Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Výročná správa KSK za rok 2015

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

 1. Identifikácia organizácie Košický samosprávny kraj
 2. Orgány Košického samosprávneho kraja
 3. Dosiahnuté výsledky Košického samosprávneho kraja v roku 2015
 4. Vývoj finančnej situácie za roky 2012-2015
 5. Výsledok hospodárenia za rok 2015
 6. Konsolidovaná účtovná závierka KSK za rok 2015
 7. Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja
 8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
  Dokument obsahujúci časti 1. až 8
 9. Prílohy:
  9.1) Individuálna účtovná závierka KSK za rok 2015
  - úvodná strana
  - súvaha, výkaz ziskov a strát
  - finančný výkaz FIN 1-12
  - finančný výkaz FIN 3-04
  - finančný výkaz FIN 4-01
  - finančný výkaz FIN 5-04
  - finančný výkaz FIN 6-04
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora
  - dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou

  9.2) Konsolidovaná účtovná závierka KSK za rok 2015
  - úvodná strana
  - súvaha - aktíva
  - súvaha - pasíva
  - výkaz ziskov a strát
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora
  - dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.