Profik

Košický samosprávny kraj chcel projektom zlepšiť dynamiku regionálnej ekonomiky a vytvárať nové pracovné miesta prostredníctvom tvorby profesionálnych kapacít v oblasti investičného a ekonomického rozvoja.

PROFIK - Zlepšenie podmienok pre príliv priamych zahraničných investícií  do regiónu Košického kraja

(realizovaný  v rámci Iniciatí vy Spoloenstva EQUAL, spolufinancovaný  zo zdrojov EÚ)

Partneri projektu:

 • Taliansko: PACTA- Patto per lo sviluppo delle Risorse Umane del Territorio Aquilano
 • Grécko: e- EXADA
 • Slovensko: ARR Košice, RPIC Trebišov, RPIC Košice, BIC Spišská nová Ves

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie dynamiky ekonomického rozvoja košického regiónu prostredníctvom posilnenia profesionálnych ľudských a inštitucionálnych kapacít v oblasti investičnej politiky.

Špecifické ciele:

 1. Spracovať analýzu potrieb v oblasti ľudských zdrojov a inštitúcií ovplyvňujúcich investičné procesy v regióne a identifikovať špecifiká pre Košický samosprávny kraj
 2. Zvýšiť úroveň vedomostí a zručnosti vybranej skupiny odborníkov (trénerov, konzultantov)  v oblasti investičného a regionálneho rozvoja, prepojením ich existujúcich a nových vedomostí a zručností prostredníctvom kvalitného tréningového vzdelávania
 3. Spracovať akčný plán pre plnenie Globálneho cieľa č. 2 „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja“ – Výrazné zvýšenie odvetvovej a priestorovej diverzifikácie priemyslu

Finančný a časový rámec:

 • celkový rozpočet projektu: 4 135 tis. Sk
 • výška spolufinancovania KSK: 5 % z rozpočtu, výška o predstavuje sumu 206,75 tis. Sk
 • trvanie projektu: marec 2005 – august 2007

Výstupy projektu:

 1. Analýza investičného prostredia v Košickom regióne
 2. Metodológia pre tréning trénerov
 3. Tréningový manuál
 4. Vyškolení 15 tréneri

Výsledky projektu

 1. Koncept marketingových stratégií pre jednotlivé samosprávy,
 2. Prípadová štúdia, doporučení na dopracovanie PHaSR KSK,
 3. Školiace a vzdelávacie aktivity zamerané na potreby podnikateľských subjektov regiónu,
 4. Zvýšenie zručnosti a kvalifikácie 15-tich projektových manažérov,
 5. Sformulovaná analýza a prognóza vývoja investičných príležitostí v KSK,

Dopady projektu:

 1. Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov v oblasti investičného
 2. Zvýšenie priamych zahraničných investícií v Košickom kraji
  Stav priamych zahraničných investícií v Košickom kraji 31.12.2004 – 34 410 mil. Sk
  Stav priamych zahraničných investícií v Košickom kraji 31.12.2006 – 37 730 mil. Sk
 3. Zvýšenie priamych zahraničných investícií v Košickom kraji: 9,65 %
 4. Zníženie nezamestnanosti: daný ukazovateľ sa meria raz za mesiac
  Miera evidovanej nezamestnanosti v Košickom kraji v marci 2005 –  19,14 %
  Miera evidovanej nezamestnanosti v Košickom kraji v auguste 2007 –  13,31%
  Zníženie nezamestnanosti: 30,46 %

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.12.2012 08:35
Upravené: 15.02.2013 09:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine