Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR

Povodne prinášajú veľké ekonomické straty a finančne nevyčísliteľné straty na ľudských životoch. Ich príčiny sú rôzne, od klimatických zmien až po nesprávne hospodárenie s vodou a v krajine a nepremyslené územné plánovanie a osídľovanie oblastí ohrozených povodňami. K zmierneniu ničivých účinkov povodní v budúcnosti by mal prispieť projekt „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR“. Projekt má pomôcť zmapovať a zmierniť povodňové riziká na Hornáde, čo je nutným prvým krokom pri systematických protipovodňových opatreniach.

Konečný prijímateľ: Košický samosprávny kraj

Partneri projektu:

Trvanie projektu: december 2007 – marec 2011
Celkový rozpočet: 372 189,- €

Hlavný cieľ projektu:
Skvalitnenie územného protipovodňového plánovania na obmedzenie hospodárskych škôd z titulu záplav na území povodia Hornádu.

Aktivity projektu:

Odborné aktivity projektu boli rozdelené do 4 etáp, ktoré sa realizovali od júla 2009 do marca 2011:

Graf znázorňujúci členenie projektu Hornád na jednotlivé etapy

1. etapa: Identifikácia a ohodnotenie cieľového územia:
1.1 Zameranie súčasného stavu územia povodia rieky Hornád
1.2 Spracovanie ortofoto máp záujmového územia
1.3 Popis korýt tokov a záplavového územia digitálnym modelom terénu a priečnymi profilmi
1.4 Zabezpečenie hydrologických podkladov z monitorovacej siete na území povodia Hornádu
1.5 Spracovanie a katalogizácia podkladových materiálov v prostredí GIS

2. etapa: Modelovanie, spracovanie údajov a špecifické analýzy I.:
2.1 Zostavenie detailného jednorozmerného (1D) matematického modelu pre účely popisu správania sa vodohospodárskeho systému rieky Hornád počas povodňových prietokov
2.2 Rozšírenie 1D modelu podrobným, plne dvojrozmerným (2D) matematickým modelom vo vytipovaných lokalitách vyššieho záujmu (mesto Košice)

3. etapa: Modelovanie, spracovanie údajov a špecifické analýzy I.:
3.1 Identifikácia rizikových oblastí a oblastí ohrozených povodňami
3.2 Návrh a posúdenie koncepcie riešenia protipovodňovej ochrany ohrozených území
3.3 Vyhotovenie máp zobrazujúcich záplavové oblasti a potenciálne záplavové oblasti
3.4 Vyhotovenie máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika
3.5 Spracovanie hydrologických dát a využitie zrážkovo-odtokového modelu, ktorý bude spojený s hydrodynamickým modelom na zabezpečenie podkladov pre návrh a schválenie strategického plánu ochrany povodí pred povodňami a relevantných podkladov pre účely krízového manažmentu a evakuačných plánov

4. Etapa: Zlepšenie procesov regionálneho rozvoja a územného plánovania
4.1 Príprava informačných dokumentov a údajov potrebných pre zlepšenie procesov rozhodovania a  územného plánovania v oblastiach zasiahnutých záplavami
4.2 Príprava návodov na vypracovanie akčných plánov zameraných na predchádzanie škodám na majetku v prípade záplav
4.3 Príprava návodov pre krízový manažment a evakuačné plány na miestnej a regionálnej úrovni

Povodie Hornádu na území Slovenska

Územie a úseky tokov riešené v rámci projektu

 • Hornád od štátnej hranice s MR po VS Ružín
 • Svinka od ústia po Široké
 • Malá Svinka od ústia po Renčišov
 • Torysa od ústia Sekčova po Tichý potok
 • Sekčov od ústia po Bartošovce
 • Ľutinka od ústia po Majdan

Celková dĺžka záujmových úsekov tokov je 241 km.

Cieľové skupiny:

 • obyvatelia v povodí rieky Hornád na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja;
 • organizácie a štruktúry obidvoch krajov, ktoré majú v pracovnej činnosti prípravu a spravovanie územných plánov v danej lokalite;
 • organizácie a štruktúry obidvoch krajov, ktoré majú v pracovnej činnosti prípravu strategického plánu ochrany povodí pred povodňami;
 • organizácie a štruktúry obidvoch krajov, ktoré majú v pracovnej činnosti prípravu krízového manažmentu a evakuačných plánov v danej lokalite;
 • podniky a organizácie pôsobiace v povodí rieky Hornád v Košickom a Prešovskom kraji;
 • špecializované štátne organizácie;
 • ostatné organizácie a záujmové združenia

Výsledky projektu:

 1. Doplnenie údajov, potrebných pre povodňové analýzy (topografia korýt tokov a inundačných území, aktualizácia hydrologických podkladov)
 2. Identifikovanie záplavových oblastí a oblastí potenciálne ohrozených povodňami (povodňové modelovanie pomocou počítačových simulácií a následné vytvorenie povodňových máp)
 3. Podklady pre strategické plánovanie a krízový manažment
 4. Zvýšenie informovanoti laickej a odbornej verejnosti v oblasti povodňovej prevencie

Prínosy projektu pre obyvateľov žijúcich v záujmovom území projektu:

 1. ochrana ľudských životov a zdravia
 2. udržateľný rozvoj
 3. zvýšená ochrana majetku obyvateľov, samospráv a štátu
 4. zlepšená ochrana životného prostredia
 5. znížené riziko narušenia prirodzeného biotopu rastlín a živočíchov
 6. zvýšené povedomie obyvateľov
 7. zvýšená informovanosť odbornej verejnosti

Výstupy projektu:

Etapa 1

 • Aktivita 1 - Geodetické práce
 • Aktivita 2 - Ortofotomapy
 • Aktivita 3 - Digitálny terénny model (DTM)
 • Aktivita 4 - Hydrologické údaje
 • Aktivita 5 - Digitálne spracovanie a katalogizácia použitých dát a informácií

Etapa 2

 • Aktivita 1 - zostavenie jednorozmerných (1D) modelov
 • Aktivita 2 - zostavenie dvojrozmerných (2D) modelov

Etapa 3

 • Aktivita 0 - Mapové výstupy
  - správa
 • Aktivita 1 - Mapy kapacity koryta
  - správa
  - Hornád Košice - Ružín L1
  - Hornád Košice - Ružín L2
  - Hornád Košice L3
  - Hornád Ždaňa - Košice L4
  - Hornád Maďarsko - Ždaňa L5
  - Torysa a Sekčov L1
  - Torysa a Sekčov L2
  - Torysa a Sekčov L3
  - Torysa a Sekčov L4
 • Aktivita 2 - Koncepcia riešenia protipovodňovej ochrany
  - správa
 • Aktivita 3 - Mapy záplavových čiar
  - správa
  - Hornád Košice - Ružín L1
  - Hornád Košice - Ružín L2
  - Hornád Košice L3
  - Hornád Ždaňa - Košice L4
  - Hornád Maďarsko - Ždaňa L5
  - Torysa Prešov - Lipany L1
  - Torysa Prešov - Lipany L2
  - Torysa Prešov - Lipany L3
  - Torysa a Sekčov Prešov L4
 • Aktivita 4 - Mapy povodňového ohrozenia a povodňového rizik
  - správa
  - mapy povodňového ohrozenia Hornádu, hladina
  - mapy povodňového ohrozenia Hornádu, hĺbka
  - mapy povodňového ohrozenia Hornádu, rýchlosť
  - mapy povodňového rizika Hornádu, Košice - Ružín L1
  - mapy povodňového rizika Hornádu, Košice - Ružín L2
  - mapy povodňového rizika Hornádu, Košice L3
  - mapy povodňového rizika Hornádu, Ždaňa - Košice L4
  - mapy povodňového rizika Hornádu, Maďarsko - Ždaňa L5
  - mapy povodňového ohrozenia Torysy a Sekčova, hladina
  - mapy povodňového ohrozenia Torysy a Sekčova, hĺbka
  - mapy povodňového ohrozenia Torysy a Sekčova, rýchlosť
  - mapy povodňového rizika Torysy, Prešov - Lipany L1
  - mapy povodňového rizika Torysy, Prešov - Lipany L2
  - mapy povodňového rizika Torysy, Prešov - Lipany L3
  - mapy povodňového rizika Torysy a Sekčova, Prešov L4
 • Aktivita 5 - Popis priebehu povodňovej hladiny
  - správa
  - Hornád príloha
  - Torysa príloha
  - Sekčov príloha

Etapa 4

 • Aktivita 2 - Podklady pre akčné plány
  - správa
 • Aktivita 3 - Pevné body v teréne
  - správa
Logo EEA grants  Podporované grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu Logo Norway grants

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.12.2012 08:25
Upravené: 15.02.2013 09:04