Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Začína sa rekonštrukcia a modernizácia Provinčného dom v Spišskej Novej Vsi

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Na zvýšenie kvality kultúrnych služieb a vytvorenie atraktívneho kultúrneho centra na Spiši je schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 2 363 692,59 eur. Peniaze získal Košický samosprávny kraj (KSK) z Regionálneho operačného programu. (ROP).

Rekonštrukciou historického objektu, vytvorením nových expozícií, debarierizáciou a modernizáciou vybavenia získa zriaďovateľ KSK polyfunkčný, revitalizovaný múzejný objekt. Rekonštrukcia Provinčného domu zahřňa obnovu predného traktu vo všetkých podlažiach, vrátane vstavby podkrovia a výmeny strešného plášťa celého objektu. Ďalej obnovu dvorového krídla orientovaného do Levočskej ulice, spojenú s prezentáciou archeologických nálezov (stará kanalizácia a obnažené murivá), obnovu priestorov medzi dvomi prejazdmi do Levočskej ulice, obnovu severného dvorového krídla. Počíta sa s výmenou okien a rekonštrukciou vykurovania v celom objekte, vytvorením konferenčných priestorov a miestnosti pre prednáškové a interaktívne aktivity, vytvorením študovne, klubovne, čitárne s prepojením na prezentačné aktivity v priestore dvora (premietanie). Pribudne zázemie pre 14 pracovníkov v podkroví - kancelárie, archív, dokumentácia, technické zázemie. Vďaka projektu sa zachráni vzácna pamiatka v nepriaznivom technickom stave. Infraštruktúra bude slúžiť na rozšírenie ponuky v regióne, ako aj pre cestovný ruch. Pri návrhu bolo nutné zohľadniť stanoviská pamiatkarov. Projekt nadväzuje a je v súlade s ďalšími investičnými a neinvestičnými aktivitami múzea. Pokračovať bude aj druhou etapou, v ktorej sa komplexná rekonštrukcia dokončí.

Po obnove by mali vzniknúť nové expozície História Spiša – zobrazuje jedinečnosť Provinčného domu v politickom a spoločenskom vývoji Spiša. Nová expozícia historického nábytku a vzácneho obrazového fondu múzea - hodnostárov provincie v autentických priestoroch. Jedinečnosť prezentácie regionálnych dejín i pre zahraničných návštevníkov. Archeológia regiónu sprístupní originálne nálezy odkryté pri výskumoch 2010, 2011. Expozícia osloví návštevníkov rôznych vekových kategórií a vyplní chýbajúce miesto na trase Gotickej cesty. Príroda Spiša – historický prírodovedný kabinet kuriozít z 18.stor. a jedinečná paleo-geo a biodiverzita Spiša, prezentovaná veľkorozmernými dioramami, variabilnými tematickými vitrínami s interaktívnymi prvkami na báze IKT. Súčasťou budú aj samostatné celky Bádateľňa, Ako funguje príroda, Ochrana prírody.

Národná kultúrna pamiatka Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi je jedinečná historická budova v kontexte dejín Spiša a Európy, dnes sídlo Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Budova v 15. storočí slúžila ako radnica. Dnešnú podobu dostala po prestavbe v roku 1765. Najcennejšou časťou budovy je fasáda, zdobená rokokovou štukovou výzdobou. V roku 1777 budovu kúpila od mesta Provincia XVI. spišských miest a využívala ju pre svoje účely do roku 1876. Odtiaľ názov „Provinčný dom“. Po zániku provincie bola budova daná do prenájmu, až ju napokon od Spišskej župy v roku 1894 odkúpila Sporiteľňa XVI. spišských miest. Od roku 1954 sídli v budove múzeum (dnes Múzeum Spiša).

Objekt Provinčného domu je dvojpodlažný s mohutným priestorom strechy. Dve krátke krídla objektu sú v dvorovej časti prepojené pavlačou. Objekt je podpivničený. Múzeum Spiša v súčasnosti využíva budovu na expozičné, výstavné, depozitárne, kancelárske, skladovacie a prevádzkové účely. V havarijnom stave sú najmä elektrické zariadenia a bleskozvody. Medzi ďalšie vážne technické problémy patrí vlhkosť objektu, stav fasády z Levočskej ulice, stav kanalizácie, kúrenia a okenných výplní.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.