Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Informácia k predkladaniu projektových zámerov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

V súčasnosti prebieha proces vypracovania a schvaľovania SEA ako nevyhnutnej podmienky na schválenie uvedených dokumentov Riadiacim orgánom pre IROP. Predpokladaný termín ukončenia SEA je júl 2016.

Po schválení RIÚS zverejní  SO pre IROP v čo najkratšom  termíne  výzvy na predkladanie projektových zámerovza prioritnú os 2, špecifický cieľ 2.2.1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a za prioritnú os 4, špecifický cieľ 4.2.1. Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov  a  aktuálne informácie k IROP budú priebežne zverejňované na webovej  stránke Košického samosprávneho kraja, v časti SO pre IROP – www.vucke.sk

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.