Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nesprávne účtovaný drobný hmotný majetok získaný darom od subjektu mimo verejnej správy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Účtovná jednotka účtovala drobný hmotný majetok získaný darom od subjektu mimo verejnej správy len na podsúvahové účty 751 a 799.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, § 36 ods. 2, § 57 ods. 1 písm. a) , § 77 ods. 7 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Odporúčanie

Subjekt mal o  hmotnom majetku, o ktorom nerozhodol vo svojom vnútornom predpise, že je dlhodobým majetkom, účtovať aj na stranu MD účtu 112 – Materiál na sklade a na stranu D účtu 384 – Výnosy budúcich období. Účtovná jednotka, ktorá používa spôsob A účtovania zásob, mala zaradenie majetku do používania zaúčtovať na stranu MD účtu 501- Spotreba materiálu a na stranu D účtu 112 – Materiál na sklade. Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi mala zaúčtovať nadobudnutý školský nábytok do výnosov, a to na stranu MD účtu 384 – Výnosy budúcich období a na stranu D účtu 697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy. Až následne drobný hmotný majetok uvedený do používania sa eviduje v podsúvahovej evidencii.

Právny stav ku (mesiac/rok)

4/2015

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.