Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Etická infraštruktúra a konflikt záujmov volených funkcionárov, zamestnancov KSK, zamestnancov organizácií KSK

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

V záujme zlepšenia postavenia Košického samosprávneho kraja v oblasti transparentnosti a etiky bol Úradom Košického samosprávneho kraja vypracovaný:

a Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja schválené:

Etický kódex volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja

Cieľom aplikovania tohto kódexu je definovanie pravidiel pre etický výkon mandátu vo verejnej správe ako základu pre budovanie dôvery zo strany verejnosti v činnosti jej jednotlivých predstaviteľov. Dôraz sa kladie na poslanie samosprávy ako služby obyvateľom permanentne smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu poskytovaných služieb.

Kódex odporúča volenému predstaviteľovi aby svoju funkciu vykonával v súlade s Ústavou SR a všeobecne záväznými právnymi predpismi, nepripustil akúkoľvek diskrimináciu, rešpektoval právomoci ostatných volených predstaviteľov, vyhýbal sa takému správaniu a činnostiam, ktoré by mohli znížiť dôveru v nestranný výkon funkcie

Rada pre etiku volených predstaviteľov

Pre účely podpory dodržiavania Etického kódexu volených predstaviteľov bola zriadená Rada pre etiku volených predstaviteľov ako poradný orgán Zastupiteľstva KSK, ktorý bude monitorovať činnosť splnomocnenca pre etiku a v prípade potreby vydávať stanoviská k jednotlivým podaniam na porušenie Etického kódexu volených predstaviteľov. Podrobnosti fungovania Rady pre etiku volených predstaviteľov obsahuje Štatút Rady pre etiku volených predstaviteľov KSK.

Splnomocnenec Rady pre etiku volených predstaviteľov

Funkciu Splnomocnenca pre etiku zastáva vedúci organizačného oddelenia Košického samosprávneho kraja, ktorého menuje a odvoláva predseda Košického samosprávneho kraja.

Členstvo v Rade pre etiku volených predstaviteľov:

Vzniká vymenovaním za člena Zastupiteľstvom KSK. Rada pre etiku volených predstaviteľov pozostáva
z jedného zástupcu za každý poslanecký klub Zastupiteľstva KSK a ďalšieho zástupcu z poslaneckého klubu, ktorý má najväčší počet členov, a to len v prípade, ak je počet poslaneckých klubov párny.

Zloženie Rady pre etiku:

  1. MVDr. Jozef Figeľ - predseda
  2. MUDr. Marián Hojstrič
  3. Mgr. Jozef Andrejčák
  4. JUDr. Jaroslav Hlinka
  5. Ing. Jozef Horváth

Tajomník Rady pre etiku a Splnomocnenec pre etiku:

Úlohy Rady pre etiku volených predstaviteľov:

Konflikt záujmov volených funkcionárov

Ústavný zákon 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ustanovuje

V zmysle tohto ústavného zákona bola Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja zriadená komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  

Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - vzor:

Cieľom aplikovania tohto kódexu je vytvoriť také konanie zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktorého výsledkom bude vytvorenie dôvery v otvorenosť, transparentnosť a presadzovanie verejného záujmu.

Kódex určuje zamestnancovi, aby svoje úlohy vykonával v súlade s Ústavou SR , ústavnými zákonmi, zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami, ostatnými všeobecne záväznými predpismi, vnútornými predpismi, všeobecne uznávanými a uplatňovanými morálnymi pravidlami a pravidlami etikety spoločenského styku
a ustanoveniami tohto kódexu a zároveň upravuje formy správania sa zamestnanca pri výkone svojho povolania na pracovisku (zakazuje sa mobbing, bossing, staffing a sexuálne obťažovanie).

Etický kódex zamestnancov Košického samosprávneho kraja:

V záujme zlepšenia postavenia Košického samosprávneho kraja v oblasti etiky bol vypracovaný Etický kódex zamestnancov Košického samosprávneho kraja.

Etický kódex zamestnancov Košického samosprávneho kraja je záväzná norma správania sa zamestnancov Košického samosprávneho kraja.

Cieľom aplikovania a uplatňovania etického kódexu v praxi je také konanie zamestnancov, ktorého výsledkom bude vytvorenie dôvery v otvorenosť, transparentnosť a presadzovanie verejného záujmu pri plnení úloh zabezpečujúcich všestranný rozvoj územia Košického samosprávneho kraja a plnenie potrieb obyvateľov.

Rada pre etiku Košického samosprávneho kraja:

Pre účely podpory dodržiavania Etického kódexu zamestnancov Košického samosprávneho kraja bola predsedom Košického samosprávneho kraja zriadená Rada pre etiku Košického samosprávneho kraja, ako poradný a konzultačný orgán, ktorá sa riadi Štatútom Rady pre etiku KSK.

Rada pre etiku má 5 členov, ktorých menuje predseda Košického samosprávneho kraja.

Dokumenty:

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.