Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Lekárne

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj ako správny orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 135 ods. 1 písm. f), podľa § 138 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ukladá pokuty voči poskytovateľom lekárenskej starostlivosti za porušenia povinnosti podľa zákona  č. 362/2011 Z. z. a v súlade s § 46  zákona č. 71/1967 Zb..

Samosprávny kraj uloží pokutu od 500 eur do 25 000 eur za iné správne delikty podľa § 138 ods. 34 zákona č. 362/2011 Z. z. okrem písmena bb), ak ide o držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekári, držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok, držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok a držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok.

Samosprávny kraj pri určení výšky pokuty podľa § 138 ods. 35 zákona č. 362/2011 Z. z. prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

Kontrolnú skupiny tvoria farmaceut KSK a referent farmácie, ktorí pred začatím kontroly deklarujú svoju kompetenčnú spôsobilosť vykonať kontrolu Poverením na výkon kontrolnej činnosti.

Priebeh správneho konania:

Rozhodnutie o uložení pokuty (príklad)
V tomto prípade bolo dôvodom začatia konania bolo porušenie povinnosti podľa:
■ § 138 ods. 5, písm. k) zákona č. 362/2011 Z. z. podľa ktorého  sa držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti dopustí ak nezabezpečuje výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok oprávnenými osobami uvedenými v § 25 ods. 2 a 3 zákona č. 362/2011 Z. z.,
■  § 138 ods. 5, písm. p) neumožní výkon štátneho dozoru oprávneným osobám alebo im neumožní vstup do priestorov, kde sa vykonáva lekárenská starostlivosť; na ich požiadanie nezabezpečí predloženie požadovanej dokumentácie, neposkytne potrebné vysvetlenie alebo nepredloží vzorky liekov v množstve potrebnom na kontrolu.

Okrem uloženia pokuty správny orgán uloží účastníkovi konania v rozhodnutí tiež povinnosť prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty ma účastník konania právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
V rámci autoremedúry správny orgán môže rozhodnutie zmeniť tým, že odvolaniu vyhovie, ak nie postúpi odvolanie so spisovým materiálom na odvolací orgán - Ministerstvo zdravotníctva SR.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.