Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2017

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja §11 písm. b) v znení zákona č. 378/2016 Z.z. Vyšší územný celok vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie.

V súlade so zákonom bolo vypracované hodnotenie plnenia PHSR KSK za rok 2017.

V predkladanom materiáli sú v prvej časti uvedené hlavné trendy rozvoja regiónu v rámci kompetencií Košického samosprávneho kraja. Tieto trendy sú sledované predovšetkým na základe ukazovateľov odkazujúcich na plnenie cieľov medzinárodného záväzku v podobe stratégie Európa 2020, ako aj plánovacieho programovacieho obdobia EÚ 2020 – 2027.

V druhej časti dokumentu sú vyhodnotené aktivity PHSR KSK 2016 – 2022 z pohľadu ich aktuálneho stavu za roky 2016 a 2017.

V tretej časti materiálu sú vyhodnotené ukazovatele výsledku a dopadu PHSR KSK 2016 – 2022 v časových radoch podľa dostupnosti údajov pre jednotlivé indikátory. Ukazovatele sú naplnené na základe dostupných verejných databáz. V rámci ukazovateľov dopadu je vyhodnotený index regionálnej identity, ktorý pozostáva z kvantitatívneho a kvalitatívneho (dotazníkového) zisťovania.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.