Služby,Dezinfekcia priestorov,Škola umeleckého priemyslu Košice,07.12.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh na plnenie kritéria , Špecifikácia predmetu zákazky", Stavebné práce,Rekonštrukcia časti budovy,Škola umeleckého priemyslu Košice,03.07.2020,"Výzva na predloženie CP_Rekonštrukcia časti budovy , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Výkaz výmer , Príloha 3 - Návrh Zmluvy o dielo", Stavebné práce,Rekonštrukcia časti budovy,Škola umeleckého priemyslu Košice,10.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Identifikácia uchádzača , Návrh na plnenie kritéria , Čestné vyhlásenie , Referencie , Zoznam subdodávateľov , Etický kódex, Konflikt záujmov , Súhlas so spracovaním osobných údajov , Návrh Zmluvy o dielo , Výkaz výmer",Výzva zrušená Tovary,Nákup IKT pre projekt,Škola umeleckého priemyslu Košice,20.07.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha 1 - Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha 2 - Návrh na plnenie kritéria", Tovary,Nákup IKT pre projekt,Škola umeleckého priemyslu Košice,22.03.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha 1 Špecifikácia , Príloha 2 Návrh na plnenie kritéria , Oznámenie o zrušení výzvy",Výzva zrušená 29.03.2021 Tovary,Nákup IKT pre projekt,Škola umeleckého priemyslu Košice,11.03.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha 1 Špecifikácia , Príloha 2 Návrh na plnenie kritéria , Oznámenie o zrušení výzvy",Výzva zrušená 17.03.2021 Tovary,Notebooky a stolové PC,Škola umeleckého priemyslu Košice,24.11.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Špecifikácia predmetu zákazky", Tovary,Stravné poukážky,Škola umeleckého priemyslu Košice,11.05.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky \"Stravné poukážky\" , Špecifikácia predmetu zákazky , Identifikačné údaje úchadzača a Cenová ponuka , Čestné vyhlásenie , Návrh Rámcovej zmluvy , Súhlas so spracovaním osobných údajov", Tovary,Zariadenie PC učebne,Škola umeleckého priemyslu Košice,09.12.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky,