Budovanie strategického spravodajského systému PHSR KSK

Miesto realizácie: Košický kraj, celkové náklady: 66 500 €

Logo:

Slogan:

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"

Výška NFP: 63 175 €
Operačný program: Regionálny operačný program

Cieľ projektu:

Analyzovať príčiny, súvislosti a dôsledky socioekonomických procesov, ktoré prebiehali v kraji v minulosti a formulovať rozvojové scenáre budúceho vývoja.

Špecifické ciele:

  • na základe socioekonomického prieskumu identifikovať max 10 oblastí, ktoré v súčasnosti najviac ovplyvňujúcich kvalitu života obyvateľov v Košickom kraji
  • identifikovať a navrhnúť objektívne a subjektívne indikátory popisujúce socioekonomický stav života obyvateľov v Košickom kraji v identifikovaných oblastiach
  • navrhnúť metodiku zlúčenia indikátorov do kompozitných indikátorov merajúcich spokojnosť obyvateľov so životom v Košickom kraji v jednotlivých oblastiach
  • analyzovať príčiny, súvislosti a dôsledky socioekonomických procesov, ktoré prebiehali v kraji v minulosti a formulovať rozvojové scenáre budúceho vývoja

Aktivity projektu:

  • hlavná aktivita - zahŕňa socioekonomický prieskum, identifikovanie oblastí, ovplyvňujúcich kvalitu života obyvateľov, identifikáciu indikátorov popisujúcich socioekonomický stav života obyvateľov v Košickom kraji, metodiky ich zlúčenia do kompozitných indikátorov a následne analýzu príčin, súvislostí a dôsledkov socioekonomických procesov, prebiehajúcich v minulosti a formuláciu rozvojových scenárov budúceho vývoja
  • verejné obstarávanie na spracovateľa dokumentu - externý dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami v danej oblasti
  • podporné aktivity - všetky činnosti súvisiace s riadením realizácie projektu, procesom verejného obstarávania a zabezpečením publicity projektu

Do tvorby dokumentu budú v maximálnej možnej miere zainteresovaní aj interní zamestnanci žiadateľa .

Výstupy projektu:

  • reprezentatívny systém indikátorov pre merania dopadov strategického plánovania na kvalitu života obyvateľov v Košickom kraji; tento systém bude vytvorený s využitím metód strategického spravodajského systému (strategickej inteligencie); strategický spravodajský systém bude nastavený na sledovanie vývoja Košického kraja do budúcnosti

Partneri projektu:
Termín začiatku projektu: 1/2013
Termín ukončenia projektu: 5/2015
Typ projektu: neinvestičný
Fáza realizácie: schválený
Ďalšie informácie:
Prílohy:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.05.2014 16:39
Upravené: 18.05.2014 16:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...