Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prognóza novoprijatých žiakov na stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na školský rok 2019/2020

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

VZN sa nevzťahuje na gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, študijné odbory, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody a študijné odbory a učebné odbory uvedené v zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky.

Pre nasledujúci školský rok MŠVVaŠ SR na základe určeného násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre KSK vypočítalo rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredných školách v územnej pôsobnosti KSK pre školský rok 2019/2020 na 6468.

V záujme zosúladiť ponuku odborov vzdelávania a vzdelávacích kapacít na stredných školách s potrebami trhu práce v kraji, zverejňuje KSK rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredných školách pre školský rok 2019/2020 podľa druhu strednej školy (gymnázium, stredná odborná škola, konzervatórium) a podľa skupín a odborov vzdelávania pre stredné odborné školy. Pri rozpise KSK vychádzal z materiálu o dodatočnej potrebe trhu práce v roku ukončenia štúdia  spracovaného firmou TREXIMA Bratislava, ktorá bola na regionálnej úrovni v rámci konzultačných procesov korigovaná na základe údajov o potrebách pre duálny systém vzdelávania v kraji, počte evidovaných absolventov stredných škôl spracovaných ÚPSVaR - om a údajov zamestnávateľov o ich potrebách. Výsledkom týchto procesov je očakávaná potreba trhu práce na regionálnej úrovni, ktorú uvádzame v nasledujúcom prehľade.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.