KVApka

Názov projektu: „KVAlita pre zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - KVApka“

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu: DOP –SIA -2008/1.2.1/01, ITMS 27110230264

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity: Podpora rastu zamestnanosti, Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania,

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Východné Slovensko, Košický kraj

Časový rámec realizácie projektu: 08/2010 – 10/2012

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku): Celkové náklady na projekt: 295 837,96 €, výška poskytnutého NFP: 281 046,06 €

------------------------

Implementácia projektu „KVAlita pre zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, „KVApka“ prebehla v období od augusta 2010 – októbra 2012. Aktivity projektu boli rozdelené do troch častí:

Aktivita 1 – Vzdelávanie riadiacich pracovníkov zariadení KSK (štatutárni zástupcovia zariadení poskytujúcich sociálne služby a kultúrnych zariadení, zástupcovia odboru sociálnych vecí a odboru kultúry Úradu KSK)

Aktivita 2 – Vzdelávanie zamestnancov zariadení poskytujúcich sociálne služby –prebiehala v rámci 6 modulov v zložení vedúcich zamestnancov, odborného, obslužného a prevádzkového personálu

Aktivita 3 – Vzdelávanie zamestnancov kultúrnych zariadení a informačných centier –realizovalo sa v rámci prezenčného štúdia a samoštúdia

Cieľovou skupinou boli riadiaci pracovníci zariadení KSK, zamestnanci zariadení poskytujúcich sociálne služby (odborný, prevádzkový a základný personál), zamestnanci kultúrnych zariadení a informačných centier

V rámci projektu bolo zabezpečené vzdelávanie nasledovne:

V prvej aktivite – 37 účastníkov
V druhej aktivite:
Modul 1 – 14 účastníkov
Modul 2 – 262 účastníkov
Modul 3 – 220 účastníkov
Modul 4 – 28 účastníkov
Modul 5 – 14 účastníkov
Modul 6 – 276 účastníkov
V tretej aktivite: 35 účastníkov

Praktické overenie získaných poznatkov a výmena skúseností bola realizovaná v rámci dvoch študijných ciest – zamestnanci kultúrnych zariadení a informačných centier ( Česká republika - Juhočeský kraj, celkovo 45 osôb, v termíne 17.09. - 21.09.2012), zamestnanci zariadení sociálnych služieb (Česká republika - Stredočeský kraj, celkovo 50 osôb, z toho 5 zdarma, v termíne 24.09. - 28.09.2012).

Cieľom projektu bolo zvýšiť vzdelanostnú úroveň zamestnancov, a tým aj kvalitu poskytovaných služieb v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Skvalitnením manažmentu zariadení prostredníctvom priebežného vzdelávania, boli vytvorené predpoklady pre získanie Certifikátu riadenia systému kvality ISO 9001:2001. Bolo zavedené dvojúrovňové vzdelávanie zamestnancov v sociálnej oblasti, ktorého zámerom bol odborný a osobnostný rast zamestnancov formou celoživotného vzdelávania. Zamestnancom kultúrnych zariadení bolo poskytnuté vzdelávanie s cieľom pútavo osloviť cieľovú skupinu detí a mládež.

Ďalšie informácie o sociálnych službách

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.10.2012 11:10
Upravené: 15.02.2013 09:04