OCOPOMO

Projekt OCOPOMO je zameraný na „modelovanie politík“ (policy modelling) – na proces prípravy a spracovania stratégií a politík organizáciami verejnej správy v rámci strategického plánovania. Cieľom projektu je navrhnúť a implementovať integrovanú IT platformu podporujúcu inovatívne formy „elektronickej participácie“ (e-Participation) v procese prípravy efektívnych politík verejnej správy.

Názov projektu: Otvorená spolupráca pre modelovanie politík (Open Collaboration for Policy Modelling)

Financovanie: 7. rámcový program EÚ
Koordinátor: Universität Koblenz-Landau, SRN, prof. Maria Wimmer, wimmer@uni-koblenz.de
Web stránka: www.ocopomo.eu
Logo projektu:

Logo projektu OCOPOMO

Partneri projektu:

 • Košický samosprávny kraj, SK
 • Technická univerzita Košice, SK
 • InterSoft, a.s., SK
 • Regione Campania, IT
 • UNISOB - Suor Orsola Benincasa University, IT
 • Manchester Metropolitan University, UK
 • Volterra Consulting Limited,UK
 • Scott Moss Associates, UK
 • University of Warsaw, PL

Ciele projektu OCOPOMO:
Projekt OCOPOMO je zameraný na „modelovanie politík“ (policy modelling) – na proces prípravy a spracovania stratégií a politík organizáciami verejnej správy v rámci strategického plánovania. Cieľom projektu je navrhnúť a implementovať integrovanú IT platformu podporujúcu inovatívne formy „elektronickej participácie“ (e-Participation) v procese prípravy efektívnych politík verejnej správy. Táto platforma bude integrovať IT nástroje pre podporu generovania scenárov (scenario generation) a modelovania politík. Koncovými používateľmi platformy budú pracovníci a volení predstavitelia verejnej správy, ako aj analytici a odborníci z aplikačnej oblasti pripravovanej politiky, zástupcovia mimovládnych organizácií, špecifické záujmové skupiny a v určitej miere aj verejnosť.

V projekte OCOPOMO je klasický spôsob modelovania systémov zhora-nadol rozšírený o:

 • Inovatívny zdola-nahor prístup pri generovaní scenárov – potenciálnych možností vývoja v danej oblasti v budúcnosti.
 • Iteratívny proces identifikácie parametrov modelov politík z naratívnych scenárov, vytváranie a simuláciu modelov politík (so zameraním na ich možné následky a vplyvy, vrátane identifikácie neočakávaných a nepredpokladaných stavov) a iteratívny spôsob úpravy implementovaných modelov na základe spätnej väzby.
 • Otvorenú spoluprácu (open collaboration) predstaviteľov všetkých skupín, ktorí sú nejakým spôsobom zainteresovaní na pripravovanej stratégií/politike, t.j. „účastinárov“ (stakeholders) – viď aj definíciu koncových predstaviteľov platformy vyššie.

Pilotné aplikácie:
V rámci projektu sa realizujú dve pilotné aplikácie zamerané na otestovanie navrhnutých postupov (e-participácia pri generovaní scenárov a modelovaní politík prístupom zdola-nahor) aj vyvinutej IT platformy v reálnych podmienkach:

 • Príprava politiky využívania obnoviteľných zdrojov energie – za túto pilotnú aplikáciu je zodpovedný Košický samosprávny kraj (KSK), Slovenská republika.
 • Manažment štrukturálnych fondov EÚ pre rozvoj miestnych politík – pilotnú aplikáciu realizuje región Campagnia, Taliansko.

Základná koncepcia projektu OCOPOMO:
„Účastinári“ (t.j. pracovníci a volení predstavitelia verejnej správy, politickí analytici, zainteresované združenia a jednotlivci a pod.) spolupracujú pri vývoji scenárov – vytvárajú sa popisy alternatívnych scenárov možného vývoja v budúcnosti v predmetných oblastiach, ktoré vyžadujú predvídavosť, strategické myslenie a rozhodovanie. Výsledkom je množina alternatívnych scenárov pre danú oblasť. Na základe týchto scenárov sa potom vyvinie model príslušnej politiky.

V rámci projektu sa pre potreby modelovania vyvinú a použijú dva typy modelov:

 1. Makroekonomický simulačný model založených na agentoch, ktorý bude spoločný pre obe pilotné aplikácie. Tento model bude generovať výstupy relevantné pre oblasti modelovaných politík.
 2. Model špecifickej pilotnej aplikácie, ktorý modeluje širšie ekonomické prostredie, v ktorom sa má daná politika realizovať, vrátane cieľov, perspektív a záujmov „účastinárov“ konkrétnej modelovanej politiky.

Nakoľko makroekonomický model má niektoré vlastnosti typické pre zložité systémy, možno očakávať, že bude generovať aj stavy, pôvodne neočakávané účastinármi modelovanej politiky, resp. prinúti ich zamyslieť sa aj nad neočakávanými extrémnymi udalosťami (napr. kolaps investícií, resp. spotreby, neočakávane veľké zmeny inflácie a pod.).

OCOPOMO využíva modelovanie a simuláciu na báze agentov (pozri napr. http://en.wikipedia.org/wiki/Agent-based_model, http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_agent-based_modeling_software). Použité multi-agentové systémy (MAS) sú zložené z distribuovaných, heterogénnych agentov, pričom aktivita každého agenta závisí od jeho súčasného stavu a informácií od ostatných agentov. Výhodou modelov na báze MAS je heterogénnosť, modularita, flexibilita a robustnosť. Napríklad model pre pilotnú aplikáciu KSK (politika využívania obnoviteľných zdrojov energie) bude obsahovať dve hlavné typy agentov: a) výrobcovia a dodávatelia tepla, a b) spotrebitelia tepla, pričom agenti môžu mať viacero rolí (napríklad samospráva môže byť výrobcom, ale aj spotrebiteľom tepelnej energie). Navrhnutý model, ktorý je možno aj vizualizovať, sa následne použije na simuláciu. Používatelia (zástupcovia účastinárov) uskutočnia viacero simulácií pričom budú môcť meniť vstupné parametre modelu. Na základe výsledkov simulácií ohodnotia modely jednotlivých politík (založené na scenároch vytvorených v etape generovania scenárov). Výsledky simulácií sa použijú na revíziu/modifikáciu pôvodných scenárov, identifikovanie kľúčových parametrov a ohodnotenie jednotlivých modelov politík.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2012 19:32
Upravené: 15.02.2013 08:59