Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Odpovede na často kladené otázky pre oblasť majetku

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

1. Otázka:

Ako postupovať v prípade realizácie cudzej stavby (napr. zriadenia vjazdu  z cesty, uloženia inžinierskych sietí - NN, kanalizačnej alebo vodovodnej prípojky) pri ceste vo vlastníctve KSK (v ochrannom pásme cesty)

Odpoveď:

Žiadosť je potrebné doručiť na Úrad KSK.  K žiadosti je potrebné doložiť:

Žiadateľ je zároveň povinný uzatvoriť zmluvu, ktorou sa upraví užívanie pozemku dotknutého stavbou.  Špecifikácia zmluvného vzťahu, ako aj ďalšie informácie ( s kým a kedy má žiadateľ zmluvu uzavrieť) je uvedená v samotnom súhlase KSK. 

Najčastejšie je to nájomná zmluva uzatváraná so  Správou ciest KSK
ako správcom, ktorý postupuje v zmysle  Zásad hospodárenia s majetkom KSK, tzn. podmienky nájmu, ktoré sú súčasťou jeho vyhotoveného návrhu nájomnej zmluvy, musí  odsúhlasiť predseda KSK.

2. Otázka:

Ako postupovať  v prípade podania žiadosti o kúpu pozemku alebo stavby alebo stavby vo vlastníctve KSK.

Odpoveď:

Žiadosť  je potrebné doručiť  na  Úrad KSK spoločne so špecifikáciou nehnuteľností, ktorú žiadateľ chce odkúpiť. V prípade, že žiada odkúpiť len časť pozemku KSK, tak k žiadosti je potrebné doložiť aj kópiu z katastrálne mapy, prípadne grafickú situáciu  s vyznačením  časti pozemku na odkúpenie.

Pri predaji sa postupuje podľa zákona č. 446/2001 Z .z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom KSK.

3. Otázka:

Ako postupovať v prípade  podania žiadosti na nájom  nehnuteľnosti (pozemku, stavby, nebytového priestoru) vo vlastníctve KSK)?

Odpoveď:

So žiadosťou o prenájom pozemku alebo stavby je potrebné obrátiť sa priamo na správcu majetku KSK, ktorý je zapísaný ako správca pozemku alebo stavby v liste vlastníctva príslušného katastra nehnuteľností . V prípade žiadosti o nájom nebytových priestorov je to správca budovy, v ktorej sa nebytové priestory  nachádzajú. V žiadosti je potrebné špecifikovať nehnuteľnosť, o nájom ktorej žiadateľ žiada, dobu nájmu a účel nájmu. Správca postupuje pri nájme v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom KSK. Nájomné bude určené tak, aby bolo v mieste a čase obvyklé.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.