Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Lekári

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Správne konanie vo veci uloženia pokuty vo veci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prebieha v súlade s § 81 a nasledujúcimi zákona č. 578/2004 Z. z. ako aj v súlade so zákonom  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Priebeh správneho konania:

Rozhodnutie o uložení pokuty (príklad 1)
Rozhodnutie o uložení pokuty (príklad 2)

Okrem uloženia pokuty správny orgán uloží účastníkovi konania v rozhodnutí tiež povinnosť prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty ma účastník konania právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. V rámci autoremedúry správny orgán môže rozhodnutie zmeniť tým, že odvolaniu vyhovie, ak nie postúpi odvolanie so spisovým materiálom na odvolací orgán - Ministerstvo zdravotníctva SR.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.