Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Čo podporuje Program?

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020 poskytuje finančnú podporu v rámci 4 tematických priorít, ktorými sú:

Prioritná os 1: Príroda a kultúra

Cieľom priority je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti zachovaním, ochranou, podporou a rozvojom prírodného a kultúrneho dedičstva.

Činnosti, ktoré sa majú podporiť v rámci investičnej priority:

Celkový dostupný rozpočet na prioritu je: 65 209 186 EUR.

Prioritná os 2: Posilnenie cezhraničnej mobility

Priorita sa sústreďuje na zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice s napojením regionálnych a subregionálnych centier ku koridorom TEN-T vrátane multimodálnych uzlov a na zdokonaľovanie cezhraničných dopravných/logistických služieb rozvojom a vylepšením systémov šetrných k životnému prostrediu a znížením emisií skleníkových plynov za účelom podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Činnosti, ktoré sa majú podporiť v rámci investičnej priority:

Celkový dostupný rozpočet na prioritu je: 40 715 389 EUR.

Prioritná os 3: Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti 

Priorita je zameraná na znižovanie nerovností v zamestnanosti medzi regiónmi zlepšením úrovne zamestnanosti v rámci programovej oblasti integráciou cezhraničných trhov práce vrátane cezhraničnej mobility, spoločných miestnych zamestnaneckých iniciatív, informačných a poradenských služieb a spoločných tréningov.

Činnosti, ktoré sa majú podporiť v rámci investičnej priority:

Celkový dostupný rozpočet na prioritu je: 40 715 389 EUR.

Prioritná os 4: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Priorita je sústredená na posilnenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a na rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami.

Činnosti, ktoré sa majú podporiť v rámci investičnej priority:

Celkový dostupný rozpočet na prioritu je: 25 666 448 EUR.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.