DUNCAN

Jedenásť európskych regiónov chce spojiť svoje sily a podporiť zamestnanosť prostredníctvom kultúry a kreatívnej ekonomiky

Projekt DUNCAN (Rozvoj v rámci nových sietí kultúrnych hodnôt)
Program INTERREG IVC
Priorita 1 – Inovácie a znalostná ekonomika

Kreatívna ekonomika je jednou z hybných síl budúceho rozvoja v oblasti služieb a zamestnanosti. Jej motorom je kreatívny priemysel – napríklad výtvarné, divadelné, hudobné umenie, kultúrne dedičstvo, televízne a rozhlasové vysielanie, kinematografia, audiovízia, počítačové a konzolové hry, knižné vydavateľstvo vrátane reklamy, dizajnu a architektúry s prepojením na pridružené oblasti, ako napr. výroba hardvéru, mobilných telefónov, MP3 prehrávačov a podobne. Je to teda odvetvie založené na využívaní kreativity a talentu ľudí pre realizáciu jedinečných nápadov. Buď ide o tvorbu nových alebo o vylepšenie existujúcich produktov a služieb.

Kreatívny priemysel v krajinách Európskej únie resp. OECD sa považuje za najdynamickejšie rastúci hospodársky segment, pričom v uplynulých rokoch rástol rýchlejšie ako segment informačno-komunikačných technológií. Podporuje tvorbu príjmov miest, vznik nových pracovných príležitostí a rast exportnej výkonnosti, zároveň podporuje kvalitu života a rast hospodárstva. Širšie využitie kreatívnej tvorby v praxi, môže byť významným potenciálom pre zvýšenie atraktivity regiónu. Keď región ponúka inovatívne, kreatívne služby a produkty, zvýši to jeho konkurencieschopnosť, rozvoj obchodu a mobilitu služieb a produktov aj za hranice štátu. Na základe toho, v mnohých európskych regiónoch sa už nastavujú a realizujú účinné politiky, ktorých cieľom je posunúť miestnu ekonomiku smerom k znalostiam a tvorivosti.

Dôležitosť a potenciál kreatívnej ekonomiky si uvedomuje aj Košický samosprávny kraj, preto svojimi aktivitami chce čo najviac prispieť k rozvoju tohto odvetvia. Svedčí tomu aj to, že dňa 18. apríla 2011 Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo Koncepciu rozvoja kreatívnej ekonomiky a taktiež v rámci projektu EHMK 2013 budú realizované investičné a neinvestičné aktivity podporujúce rozvoj kultúry a kreativity. Tieto aktivity podporí aj nový projekt DUNCAN (Rozvoj v rámci nových sietí kultúrnych hodnôt), ktorý bol podaný začiatkom apríla 2011 v rámci 4. výzvy programu INTERREG IVC. Vedúcim partnerom je švédsky región Södra Smaland, ďalšími partnermi sú verejné inštitúcie zo Španielska, Lotyšska, Talianska, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Francúzska, Veľkej Británie a Švajčiarska. O schválení projektu má byť rozhodnuté do konca novembra 2011. Ak projekt bude úspešne schválený, implementáciu projektu spoločne naštartujú v januári 2012, ktorá bude trvať do konca júla 2014. Počas týchto 30 mesiacov partnerské regióny chcú intenzívne spolupracovať na identifikácii a výmene skúseností pre podporu rozvoja zamestnanosti jednak z kvantitatívneho hľadiska – tvorby nových pracovných miest ale aj z kvalitatívneho hľadiska – tvorby efektívnych, trvalo udržateľných pracovných miest, prinášajúcich rozvoj a hospodársky rast.

Projekt DUNCAN umožní intenzívnu výmenu skúseností regiónov čo sa týka vplyvu kreatívnych odvetví na vytváranie pracovných miest. Partneri budú môcť sa učiť z nových prístupov, porovnávať a prispôsobovať riešenia, nástroje a mechanizmy na ich vlastné podmienky a následne zavádzať ich do praxe. Účasť jednej univerzity (IULM Milano – univerzita je centrom excelentnosti v oblastiach cudzích jazykov, komunikácie, cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva), prinesie okrem iného nové teórie a ďalšie praktické príklady z Európy i zo sveta. Budú preskúmané nové, inovatívne možnosti vytvárania pracovných miest s prepojením kreatívneho sektora a zdravotníctva. Transfer najlepších skúseností bude doplnené štyrmi pilotnými aktivitami. Napríklad budú testované inovatívne nástroje virtuálneho inkubátora, predovšetkým internetový obchod venovaný kultúrnemu a kreatívnemu sektoru. Cieľom projektu je aj zlepšenie účinnosti regionálnych politík šírením dobrých skúseností a znalostí, poskytovaním metodík a nástrojov priamo pre tvorcov politík. Partneri projektu vzájomne vyhodnotia dopady a výsledky existujúcich politík v oblasti podpory kreatívnej ekonomiky a poskytnú medziregionálny pohľad o týchto procesoch, ako aj identifikujú možné problémy, na ktoré je možné naraziť pri implementácii v ich vlastnom prostredí. Partnerstvo projektu zabezpečí šírenie výsledkov na európskej, ako aj na národnej úrovni a bude informovať o nedostatkoch v daných politikách. Výstupy budú zverejnené napríklad v Príručke zamestnanosti pre tvorcov politík, v Katalógu najlepších skúseností a budú prezentované na medzinárodných a regionálnych seminároch. V októbri 2013 organizátorom medzinárodného seminára bude Košický samosprávny kraj.

Toto spojenie medzinárodných odborníkov a vzájomná výmena informácií a skúseností prispeje k stabilizácii pracovných miest a k zastaveniu odlivu talentovaných a kreatívnych mladých ľudí z regiónu.

Ilustračný obrázok k projektu DUNCAN

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.12.2012 12:23
Upravené: 15.02.2013 08:57