Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - Detský domov Štós

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Názov projektu:  Detský domov Štós

Kód projektu : 302020W822

Miesto realizácie: obec Štós

Celkové náklady:  18 053,18 €

Výška NFP:   18 053,18 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC211-2018-27 Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je podporiť výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou zakúpením interiérového vybavenia a osobného motorového vozidla v rámci oprávnenej aktivity e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí.

 Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 -   Nákup interiérového vybavenia

2 - Aktivita č. 2  - Nákup osobného automobilu bude realizovaný

Výstupy projektu: - terénna sociálna práca s rodinou, cieľom ktorej je pravidelne vykonávať návštevy v rodine za účelom diagnostiky - spoznanie osobnosti rodiča, rodinného a sociálneho prostredia rodiny, získanie náhľadu do rodinného života a poradenstva.

- ambulantná sociálna práca s rodinou s cieľom uskutočňovať Rodičovský deň pre rodičov s prihliadnutím na rôznorodosť kategórií rodičov na základe vopred pripraveného Programu práce s rodinami v podmienkach CDR.

 - dobrovoľné pobyty pre deti na základe  dohody s rodičmi v súlade s platnou legislatívou.

CDR Michalovce v súlade s novou koncepciou práce detských domovov transformovaných na Centrá pre deti a rodiny bude poskytovať pobytové, ambulantné a terénne opatrenia SPODaSK. Personálne potreby budú zabezpečené v rámci NP Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti III.7-miestne motorové vozidlo bude v CDR slúžiť na rozšírenie vozového parku z počtu štyroch motorových vozidiel na päť (dve motorové vozidlá pri najbližšej STK budú vyradené z evidencie ako nevyhovujúce). CDR bude nové motorové vozidlo využívať výlučne pre odborný tím CDR, pre realizáciu programu centra pre terénnu a ambulantnú formu práce s dieťaťom a jeho rodinou.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.