ordinuje môj lekár?

Odpoveď:

Aktuálne ordinačné hodiny všetkých ambulancií v kraji nájdete na stránke. Do vyhľadávania na stránke Ambulantné zdravotnícke zariadenia, Košický samosprávny kraj, e-VÚC - samospráva občanom (e-vuc.sk) zadajte meno lekára.

7. Otázka:

Neviete sa skontaktovať s Vaším všeobecným lekárom?

Odpoveď:

Skontrolujte, či váš lekár v daný deň a v danú hodinu ordinuje. Aktuálne ordinačné hodiny všetkých ambulancií v kraji nájdete na webe;

Ak Váš lekár neordinuje (môže byť práceneschopný, v karanténe, na dovolenke a pod.), na webe je uvedený zastupujúci lekár;

Ak sa nedovoláte na prvýkrát, skúste to neskôr, prípadne vo viacerých časoch;

Ak je na stránke uvedený e-mail do ambulancie, môžete lekára kontaktovať aj e-mailom;

Ak sa opakovane nedovoláte svojmu lekárovi a váš zdravotný problém
si to vyžaduje, navštívte ambulantnú pohotovostnú službu (od 16:00 do 22:00 v pracovných dňoch a od 7:00 do 22:00 v dňoch pracovného pokoja).

Kontakt pre prípadne nahlásenie nedostupnosti všeobecného lekára:

8. Otázka:

Čo v prípade ak ma odmietajú lekári prijať ako pacienta?

Odpoveď:

Podľa ustanovení § 12 a násl. zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ak:

Každý pacient má právo na slobodný výber lekára, teda poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

Existuje slobodná voľba pacienta, ktorý sa má v prvom rade pokúsiť uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s lekárom podľa vlastného výberu a uváženia.

V prípade, že ho viacerí lekári odmietajú prijať a uzatvoriť s ním dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je možné obrátiť sa na VUC KE.

Poskytovatelia, ktorí  poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť podľa zdravotného obvodu:

Pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecný lekár, gynekológia a zubné lekárstvo Lekár samosprávneho kraja určí poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa trvalého bydliska žiadateľa na základe zdravotného obvodu, ktorý spadá pod daného poskytovateľa.

Pri poskytovateľoch špecializovanej zdravotnej starostlivosti je potrebné, aby  pacient – žiadateľ  zaslal na Úrad Košického samosprávneho kraja žiadosť o pridelenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v danom špecializačnom odbore, kde je potrebné uviesť identifikačné údaje pacienta: meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, trvalé bydlisko žiadateľa.

Na základe posúdenia prijatej žiadosti Lekárom samosprávneho kraja mu samosprávny kraj bezodkladne určí konkrétneho lekára (v čo možno najmenšej vzdialenosti od bydliska alebo pracoviska pacienta)

Rozhodnutie Lekára samosprávneho kraja je lekár povinný rešpektovať.

Najčastejšie otázky kladené poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti a odpovede

1. Otázka:

Akým spôsobom získam povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti?

Odpoveď:

Podľa toho, či ste fyzická alebo právnická osoba, vyplníte žiadosť. Formulár spolu s povinnými prílohami nájdete na stránke: Žiadosti a tlačivá - VUCKE.
Ak disponujete zaručeným elektronickým podpisom, túto žiadosť je možné podať elektronicky.

2. Otázka:

Ako požiadať o zmenu prevádzkového času lekárne/výdajne?

Odpoveď:

Je potrebné vyplniť Žiadosť o schválenie prevádzkového času. Zmenu prevádzkového času je možné uskutočniť aj elektronickou formou prostredníctvom aplikácie Lekáreň.

3. Otázka:

Na aké dlhé obdobie môžem ustanoviť náhradného odborného zástupcu?

Odpoveď:

Náhradný odborný zástupca môže byť určený najviac na obdobie 60 dní odo dňa skončenia vykonávania činnosti odborného zástupcu. Po uplynutí tejto lehoty nemožno určiť ďalšieho náhradného odborného zástupcu.

4. Otázka:

Ako môžem požiadať o zrušenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti?

Odpoveď:

Je potrebné podať žiadosť o zrušenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktorej prílohou bude doklad preukazujúci akým spôsobom bude naložené so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok.

5. Otázka:

Ako oznámiť prekážku v prevádzkovaní lekárne/výdajne?

Odpoveď:

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja vopred hromadné čerpanie dovolenky alebo iné prekážky poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok. Prevádzkovatelia lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok musia oznámenie o prekážke v prevádzkovaní podať prostredníctvom aplikácie Aplikácia LEKÁREŇ, Pre prevádzkovateľov lekární, e-VÚC - samospráva občanom.

Najčastejšie otázky kladené poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a odpovede

1. Otázka:

Akým spôsobom získam povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

Odpoveď:

Podľa toho, či ste fyzická alebo právnická osoba, vyplníte žiadosť. Formulár spolu s povinnými prílohami nájdete na stránke: Žiadosti a tlačivá - VUCKE . Ak disponujete zaručeným elektronickým podpisom, túto žiadosť je možné podať elektronicky.

2. Otázka:

Ako požiadať o zmenu ordinačných hodín?

Odpoveď:

Je potrebné vyplniť Žiadosť o schválenie ordinačných hodín.

Zmenu ordinačných hodín je možné uskutočniť aj elektronickou formou prostredníctvom aplikácie Ambulancia

3. Otázka:

Na aké dlhé obdobie môžem ustanoviť náhradného odborného zástupcu?

Odpoveď:

Náhradný odborný zástupca môže byť určený najviac na obdobie 60 dní odo dňa skončenia vykonávania činnosti odborného zástupcu. Po uplynutí tejto lehoty nemožno určiť ďalšieho náhradného odborného zástupcu.

4. Otázka:

Ako môžem požiadať o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia?

Odpoveď:

Je potrebné podať žiadosť o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. V zmysle ust. § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  - žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť.

5. Otázka:

Akým spôsobom získam povolenie, zrušenie alebo zmenu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia?

Odpoveď:

Podľa toho, či ste fyzická alebo právnická osoba, vyplníte žiadosť. Formulár spolu s povinnými prílohami nájdete na stránke: Žiadosti a tlačivá - VUCKE.

K žiadosti je potrebné priložiť doklady v úradne overenej fotokópií.

6.Otázka:

Môžem dočasne pozastaviť povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia?

Odpoveď:

Orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví povolenie na základe žiadosti držiteľa povolenia najviac na jeden rok.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.