Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kompetencie a legislatíva

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj je na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zriaďovateľom stredných škôl (65) pri prenesenom výkone štátnej správy a zriaďovateľom jazykových škôl (5), školských internátov (15), zariadení školského stravovania (44), školy v prírode (1), regionálneho centra voľného času (1), školských stredísk záujmovej činnosti (4) a školského klubu detí (1) pri výkone samosprávy. Vykonáva prenesený výkon štátnej správy vo vzťahu k stredným školám košického regiónu a zabezpečuje originálne kompetencie samosprávy v zmysle platnej legislatívy.

Samosprávny kraj vykonáva:

Sieť stredných škôl sa považuje za zásadnú problematiku v oblasti regionálneho školstva, osobitne vzhľadom na plnenie regionálnych požiadaviek a požiadaviek dopytu, záujmu o vzdelávanie podľa jednotlivých druhov stredných škôl i podľa jednotlivých typov stredných odborných škôl.. Plnenie regionálnych potrieb umožňuje samosprávnemu kraju pri prenesenom výkone štátnej správy požiadať ministerstvo školstva o zaradenie a vyradenie škôl a školských zariadení do siete.

Cieľom KSK je vykonávať reštrukturalizáciu siete učebných a študijných odborov so zachovaním odborov v regióne, hlavne s cieľom maximálneho využitia kapacitných možností škôl a zvýšenia uplatnenia absolventov všetkých škôl vo svojej pôsobnosti.

Zákony

Vyhlášky

Nariadenia vlády Slovenskej republiky

Rezortné predpisy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.