Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Urbanisticko-architektonická štúdia Vedecko-technologického parku Kechnec

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Regionálna pomoc inovácií a transferu technológií

Cieľom Košického samosprávneho kraja je vytvárať prostredie pre zvyšujúci prílev produktívnych investícií do výskumu a vývoja. V oblastiach verejného záujmu ide najmä o rozvoj inovácií a znalostnej ekonomiky vo väzbe na konkurencieschopnosť, územný rozvoj, súdržnosť a na sociálno-ekonomickú situáciu regiónu, jeho miest, vrátane rozvoja väzieb s priľahlými regiónmi.

Vedecko-technologický park v Košickom kraji / urbanisticko-architektonická štúdia

Zadanie pre spracovanie štúdie bralo do úvahy súčasný stav a perspektívne možnosti regiónu s ohľadom na už etablovaný priemysel a výrobu a znalostný potenciál regiónu v oblasti presného strojárstva a automatizačnej techniky, biomedicíny, IKT a zelených technológií.

Hlavným cieľom spracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie je preverenie priestorových a funkčných možností územia na vybudovanie Vedecko-technologického parku (VTP) ako integrálnej súčasti priemyselnej zóny Kechnec, na v súčasnosti nezastavanom území.

VTP bude tvoriť multifunkčný komplex pre rozvoj aplikovaného výskumu a inovatívnych technológii s bezprostrednou väzbou na súčasné a budúce firmy s vyššou pridanou hodnotou etablované primárne v priemyselnej zóne Kechnec a v širšom okolí. S priestormi pre vedu a aplikovaný výskum: vedecko-vývojové centrá, start-up centrá, testovacie centrá technologické inkubátory, priestory pre etablovanie mid-tech a high-tech servisné výrobné firmy, ktoré sú súčasťou klastrov alebo hodnotových reťazcov.

Tento multifunkčný komplex bude obsahovať kancelárske, laboratórne a skúšobné priestory, priestory pre výrobu prototypov, poloprevádzkové a prevádzkové a high-tech výrobné priestory, ďalej priestory pre celoživotné vzdelávanie, kongresový komplex so stravovaním a prechodným ubytovaním, športovo-rekreačné vybavenie a obytnú zónu.

Areál VTP sa nachádza na východnom okraji modernej priemyselnej zóny strategického významu, tvorí prechod medzi obcou a priemyselnou zónou, s napojením na navrhovanú občiansku vybavenosť a plochy obytnej výstavby. Z areálu je atraktívny výhľad na blízku pahorkatinu na východe, obec Kechnec i celú strategickú priemyselnú zónu.

Areál je umiestnený južne od hlavnej komunikačnej osi priemyselnej zóny s napojením na celoštátnu cestnú sieť, na cestu I/68 spájajúcu Košicko-Prešovskú aglomeráciu s Miskolcom a na rozostavanú rýchlostnú cestu R4 mimoúrovňovou križovatkou „Kechnec“. Ďalším dopravným napojením je výhľadová trasa železničnej kombinovanej dopravy s logistickým terminálom v priemyselnom parku, pre ktorý je tu určený koridor. Medzinárodné letisko Košice je v dostupnosti cca 15 km.

Urbanisticko-architektonická štúdia bude podkladom pre doplnenie ÚPN obce o rozšírenie územia priemyselnej zóny pre VTP a pre prípravu realizácie komplexu. Kompletná dokumentácia je uložená na Úrade KSK, Odbore RRPaIP, k dispozícii nahliadnutia počas úradných hodín.

Autorský kolektív:

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.