Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Index regionálnej identity

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Pre hodnotenie výsledkov realizačnej časti PHSR KSK 2016 – 2022 z určitého časového hľadiska je potrebné merať ukazovatele dopadu, pre ktoré je spracovaná metodika tvorby a vyhodnocovania kompozitného ukazovateľa Indexu regionálnej identity (IRI).

Regionálna identita je široký pojem, ktorý môže byť rôzne chápaný, preto v prvom kroku bolo potrebné zadefinovať, čo pre potreby IRI chápeme pod pojmom regionálna identita. Jednoznačne, s ohľadom na odsúhlasené ciele a priority PHSR KSK 2016 – 2022, chápeme regionálnu identitu ako spoločenský proces v určitej komunite, ktorá žije v určitom priestore a tento spoločenský proces, z hľadiska jeho trvalej udržateľnosti, je nevyhnutné zamerať na službu verejnosti. K tomu má slúžiť aplikácia spoločenských hodnôt, z ktorých vychádzajú strategické a špecifické ciele PHSR KSK 2016 – 2022, do praktického života danej komunity. Preto skôr ako hodnotový vzťah k územiu, preferujeme pre účely IRI chápanie regionálnej identity ako hodnotový vzťah k spoločnosti žijúcej na danom území.

Pri meraní regionálnej identity pôjde predovšetkým o vzťahové a hodnotové kategórie, ktoré vieme merať len empiricky. Takto empiricky získané údaje bude potrebné doplniť aj o súvisiace objektívne faktografické dáta. Z toho dôvodu kompozitný ukazovateľ IRI bude meraný kvantitatívnym a kvalitatívnym zisťovaním. Tieto dve časti IRI sa nedajú zmysluplne spojiť do jedného kompozitného ukazovateľa, preto IRI bude mať zvlášť svoju bodovú hodnotu za kvantitatívnu i kvalitatívnu časť.

 

 

 

 

 

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.