Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Výročná správa KSK za rok 2014

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

 1. Časť – Identifikácia organizácie Košický samosprávny kraj
 2. Časť – Orgány Košického samosprávneho kraja
 3. Časť – Dosiahnuté výsledky Košického samosprávneho kraja v roku 2014
 4. Časť – Vývoj finančnej situácie za roky 2011-2014
 5. Časť – Výsledok hospodárenia za rok 2014
 6. Časť – Konsolidovaná účtovná závierka KSK za rok 2014
 7. Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja
 8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
  - Dokument obsahujúci časti I. až VIII.
  - Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
 9. Časť – Prílohy:
  1. Individuálna účtovná závierka za rok 2014
   - úvodná strana
   - súvaha výkazu ziskov a strát
   - finančný výkaz FIN 1-12
   - finančný výkaz FIN 3-04
   - finančný výkaz FIN 4-01
   - finančný výkaz FIN 5-04
   - finančný výkaz FIN 6-04
   - poznámky: textová časť
   - poznámky: tabuľková časť
  2. - správa audítora
  3. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014
   - úvodná strana
   - súvaha - aktíva
   - súvaha - pasíva
   - výkaz ziskov a strát
   - poznámky: textová časť
   - poznámky: tabuľková časť
   - správa audítora

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.