Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Sociálne služby by sa mali čo najviac podobať bežnej rodine

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Prvý blok konferencie je venovaný aktuálnej otázke deinštitucionalizácie sociálnych služieb, plánovaniu a tvorbe strategických dokumentov. Druhý blok predstaví elektronizáciu sociálnych služieb na úrovni Úradu KSK a zariadení sociálnych služieb. Súčasné zameranie sociálnej politiky EÚ zvýrazňuje potrebu zmeniť systém inštitucionálnej starostlivosti a transformovať ho na systém s prevahou služieb a opatrení poskytovaných v prirodzenom prostredí čo najviac podobnom bežnej rodine.

Deinštitucionalizácia (DI) je jedným zo základných prostriedkov prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. V rámci viacerých spojených procesov predpokladá postupne úplne zatvorenie a zrušenie inštitucionálnych služieb starostlivosti a zároveň vytvorenie, rozvoj a podporu efektívnej  siete nových alebo existujúcich alternatívnych komunitných služieb pre obyvateľov. Nejde len o zmenu formy bývania, ale hlavne o zmenu prístupu k občanom so zdravotným postihnutím, deťom a seniorom.

„Proces deinštitucionalizácie v pobytových sociálnych službách je dlhodobý a náročný, vychádza  zo schválenej národnej stratégie,“ hovorí vedúca Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK Zuzana Jusková. „ Jeho základným cieľom je vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý život všetkých občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí komunity prostredníctvom komplexu kvalitných alternatívnych služieb vo verejnom záujme. Nedá sa urobiť naraz, pretože je finančne náročný, ale vyžaduje si postupné kroky v priebehu nasledujúcich rokov.“

„Ku koncu minulého roka bolo v Slovenskej republike 5 410 836 obyvateľov, pričom sociálne služby boli poskytnuté pre 47 400 obyvateľov v 1249 zariadeniach sociálnych služieb. Z tohto počtu je až 631 pobytových zariadení, čo je 51 percent. Priemerná kapacita zariadení s celoročným pobytom je u nás 67 miest,“ konštatuje PhDr. Miroslav Cangár z rezortného ministerstva. Slovensko ratifikovalo množstvo medzinárodných dokumentov o ľudských právach, ktorých uplatňovanie nie je, alebo je len ťažko možné realizovať v podmienkach inštitucionálne zameraných sociálnych služieb.

Nosnou myšlienkou stratégie DI je prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov - so zdravotným postihnutím aj pre seniorov - v prirodzenom sociálnom prostredí, nie vo veľkokapacitných zariadeniach sociálnych služieb. Predpokladá to postupné zrušenie inštitucionálnych služieb (pobytových zariadení) a zároveň vybudovanie siete nových alebo existujúcich alternatívnych komunitných služieb pre obyvateľov.

„Komunitná starostlivosť to sú ambulatné a terénne sociálne služby, vrátane zariadení sociálnych služieb rodinného typu s maximálnym počtom 12 - 18 „členov domácnosti“. To predstavuje transformáciu veľkokapacitných zariadení na zariadenia s nižšou kapacitou,“ vysvetľuje Zuzana Jusková. „Preferujú sa neústavné formy služieb, ktoré sú pre klienta dostupné a nevytrhávajú ho z jeho prirodzeného prostredia. Znamená to postupné znižovanie kapacity a prevádzkovanie zariadení s nízkou kapacitou, ale zároveň zvyšovanie kvality služieb zavedením ošetrovateľského procesu a zabezpečenie individuálneho prístupu ku klientom. Úplné ukončenie procesu predpokladáme do roku 2018.“

S postupným znižovaním kapacity začal KSK v roku 2012 v zariadeniach VIA LUX Košice Barca (zníženie kapacity o 40 klientov), LÚČ Šemša (o 20 klientov), LUMEN Trebišov (o 10 klientov), LIDWINA Strážske (o 10 klientov). Celkovo dôjde k zníženiu kapacity zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK o 80 miest. Súvisí s tým aj zavedenie komunitného systému poskytovania služieb, teda rozdelenie klientov do rodín, či rozdelenie poskytovaných sociálnych služieb podľa druhu do osobitných priestorov (napr. na rôzne poschodia alebo trakty). V celom procese je dôležité zvýšenie podielu ambulantných a terénnych sociálnych služieb oproti pobytovým. Vzniklo spolu 166 miest v zariadeniach s ambulantnou alebo týždennou formou sociálnej služby

KSK v spolupráci  Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja n.o. pripravuje v rokoch 2013 a 2014 stratégiu deinštitucionalizácie pre KSK. V roku  2013  KSK ako oprávnený žiadateľ podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Regionálneho operačného programu (ROP). Pôjde o pilotný projekt s názvom „Samostatnosť klientov – naša budúcnosť“ pre Domov sociálnych služieb LIDWINA v Strážskom. LIDWINA je pobytové zariadenie, poskytuje služby 82 klientom so zdravotným postihnutím, ktorí sú umiestnení v dvoch jednopodlažných budovách. Vybraných 18 klientov bude umiestnených do deinštitucionalizovanej formy sociálnej služby. V zariadení podporovaného bývania v samostatne stojacom dome budú mať klienti možnosť uplatniť svoje schopnosti a zručnosti a pozitívne ovplyvniť kvalitu života. Budova je v súčasnosti udržiavaná, nevyužívaná a je vo vlastníctve KSK . Má samostatný areál a tiež prístupovú cestu.

Zastupiteľstvo KSK schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP, zabezpečenie realizácie projektu „Samostatnosť klientov – naša budúcnosťpo schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt (47 563 eur).

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.