Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Urbanisticko-krajinárska štúdia Vinohradníckej oblasti Tokaj

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Riešené územie zahŕňa 10 obcí: Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa, Viničky a Borša, Ladmovce, Zemplín.
Cieľom štúdie je návrh revitalizácie krajiny so zameraním na ochranu výnimočných prírodných a kultúrno-historických hodnôt krajiny a rozvoj jej potenciálu, prioritne v oblasti cestovného ruchu.

Obsahom urbanisticko-krajinárskej štúdie je:

V štúdii sú implementované závery Európskeho dohovoru o krajine, zdokumentované chránené územia a prvky územného systému ekologickej stability, tokajské vinohradnícke hony, navrhnuté revitalizačné opatrenia v krajine. V rámci ochrany kultúrno-historických hodnôt územia sú vyznačené kultúrne pamiatky a pamätihodnosti; v rámci rozvoja cestovného ruchu – existujúce a navrhované atraktivity, sieť turistických trás, cyklotrás a vodná cesta. Zároveň je graficky znázornený vzťah riešeného územia k Tokajskej oblasti v Maďarsku.

Urbanisticko-krajinárska štúdia Vinohradníckej oblasti Tokaj bude podkladom pre aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie a projekty pozemkových úprav.

Textová časť:

Grafická časť:

 1. Širšie vzťahy
 2. Urbanisticko-krajinárska analýza
 3. Urbanisticko-krajinársky návrh revitalizácie
 4. Návrh revitalizačných opatrení v obci
  4.01 Slovenské Nové Mesto
  4.02 Čerhov
  4.03 Veľká Tŕňa
  4.04 Malá Tŕňa
  4.05 Bara
  4.06 Černochov
  4.07 Viničky
  4.08 Borša
  4.09 Ladmovce
  4.10 Zemplín
 5. Návrh turistických chodníkov a atraktivít

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.