Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vytvorenie biologicko/chemickej učebne v Základnej škole s materskou školou Borša

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Názov projektu: Vytvorenie biologicko/chemickej učebne v Základnej škole s materskou školou Borša

Kód projektu : 302021J918

Miesto realizácie: obec Borša

Celkové náklady:  55 416,00 €

Výška NFP:   52 645,20 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Cieľom projektu je rozvoj a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Borši v oblasti prírodovedných predmetov (chémia a biológia). Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov vo vybraných predmetoch povedie k ich lepšiemu budúcemu uplatneniu na trhu práce, k zmenšovaniu sociálnych a ekonomických rozdielov medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva a k znižovaniu nezamestnanosti, ktorá je jedným z najvýznamnejších problémov obce a celého regiónu.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Obstaranie biologicko/chemickej učebne

Výstupy projektu: Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu novej špeciálnej učebne, ktorá bude slúžiť na výučbu chémie a biológie pre 192 žiakov školy. Nová učebňa bude využívaná najmä na praktické cvičenia a na lepšie prepojenie teórie s praxou, čím sa výrazne zvýšia šance absolventov školy na pokračovanie v štúdiu na stredných odborných školách, ako aj na ich neskoršie uplatnenie v praxi.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.