Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Legislatíva ES

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Európska únia - zmluvy a právo
Európska únia je funguje na báze právneho štátu. Znamená to, že všetky jej činnosti sú odvodené od zmlúv, ktoré všetky členské štáty schvália dobrovoľne a demokraticky. Zmluvy, ktoré boli podpísané v minulosti, sa zmenili a aktualizovali tak, aby boli v súlade s vývojom v spoločnosti.

Nariadenie EP a Rady ( EÚ) č. 539/2010
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ) zo 16. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Rady ( ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskeom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia.

Nariadenie Komisie ( EÚ) č. 832/2010
Nariadenie Komisie ( EÚ) č. 832/2010 zo 17. 9.2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie(ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady ( ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ESF a KF, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES) č. 1080/2006 o EFRR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 437/2010
Nariadenie EP a Rady č. 437/2010 z 19. 5. 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady ( ES) č. 1080/2006 o EFRR, pokiaľ ide o oprávnenosť zásahov v oblasti bývania marginalizovaných spoločenstiev.

Nariadenie Komisie ( ES) č. 846/2009
Nariadenie Rady ( ES) č. č. 846/2009 z 1. 9. 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ( ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady ( ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF, a nariadenia EP a Rady ( ES) č. 1080/2006 o EFRR.

Nariadenie Rady ( ES) č. 284/2009
Nariadenie Rady (ES) č. 284/2009 zo 7. 4.2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF , pokiaľ ide o určité ustanovenia finančného riadenia.

Nariadenie Rady ( ES) č. 1083/2006
Nariadenie Rady ( ES) č. 1083/2006 z 11.7. 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a ktorým,sa zrušuje nariadenie ( ES) č. 1260/1999.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 1081/2006
Nariadenie EP a Rady(ES) č. 1081/2006 z 5. 7. 2006 o ESF, ktorým sa zrušuje nariadenie(ES) č. 1784/1999

Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006
Nariadenie Komisie ( ES) š. 1828/2006 z 8. 12.2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie previdlá nariadenia Rady ( ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ESF a KF a nariadenia EP a Rady ( ES) č. 1080/2006 o EFRR.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006
Nariadenie EP a Rady ( ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 .

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady ( ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)

Nariadenie Rady ES č. 1084/2006
Nariadenie Rady ES č. 1084/2006 z 11 júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1164/1994

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.