Služby,Vypracovanie Auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie pre projekt z IROP s názvom ID R005 II/533 Gemerská Poloma-SNV-Harichovce-D1 (Jánovce Jablonov),Košický samosprávny kraj,18.09.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky", Tovary,Dodanie počítačovej zostavy s príslušenstvom,SPŠ strojnícka Košice,18.09.2020,"Výzva , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie , Čestné vyhlásenie konflikt záujmov , Návrh na plnenie súťažných kritérií", Tovary,Nový stolový počítač a príslušenstvo,SUBSIDIUM Rožňava,17.09.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Technická špecifikácia a požadované množstvo", Stavebné práce,Oprava školského oplotenia,Gymnázium Krompachy,17.09.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 - Neocenený výkaz výmer , Príloha č. 2 - Formulár - identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 - Formulár - návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Navrh zmluvy o dielo", Tovary,Ochranné odevy a pracovné pomôcky,SUBSIDIUM Rožňava,16.09.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Podklady k OOPP", Tovary,"Posteľ s elektrickým zdvihom a polohovaním 20 ks Zdravotné matrace jednodielne s poťahom 20 ks",SUBSIDIUM Rožňava,16.09.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Technická špecifikácia", Služby,Finančné a projektové poradenstvo - projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,16.09.2020,Podrobnejšie informácie, Tovary,Elektrický polohovateľné postele,ARCUS Košice,16.09.2020,Kúpna zmluva,Elektronický kontrakčný systém Tovary,Výzva na predkladanie ponúk - čistiace prostriedky,Gymnázium Kráľovský Chlmec,14.09.2020,"Výzva na predkladanie ponúk - čistiace prostriedky , Príloha č. 1 - podrobná špecifikácia tovaru", Služby,Prenájom 26 kusov multifunkčných zariadení,Košický samosprávny kraj,14.09.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Príloha_2_Opis predmetu zakazky , Príloha_3_Návrh zmluvy , Vysvetlenie k výzve", Stavebné práce,Riešenie odvlhčenia suterénu letohrádku Dardanely Markušovce,Múzeum Spiša SNV,14.09.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , , , , Priloha_4_Projektova dokumentacia", Stavebné práce,Riešenie havarijného stavu vodovodného potrubia v Trakte A,VIA LUX Košice-Barca,11.09.2020,Riešenie havarijného stavu vodovodného potrubia v Trakte A,Príloha č.2 na vyžiadanie Tovary,Určenie PHZ na dodanie počítačovej zostavy s príslušenstvom,SPŠ strojnícka Košice,10.09.2020,Verejné obstarávanie, Tovary,Kancelárske potreby 2020 -2022,Hotelová akadémia Košice,10.09.2020,"Výzva - Kancelárske potreby 2020 -2022 , Tender - kancelárske potreby 2020 -2022 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Identifikačné údaje uchádzača", Služby,„Ochrana predmetov národopisnej zbierky v expozícii ZM“,Zemplínske múzeum Michalovce,09.09.2020,https://www.zemplinskemuzeum.sk/informacie/verejne-obstaravanie,https://www.zemplinskemuzeum.sk/informacie/verejne-obstaravanie Služby,Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,09.09.2020,Nájom športových zariadení, Tovary,Stravné poukážky,Školský internát Košice Medická 2,09.09.2020,Stravné poukážky, Služby,preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy,SPŠ dopravná Košice,08.09.2020,"preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy , príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria", Tovary,Mäsové výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.09.2020,mäsové výrobky, Tovary,Mäso,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.09.2020,Mäso, Tovary,"Mrazené ryby, mrazený polotovar a šaláty",ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.09.2020,Mrazený polotovar, Tovary,Ovocie a zelenina,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.09.2020,Ovocie a zelenina, Stavebné práce,Bleskozvod - Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí,Banícke múzeum v Rožňave,07.09.2020,"Výzva na predkladanie cenových ponúk - bleskozvod Andrássyho obrazáreň , Projekt AO - bleskozvod , Krycí list", Stavebné práce,Bleskozvod - budova Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí,Banícke múzeum v Rožňave,07.09.2020,"Výzva na predkladanie ponúk - bleskozvod príroda , projekt EP , Krycí list EP", Tovary,"Dodávka na prevoz potravín - zeleniny",SOŠ Pribeník,04.09.2020,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Stavebné práce,"Oprava telocvične ul. Špitálska č.8, Michalovce",SOŠ Michalovce Školská 4,04.09.2020,"oprava telocvične , Titulná strana cenovej ponuky , Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie CP , Výkaz - výmer stavby , Návrh Zmluvy o dielo , Čestné vyhlásenie o skutočnostiach , Generálne čestné vyhlásenie o splnení všetkých podmienok , Zoznam uskutočnených stavebných práce , Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy , Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok , Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača", Stavebné práce,"Oprava telocvične na ul. Špitálska č. 8, Michalovce - pokračovanie",SOŠ Michalovce Školská 4,04.09.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky-pokračovanie , Príloha č. 11- súhlas so spracovaním osobných údaojv , príloha č. 3a - Výkaz - výmer stavby",príloha č. 11 a príloha č. 3a Tovary,"Čistiace potreby 2020",Gymnázium Trebišov,04.09.2020,"Výzva 7/2020 , Príloha č. 1a , Príloha č. 1b , Príloha č. 1c , Rámcová dohoda 1 str. , Rámcová dohoda 2-7 strana", Tovary,"Notebook - 4 ks",SOŠ Pribeník,04.09.2020,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Služby,Modernizácia riadiaceho PC s operačným systémom a softvérom pre CNC drevoobrábaciu frézu HOMAG BHC VENTURE 08M,SOŠ drevárska SNV,04.09.2020,https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/280951,obchod zverejnený na: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/280951 Tovary,Ryby a rybie výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,03.09.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Služby,Likvidácia a spracovanie kuchynského odpadu,Školský internát Košice Medická 2,03.09.2020,Likvidácia a spracovanie kuchynského odpadu,Likvidácia a spracovanie kuchynského odpadu Tovary,Nákup osobného automobilu,Spišské divadlo SNV,31.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Opis predmetu zákazky , Návrh kúpnej zmluvy , Návrh uchádzača na plnenie kritérií", Stavebné práce,Rekonštrukcia výťahu v školskom internáte,Školský internát Košice Považská 7,28.08.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - Rekonštrukcia výťahu v školskom internáte , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Špecifikácia predmetu zákazky , Krycí list rozpočtu", Tovary,Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu opakovaná,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,27.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu opakovaná , Príloha č. 1 Návhr plnenia kritérii Literárne pomôcky k projektu ZŠ PISA Sándora Máraiho , Priloha-c-2-cestne-vyhlasenie-literarne-pomocky-1 , Priloha-c.3-navrh-kupnej-zmluvy-literarne-pomocky-1", Tovary,„Učebné pomôcky pre projekt GYMPOS - učením k sebarealizácii “,Gymnázium Poštová KE,27.08.2020,"Výzva , Návrh plnenia kritérií , Čestné vyhlásenie , Návrh zmluvy", Tovary,"Potraviny 5.celok : Chlieb, pekársky tovar",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,27.08.2020,"Výzva na predkl.CP 5.celok Chlieb,pekarský tovar , Sprievodný list Chlieb, pekársky tovar , špecifikácia chlieb– 10 % DPH , špecifikácia pekarsky_tovar - 20% DPH", Tovary,"Potraviny 4. celok : Mrazené ryby, hydina, zelenina a polotovary zverejniť!!",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,27.08.2020,"Výzva na predkl.CP 4.celok Mrazené ryby, hyd.,zelen.,polotovary , Návrh Zmluvy na potraviny 04_2020_ŠJ , Sprievodný list Mrazené ryby, hydina, zelenina a polotovary , špecifikácia mrazené ryby,hydina, zelenina a polotovary- 20% DPH", Tovary,"Dodanie tovaru - úžitkové vozidlo dodávka s nákladným priestorom do 3,5 ton",Východoslovenská galéria Košice,25.08.2020,"VO 2020/2 , príloha", Tovary,Rukavice nitrilové s odolnosťou proti mikroorganizmom,ARCUS Košice,25.08.2020,objednávka, Stavebné práce,Oprava palubovky v telocvični,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,24.08.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Obnova okenných výplní južnej dvorovej fasády severného krídla, východnej dvorovej fasády západného krídla, západnej dvorovej fasády východného krídla a severnej uličnej fasády severného krídla Divíznej budovy",Košický samosprávny kraj,24.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy o dielo", Stavebné práce,Rekonštrukcia telocvične SOŠ Šaca,SOŠ Košice - Učňovská 5,24.08.2020,"Rekonštrukcia telocvične SOŠ Šaca , výmer , ZoD , príloha", Stavebné práce,Obnova kopilitovej steny plavárne SOŠ Šaca,SOŠ Košice - Učňovská 5,24.08.2020,"Obnova kopilitovej steny plavárne SOŠ Šaca , ZoD , príloha", Stavebné práce,Bezbariérová oprava kúpelní v počte 10 ks.,HARMONIA Strážske,20.08.2020,"VO Bezbariérová oprava kúpelní v počte 10 ks , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Čestné vyhlásenie uchádzača , Výkres 1 - starý stav , Výkres 2 - starý stav , Výkres 3 - starý stav , Výkres 4 - starý stav , Výkres 5 - starý stav , Výkres 6 - starý stav , Súhrnná technická správa , Zadanie - rekonštrukcia kúpelní", Tovary,Gymnázium Pavla Horova Michalovce - Školský nábytok,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,20.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 - opis predmetu zákazky , Čestné vyhlásenie , Návrh kúpnej zmluvy", Služby,Stravovanie žiakov EP v školskom roku 2020/2021,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,20.08.2020,Podrobnejšie informácie, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Dedinky okres Rožňava,Košický samosprávny kraj,19.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,IKT – tablety s nabíjacími stanicami,Gymnázium Poštová KE,18.08.2020,"Výzva , Špecifikácia - cenová ponuka , Návrh na plnenie kritérii , Čestné vyhlásenie", Služby,Stravovanie zamestnancov v školskom roku 2020/2021,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,18.08.2020,Podrobnejšie informácie, Služby,Vypracovanie PD pre stavbu „Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ulici v Košiciach“ za účelom zmeny užívania stavby,Košický samosprávny kraj,17.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií", Tovary,Dodávka zeleniny a ovocia,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,17.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Tabuľka", Tovary,Dodávka chleba a pečiva,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,17.08.2020,Výzva na predloženie ponuky, Tovary,Dodávka mäsa a mäsových výrobkov,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,17.08.2020,Dodávka mäsa a mäsových výrobkov, Tovary,Dodávka-Základné potraviny,SOŠ Jozefa Szakkayho Košice,17.08.2020,Dodávka Základné potraviny, Stavebné práce,"Dodanie, montáž a čiarovanie odpruženého športového perforovaného univerzálneho viacúčelového povrchu na multifunkčné ihrisko",SPŠ strojnícka Košice,13.08.2020,"Výzva , Projektová dokumentácia , Fotodokumentácia , Vyhlásenie uchádzača , čestné vyhlásenie , čestné vyhlásenie , návrh na plnenie súťažných podkladov , Návrh zmluvy o dielo", Tovary,"Obnova okenných výplní na budove Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 042 61 Košice – východná fasáda",Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,13.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie", Stavebné práce,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania,SPŠ strojnícka Košice,12.08.2020,Verejné obstarávanie, Stavebné práce,Riešenie havarijného stavu oporného múra pri športovej hale Súkromnej spojenej školy EDURAM v Krompachoch,Košický samosprávny kraj,11.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 – Rozpis ceny diela , Príloha č. 4 – Zdôvodnenie nedeliteľnosti zákazky , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy o dielo", Stavebné práce,Andrássyho obrazáreň - kanalizačná prípojka a rekonštrukcia zdravotechniky – projektová dokumentácia,Banícke múzeum v Rožňave,10.08.2020,"Výzva na predkladanie ponúk - proj. dokumentácia pre kanalizačnú prípojku Andrássyho obrazáreň , Cenová ponuka , Návrh zmluvy o dielo , situácia - náčrt", Tovary,Klimatizačné jednotky - Alžbetina ulica,Bábkové divadlo,10.08.2020,BDK 21/2019, Služby,Sťahovanie nábytku v priestoroch školského internátu,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,10.08.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Hygienické potreby,VIA LUX Košice-Barca,10.08.2020,Hygienické potreby, Tovary,Čistiace potreby,HARMONIA Strážske,05.08.2020,VO cistiace potreby, Tovary,Hrubý tovar - potraviny pre ŠJ,Stredná športová škola,05.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky - Hrubý tovar , Príloha 1 - návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - špecifikácia zákazky-hrubý tovar , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 4 - čestné vyhlásenie uchádzača §23 , Príloha 5 - rámcová dohoda - hrubý tovar", Stavebné práce,"Dodanie, montáž a čiarovanie športového perforovaného univerzálneho povrchu na multifunkčné ihrisko",SPŠ strojnícka Košice,04.08.2020,"Výzva , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie , Čestné vyhlásenie , Návrh na plnenie súťažných podkladov , Projektová dokumentácia , Zmluva o dielo", Tovary,"Potraviny - obilniny,zemiaky, zelenina, ovocie a orechy",SOŠ technická Michalovce,03.08.2020,"Potraviny - obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy , čestné vyhlásenie , návrh na plnenie kritérií , rámcová zmluva , cenová ponuka", Služby,Oprava učebne na 1. NP,Gymnázium Šrobárová KE,03.08.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 - výkaz - výmer a krycí list rozpočtu , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie súťažných podkladov , Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie", Tovary,Ovocie a zelenina,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Špecifikácia tovaru , Špecifikácia tovaru , Čestné vyhlásenie", Tovary,Hydina a ryby,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Špecifikácia tovaru , Čestné vyhlásenie", Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Špecifikácia tovaru , Čestné vyhlásenie", Tovary,Cestoviny,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Špecifikácia tovaru , Čestné vyhlásenie", Tovary,Hrubý tovar,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Špecifikácia tovaru , Čestné vyhlásenie", Tovary,Chlieb,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Špecifikácia tovaru , Čestné vyhlásenie", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.08.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Špecifikácia tovaru , Čestné vyhlásenie", Služby,Prenájom lode - splav rieky Bodrog "Veľké vodné dobrodružstvo" pre účastníkov medzinárodného projektu "Príroda nepozná hranice" z Fondu malých projektov pre východnú programovú oblasť,Zemplínska knižnica Trebišov,03.08.2020,2020, Tovary,Zemiaky,Stredná športová škola,03.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky - zemiaky , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha 2 - špecifikácia zákazky-zemiaky , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 4 - čestné vyhlásenie uchádzača §23 , Príloha 5 - Rámcová dohoda - zemiaky", Tovary,Hydina - potraviny pre ŠJ,Stredná športová škola,03.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky - hydina , Príloha 1 - návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - špecifikácia zákazky-hydina , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 4 - čestné vyhlásenie uchádzača §23 , Príloha 5 - rámcová dohoda_hydina", Tovary,Ryby a mrazený tovar,Stredná športová škola,03.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky - ryby a mrazený tovar , Príloha 1 - návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - špecifikácia zákazky-ryby a mrazený tovar , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 4 - čestné vyhlásenie uchádzača §23 , Príloha 5 - rámcová dohoda-ryby a mrazený tovar", Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,Stredná športová škola,03.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky - mlieko a mliečne výrobky , Príloha 1 - návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - špecifikácia zákazky-mlieko a mliečne výrobky , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 4 - čestné vyhlásenie uchádzača §23 , Príloha 5 - rámcová dohoda - mlieko a mliečne výrobky", Tovary,Vajcia,Stredná športová škola,03.08.2020,"Výzva na predloženie ponuky - vajcia , Príloha 1 - návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - špecifikácia zákazky-vajcia , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 4 - čestné vyhlásenie uchádzača §23 , Príloha 5 - rámcová dohoda - vajcia", Tovary,Stoličky a kreslá,VIA LUX Košice-Barca,31.07.2020,Stoličky a kreslá, Tovary,Potraviny - mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Šrobárová KE,30.07.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Stavebné práce,Oprava fasády školy,Hotelová akadémia SNV,30.07.2020,"Oprava fasády školy , výkaz výmer", Tovary,Dodávka a montáž stoličkového výťahu,Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce,29.07.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Stoličkový výťah, Stavebné práce,"Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok el .zariadení a bleskozvodov",SOŠ technická Michalovce,28.07.2020,"Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok el .zariadení a bleskozvodov , projektová dokumentácia , Výkaz výmer , Krycí list , Návrh zmluvy , špecifikácia 1.B a kalkuláciaa ceny , Zmluva o dielo 2.B , Návrh na plnenie kritériíí - sumár , Čestné vyhlásenie", Tovary,"Dodanie tovaru s názvom - Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky",Gymnázium Kráľovský Chlmec,28.07.2020,"Dodanie tovaru s názvom - Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky , Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru", Tovary,Dodanie tovaru s názvom - Cestoviny,Gymnázium Kráľovský Chlmec,28.07.2020,"Dodanie tovaru s názvom - Cestoviny , Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru", Tovary,Dodanie tovaru s názvom - Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Kráľovský Chlmec,28.07.2020,"Dodanie tovaru s názvom - Mäso a mäsové výrobky , Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru", Tovary,"Dodanie tovaru s názvom - Mrazená hydina, Mrazená zelenina, Ryby",Gymnázium Kráľovský Chlmec,28.07.2020,"Dodanie tovaru s názvom - Mrazená hydina, Mrazená zelenina, Ryby , Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru", Tovary,Dodanie tovaru s názvom - Zelenina a ovocie,Gymnázium Kráľovský Chlmec,28.07.2020,"Dodanie tovaru s názvom - Zelenina a ovocie , Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru", Tovary,"Dodanie tovaru s názvom - Potravinové výrobky, Mlieko a mliečne výrobky",Gymnázium Kráľovský Chlmec,28.07.2020,"Dodanie tovaru s názvom - Potravinové výrobky, Mlieko a mliečne výrobky , Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru", Stavebné práce,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky \"Dodanie , montáž a čiarovanie športového perforovaného univerzálneho povrchu na multifunkčné ihrisko",SPŠ strojnícka Košice,27.07.2020,"Výzva , Projektová dokumentácia , Návrh na plnenie kritérii", Tovary,Výzva na predkladanie CP na prieskum trhu: literárne pomôcky k projektu,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,27.07.2020,"https://marai.edupage.org/obstaravanie/?fto=&ftt=v&ftr=2020&ftm=&ftv=&zac=0 , Výzva na predkladanie CP - prieskum trhu , Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérii , Príloha č. 2 čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 Návrh KZ", Služby,Výzva na predkladanie cenových ponúk - prieskum trhu Publicita k projektu,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,27.07.2020,"https://marai.edupage.org/obstaravanie/ , Výzva na predkladanie CP - prieskum trhu , Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérii , Príloha č. 2 čestné vyhlásenie", Tovary,Nástenný odsávač pár s príslušenstvom,SOŠ drevárska SNV,27.07.2020,https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/276537,obchod zverejnený na: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/276537 Tovary,"Posteľ s elektrickým zdvihom a polohovaním 5 ks, Zdravotné matrace jednodielne s poťahom 5 ks.",SUBSIDIUM Rožňava,24.07.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html", Tovary,Potraviny 3. Celok: „ Hrubý tovar“ 2020,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,24.07.2020,"Výzvy na hrubý tovar 2020 , Návrh Zmluvy na potraviny 03_2020_ŠJ , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Sprievodný list Hrubý tovar , špecifikácia hrubý_tovar – 10 % DPH-1 , špecifikácia hrubý_tovar - 20% DPH", Tovary,Ovocie a zelenina,Stredná športová škola,24.07.2020,"Výzva na predloženie ponuky - ovocie a zelenina , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha 2 - špecifikácia ovocie a zelenina , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 4 - čestné vyhlásenie uchádzača §23 , Príloha 5 - návrh Rámcová dohoda", Stavebné práce,Oprava fasády a zvodov na budove školy.,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,23.07.2020,"výzva , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Krycí list_výkaz výmer , Návrh - Zmluva o dielo , Čestné vyhlásenie , Dokumentácia - výkresy, technická správa, fotodokumentácia", Služby,zabezpečenie ubytovania účastníkov medzinárodného projektu "Príroda nepozná hranice" - Envirofest Viničky,Zemplínska knižnica Trebišov,23.07.2020,2020, Služby,Vypracovanie projektovej dokumentácie "Komplexná rekonštrukcia budovy školy,Gymnázium Sobrance,22.07.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie \" Konflikt záujmov\" , Návrh uchádzača na plnenie kritérii", Tovary,Chlieb a pečivo,Stredná športová škola,22.07.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Ponuka - chlieb a pečivo , Príloha 2 - vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha 4 - návrh_Rámcová dohoda", Tovary,Nákup úžitkového motorového vozidla,SOŠ SNV Markušovská cesta 4,20.07.2020,"422/2020 , Čestné vyhlásenie", Tovary,Nákup zváracích automatov,SOŠ SNV Markušovská cesta 4,20.07.2020,"423/2020 , /files/zmluvy/6099_priloha-c-1-cestne-vyhlasenie-uchadzaca-nakup-zvaracich-automatov.docx", Tovary,elektroinštalačný materiál na opravu hlavnej brány,SUBSIDIUM Rožňava,16.07.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , sortiment tovaru", Stavebné práce,"„Umelecko-remeselná obnova vstupného vestibulu a schodiska národnej kultúrnej pamiatky GYMNÁZIUM A PAM. TAB., číslo ÚZPF 3568/1 - II. etapa“",Gymnázium Poštová KE,15.07.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Špecifikácia , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh plnenia kritérií", Tovary,Potraviny - Ovocie a zelenina,Gymnázium Šrobárová KE,14.07.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Potraviny - Suchý tovar,Gymnázium Šrobárová KE,14.07.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Dodávka softvérovej aplikácie,Východoslovenská galéria Košice,14.07.2020,2020-VO, Služby,"Preprava účastníkov medzinárodného projektu \"Príroda nepozná hranice\" Prenájom autobusu na prepravu 100 účastníkov - 1.aktivita Prenájom autobusu na prepravu 500 účastníkov - 5.aktivita /viď príloha č.1-rozpis trás/",Zemplínska knižnica Trebišov,14.07.2020,2020, Stavebné práce,"Oprava strechy na budove školy, garáže a dielne odborného výcviku",SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,13.07.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 a 2 Titulná strana, Návrh na plnenie , Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo , Príloha č. 4 Projektová dokumentácia , Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 7 Generálne čestné vyhlásenie , Príloha č. 8 Zoznam stavebných prác referencie , Príloha č. 9 Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy , Príloha č. 10 Zoznam subdodávateľov , Prílha č. 11 Čestné vyhlásenie , Príloha č. 12 Súhlas so spracovaním osobných údajov", Tovary,Multifunkčná tlačiareň A3,Bábkové divadlo,13.07.2020,Žiadosť a technická špecifikácia, Služby,vypracovanie projektovej dokumentácie - Múzeum Trebišov - rekonštrukcia Čeľadníka,Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,10.07.2020,"výzva na predkladanie cenových ponúk , doplnenie výzvy", Stavebné práce,Rekonštrukcia vodovodného potrubia v areáli školy,Gymnázium Kráľovský Chlmec,09.07.2020,"Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stabených prác , Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií , Kricí list Výkazu-výmeru+Výkaz - výmer , Súhrnná technická správa , Zmluva o dielo - návrh , Čestné vyhlásenie uchádzača , Konflikt záujmov", Stavebné práce,Oprava odbornej učebne - vizáž,SOŠ Košice Gemerská 1,08.07.2020,Výzva, Služby,"Vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a umelecko remeselný dohľad nad stavbou : Rekonštrukcia budovy školy",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,08.07.2020,"https://marai.edupage.org/obstaravanie/ , Výzva na predkladanie CP - prieskum trhu , Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérii , Príloha č. 2 Návrh zmluvy , Príloha č. 3čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 špecifikácia a) , Príloha č. 4 špecifikácia b) , Príloha č. 4 špecifikácia c) , Rozhodnutie KPU KE 2020 , Rozhodnutie KPU KE 2019", Tovary,Potraviny - chlieb a pečivo,Gymnázium Šrobárová KE,07.07.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Služby,Projektová dokumentácia k projektu: Rekonštrukcia a modernizácia budovy pre účely zriadenia podporovaného bývania v stredisku Matilda Huta.,IDEA Prakovce,07.07.2020,Projektová dokumentácia k projektu: Rekonštrukcia a modernizácia budovy pre účely zriadenia podporovaného bývania v stredisku Matilda Huta., Tovary,Laboratórny nábytok 2020,SZŠ Košice Moyzesova 17,07.07.2020,"Výzva - Laboratórny nábytok 2020 , Príloha č. 1 Laboratórny nábytok2020", Tovary,"„ Dodávka mrazeného mäsa - hydina, teľacie, králik a ryby“.",Gymnázium Trebišov,06.07.2020,"Výzva , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2-rámcová dohoda 1.strana , Príloha č. 2-rámcová dohoda str.2-7 , Čestné vyhlásenie , Čestné vyhlásenie -Konflikt záujmov", Stavebné práce,Oprava svietidiel v telocvični,Hotelová akadémia SNV,06.07.2020,výzva na predloženie ponúk, Stavebné práce,Oprava ihriska,SZŠ Michalovce,06.07.2020,"Prieskum trhu,Výzva , /files/zmluvy/5841_priloha-k-vyzve_opis-predmetu-zakazky-1.docx , /files/zmluvy/5842_priloha-k-vyzve_cenova_ponuka-1.docx , /files/zmluvy/5843_kopia-priloha-k-vyzve_specifikacia-ceny_1_cast-predmetu-zakazky.xlsx , /files/zmluvy/5844_kopia-priloha-k-vyzve_specifikacia-ceny_2_cast-predmetu-zakazky-2.xlsx , /files/zmluvy/5845_kopia-priloha-k-vyzve-specifikacia-ceny_3_cast-predmetu-zakazky-2.xlsx , /files/zmluvy/5846_priloha_k-vyzve-zoznam-ekvivalentov.rtf", Služby,Pranie a chemické čistenie,Školský internát Košice Medická 2,06.07.2020,Pranie a chemické čistenie, Stavebné práce,Oprava vonkajšieho schodiska,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,03.07.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Zámer na prenájom telocvične - č. 305/2020,Gymnázium Kráľovský Chlmec,03.07.2020,"Zámer na prenájom telocvične , Príloha č. 1", Stavebné práce,Rekonštrukcia časti budovy,Škola umeleckého priemyslu Košice,03.07.2020,"Výzva na predloženie CP_Rekonštrukcia časti budovy , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Výkaz výmer , Príloha 3 - Návrh Zmluvy o dielo", Tovary,Konvektomat s príslušenstvom,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,01.07.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Čestné vyhlásenie , Návrh kúpnej zmluvy", Stavebné práce,Oprava podláh v priestoroch školy,SOŠ automobilová Košice,01.07.2020,"Výzva na predkladanie cenových ponúk , Príloha č.1 , Príloha č.2 , Príloha č.3 , Príloha č.4", Tovary,Dodávky čistiacich potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,01.07.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortiment čistiacich potrieb", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Gočovo okres Rožňava,Košický samosprávny kraj,30.06.2020,"VO_Vyzva_na predloženie ponuky _k u Gočovo , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Cestne vyhlasenie uchadzaca", Tovary,Traktorová kosačka s príslušenstvom,Hotelová akadémia Košice,30.06.2020,"Výzva - Traktorová kosačka s príslušenstvom , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny,Gymnázium Šrobárová KE,29.06.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Dezinfekčné prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.06.2020,VO dezinfekčné prostriedky, Tovary,Čistiace prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.06.2020,VO čistiace prostriedky, Tovary,Mliečne potraviny 2020 -2021,Hotelová akadémia Košice,26.06.2020,"Výzva - Mliečne potraviny 2020 - 2021 , Tender - Mliečne potraviny 2020 -2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Identifikačné údaje uchádzača", Služby,Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu Implementácia chatbotu,Košický samosprávny kraj,26.06.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , Príloha_1_návrh_na_plnenie_kritéria , Príloha_2_Opis predmetu zákazky , Príloha_3_Návrh zmluvných podmienok , OPRAVA_Vyzva na predlozenie ponuky", Tovary,Suché potraviny 2020 -2021,Hotelová akadémia Košice,26.06.2020,"Výzva - Suché potraviny 2020 -2021 , Tender - Suché potraviny 2020 -2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov , Identifikačné údaje uchádzača", Tovary,Kancelárske potreby,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,25.06.2020,VO kancelárske potreby, Tovary,Originálne tonery,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,25.06.2020,VO tonery, Stavebné práce,"Zateplenie východnej časti budovy školy na Bocatiovej č.1, Košice",SOŠ Jána Bocatia Košice,24.06.2020,"Výzva na predkladanie ponuky , Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií , Príloha č.2a - Krycí list Výkazu - výmeru , Príloha č.2b - Výkaz - výmer , Príloha č.3 - Potvrdenie o obhliadke , Príloha č.4 - Zmluva o dielo - návrh , Príloha č.5 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.6 - Konflikt záujmov", Tovary,Obstaranie osobného automobilu pre potreby Spišského osvetového strediska.,Spišské osvetové stredisko SNV,24.06.2020,Výzva_VO_auto_01, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Moldava nad Bodvou okres Košice-okolie,Košický samosprávny kraj,24.06.2020,"vo_vyzva_gp_k-u-moldava_nad_bodvou , priloha_1_navrh-na-plnenie-kriterii , priloha_2_cestne-vyhlasenie-uchadzaca", Tovary,Čistiace výrobky,Školský internát Košice Medická 2,24.06.2020,Čistiace výrobky, Stavebné práce,Oprava školskej kuchyne,SOŠ Michalovce Školská 4,23.06.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Dodanie hrubého tovaru - ovocie a zelenina spracované a konzervované, ovocné a zeleninové šťavy, zelenina sušená, zaváraniny, lekvár, ostatné konzervované ovocie, ostatné nealkoholické nápoje, minerálne vody, rafinované tuky a oleje, prírodný med, spracované a konzervované ryby a rybie výrobky, rybacie konzervy, tepelné spracovanie - iná úprava mäsových výrobkov - paštéty, múka, mučné výrobky, strukoviny, cestoviny, ryža, koreniny, pochutiny, cukrovinky.",LIDWINA Strážske,23.06.2020,307/2020,307/2020 Tovary,Pracie prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,23.06.2020,VO pracie prostriedky, Tovary,Hygienický materiál,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,23.06.2020,VO hygienický materiál, Služby,Výzva - stravné lístky,Gymnázium SNV Školská 7,22.06.2020,"01/01/2020 , Návrh na plnenie kritéria , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie", Služby,Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou jedálnych kupónov,SOŠ ekonomická SNV,19.06.2020,"Stravné , Výzva na predloženie ponuky , Prílohy 1,2,3", Stavebné práce,Oprava podláh a elektroinštalácie v budove školy,Gymnázium SNV Javorová 16,19.06.2020,Oprava podláh a elektroinštalácie v budove školy, Tovary,Elektrická sprchovacia hygienická stolička,SUBSIDIUM Rožňava,17.06.2020,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Služby,PD pre projekt vegetačnej strechy,SOŠ technická Michalovce,15.06.2020,"PD pre projekt vegetačnej strechy , Vzor zmluvy , Situácia , Fotodokumentácia , Statický posudok - telocvičňa , Statický posudok - škola", Služby,Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania,SPŠ strojnícka Košice,12.06.2020,"Výzva , Príloha č. 1 , Príloha č.2 , Príloha č. 3 , Návrh mandátnej zmluvy", Stavebné práce,"Oprava sociálnych zariadení 3., 2., 1. poschodie",SPŠ elektrotechnická Košice,12.06.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_3_4_Specifikacia_pozadovanej_stavebnej_prace , Priloha_5_ Informácie o subdodávateľoch , Priloha_6_Navrh zmluvy o dielo", Tovary,"Potraviny: 2.celok: Ovocie, zelenina a zemiaky",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,12.06.2020,"https://marai.edupage.org/obstaravanie/ , Výzva na predloženie CP , Špecifikácia predmetu zákazky , Návrh zmluvy 02/2020/ŠJ", Tovary,"IKT pomôcky k projektu \"Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,11.06.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača , Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní , Kúpna zmluva", Tovary,Školské lavice a stoličky,Hotelová akadémia Košice,10.06.2020,"Výzva - Školské lavice a stoličky , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,"Potraviny: 1.celok Chladené mäso, mäsové výrobky a chladená hydina",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,10.06.2020,"Výzva na predkladanie CP potraviny 1.celok , Výzva na predkladanie CP , Špecifikácia predmetu zákazky , Návrh zmluvy 01/2020/ŠJ , Opisný formulár", Tovary,mäsové výrobky vrátane hydinových,HARMONIA Strážske,09.06.2020,VO mäsové výrobky, Tovary,Hrubý potravinový tovar I.,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.06.2020,HPT I., Tovary,Hrubý potravinový tovar II.,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.06.2020,HPT II., Tovary,Cukor a cukrovinky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.06.2020,cukor, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.06.2020,mlieko, Tovary,Chlieb a pečivo,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,08.06.2020,chlieb, Tovary,"Potraviny - Káva, čaj a príbuzné produkty",Gymnázium Šrobárová KE,04.06.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Dodávky čistiacich potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,03.06.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Príloha čistiace prostriedky", Tovary,"Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti pre projekt: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti s kódom ITMS2014+: 302021J634, financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu",SOŠ drevárska SNV,03.06.2020,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/451620,https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253331-2020:TEXT:SK:HTML&src=0 Tovary,Učebné pomôcky k projektu: GPH - Reserata pro Futuro,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,03.06.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Potraviny - spracované potraviny,Gymnázium Šrobárová KE,03.06.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Maliarsky materiál,Hotelová akadémia Košice,03.06.2020,"Výzva - Maliarsky materiál , Tender - Maliarsky materiál , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Stavebné práce,Rekonštrukcia elektroinštalácie,Gymnázium Košice Trebišovská 12,02.06.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 , Príloha č.4 Výkaz výmer , Príloha č. 5 PD a sprievodné dokumenty , Príloha č. 6 Ďalšie dokumenty", Tovary,„Informačno-komunikačné zariadenie pre projekt GYMPOS - učením k sebarealizácii “,Gymnázium Poštová KE,02.06.2020,"Vyzva_informacno_komunikacne_zariadenie , Navrh_plnenia_kriterii , Cestne_vyhlasenie , Navrh_zmluvy", Tovary,"Učebné pomôcky k projektu \"Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Stredná športová škola,28.05.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 3 - Návrh Kúpnej zmluvy", Tovary,"IKT pomôcky k projektu „ Rozvoj zručnosti v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti",Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,27.05.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu , Navrh_na_plnenie_kriterii , Cestne_vyhlasenie_o_nepritomnosti_konfliktu_zaujmov_uchadzaca , Cestne_vyhlasenie_o_zakaze_ucasti_vo_verejnom_obstaravani , Kupna_zmluva", Tovary,Alkoholické nápoje 2020 -2021,Hotelová akadémia Košice,26.05.2020,"Výzva - Alkoholické nápoje 2020 -2021 , Tender - Alkoholické nápoje 2020 - 2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Potraviny - cestoviny,Gymnázium Šrobárová KE,25.05.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Stavebné práce,„Realizácia prívodu elektrickej energie do dreveného kostolíka“,Východoslovenské múzeum Košice,25.05.2020,"Výzva „Realizácia prívodu elektrickej energie do dreveného kostolíka“ , Príloha č. 1 - Neocenený rozpočet , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 - ČV podľa § 32 písm. f) , Príloha č. 4 - Návrh ZoD", Tovary,"Nákup softvéru Veritas – 20 ks licencií a upgrade prostredia backupu, podpora na 36 mesiacov",Košický samosprávny kraj,25.05.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky , Zmena / doplnenie , Príloha č. 2 – Doplnený opis predmetu zákazky", Stavebné práce,Výmena okien a dverí na budove školy a telocvične,SOŠ ekonomická SNV,22.05.2020,"Výzva , Výzva na predloženie ponuky , Výkaz výmer , Príloha č.2,4,5 , Vysvetlenie k výzve č.1 , Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk , Príloha č.6 Mreže - technický výkres , Príloha č.7 Nákresy okien a dverí , Príloha č.8 Technická špecifikácia okien a dverí , Vysvetlenie k výzve č.2 , Oznámenie o výsledku - zrušenie", Služby,Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania,SPŠ strojnícka Košice,20.05.2020,VO, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Košický Klečenov,Košický samosprávny kraj,20.05.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 3 – Mapa areálu", Stavebné práce,Oprava vonkajšieho schodiska,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,19.05.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,výmena okien a dverí,SOŠ technická Michalovce,13.05.2020,Výmena okien a dverí, Stavebné práce,"Oprava fasády na Rodošte, Hrnčiarska 7",Východoslovenské múzeum Košice,11.05.2020,"Výzva \"Oprava fasády na Rodošte, Hrnčiarska 7\" , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2a) - Krycí list , Príloha č. 2b) - Výkaz výmer , Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh Zmluvy o dielo , Príloha č. 6 - Rozhodnutie KPÚ , Príloha č. 7 - Návrh technologického postupu... , Príloha č. 8 - Fotodokumentácia objektu", Stavebné práce,Rekonštrukcia izieb v zmysle vyhlášky MZ SR,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,11.05.2020,VO rekonštrukcia izieb, Tovary,"CP-prieskum trhu:Predmet zákazky: DP– Technické vybavenie _ \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"",Gymnázium SNV Javorová 16,11.05.2020,"CP-prieskum trhu:Predmet zákazky: DP– Technické vybavenie _ \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"", Tovary,Pracie a čistiace prostriedky,ARCUS Košice,11.05.2020,Kúpna zmluva, Tovary,Stravné poukážky,Škola umeleckého priemyslu Košice,11.05.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky \"Stravné poukážky\" , Špecifikácia predmetu zákazky , Identifikačné údaje úchadzača a Cenová ponuka , Čestné vyhlásenie , Návrh Rámcovej zmluvy , Súhlas so spracovaním osobných údajov", Stavebné práce,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,07.05.2020,., Tovary,Posteľná bielizeň,SUBSIDIUM Rožňava,07.05.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Podklady k CP postelná bielizeň", Tovary,Slepačie vajcia,SPŠ elektrotechnická Košice,07.05.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,"Didaktické pomôcky k projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“. (Opis predmetu zákazky: Súbor učebných pomôcok – Fyzika)",Gymnázium SNV Javorová 16,07.05.2020,"Didaktické pomôcky k projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“. (Opis predmetu zákazky: Súbor učebných pomôcok – Fyzika)", Tovary,"Didaktické pomôcky k projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“. (Opis predmetu zákazky: Súbor učebných pomôcok – Biologia)",Gymnázium SNV Javorová 16,07.05.2020,"Didaktické pomôcky k projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“. (Opis predmetu zákazky: Súbor učebných pomôcok – Biologia)", Tovary,"Didaktické pomôcky k projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“. (Opis predmetu zákazky: Súbor učebných pomôcok – Finacna gramotnost)",Gymnázium SNV Javorová 16,07.05.2020,"Didaktické pomôcky k projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“. (Opis predmetu zákazky: Súbor učebných pomôcok – Finacna)", Tovary,Gymnázium Pavla Horova Michalovce - Školský nábytok,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,06.05.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Príloha č. 1- položkový rozpočet , Návrh kúpnej zmluvy , Čestné vyhlásenie", Tovary,"Ovocie, zelenina a zemiaky",HARMONIA Strážske,06.05.2020,výzva ovocie, Tovary,"bravčové mäso, hovädzie mäso a kosti",HARMONIA Strážske,06.05.2020,výzva mäso, Tovary,Učebné pomôcky k projektu: GPH - Reserata pro Futuro,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,05.05.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Návrh Kúpnej zmluvy", Tovary,Oznámenie o zrušení VO"Školiaci materiál a potreby I.",Gymnázium Trebišov,04.05.2020,Výzva 6/2020, Stavebné práce,Zriadenie izolačnej miestnosti,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,04.05.2020,Vo izolačná miestnosť, Tovary,Potraviny - mlieko a mliečne výrobky,Gymnázium Šrobárová KE,04.05.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,"WC misy, umývadla, batérie a rôzne sanitárne výrobky",VIA LUX Košice-Barca,04.05.2020,"WC misy, umývadla,batérie a rôzne sanitárne výrobky", Služby,PD pre projekt vegetačnej strechy,SOŠ technická Michalovce,30.04.2020,PD pre projekt vegetačnej strechy, Služby,SOŠ drevárska - stravné lístky,SOŠ drevárska SNV,30.04.2020,"Výzva - stravné lístky , Cenová ponuka - tlačivo , Čestné vyhlásenie - zákaz účasti , Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov", Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska 16337 - WYT Vestník č. 90/2020 - 29.04.2020",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,29.04.2020,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446705,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446705 Služby,Zabezpečenie sťahovacích služieb na školskom internáte,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,29.04.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Mrazená hydina a čerstvé vajcia,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,28.04.2020,VO hydina, Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska 16220 - WYT Vestník č. 89/2020 - 28.04.2020",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,28.04.2020,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446582,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446582 Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska 16221 - WYT Vestník č. 89/2020 - 28.04.2020",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,28.04.2020,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446583,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446583 Tovary,Potraviny - Zákusky,LÚČ Šemša,27.04.2020,Výzva zákusky B 2020, Tovary,"Dodávka mrazenej hydiny, zeleniny, ovocia a polotovarov - potraviny",IDEA Prakovce,24.04.2020,"Dodávka mrazenej hydiny, zeleniny, ovocia a polotovarov - potraviny", Tovary,"Dodávka cukru, soli, korenín, cukroviniek, čajov, kávovinových náhrad, ryže, múky, strukovín, minerálnych vôd, konzervovanej zeleniny, ovocia , džemov, marmelád,olejov a konzervovaných rýb (ďalej len suchý tovar)",IDEA Prakovce,24.04.2020,"Dodávka cukru, soli, korenín, cukroviniek, čajov, kávovinových náhrad, ryže, múky, strukovín, minerálnych vôd, konzervovanej zeleniny, ovocia , džemov, marmelád,olejov a konzervovaných rýb (ďalej len suchý tovar)", Tovary,Dodávka čistiacich a pracích prostriedkov,IDEA Prakovce,24.04.2020,Dodávka čistiacich a pracích prostriedkov, Tovary,Dodávka predmetov osobnej starostlivosti,IDEA Prakovce,24.04.2020,Dodávka predmetov osobnej starostlivosti, Stavebné práce,Výzva na predkladanie cenových ponúk Rekonštrukcia havarijného stavu oplotenia,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,24.04.2020,"Výzva na predkladanie CP Rekonštrukcia HS oplotenia , Výzva na predkladanie CP , VV - rozpočet , Návrh zmluvy o dielo i.č.4/2020", Tovary,Výpočtová technika,VIA LUX Košice-Barca,24.04.2020,Výpočtová technika, Tovary,Potraviny - " Mäso a mäsové výrobky",LÚČ Šemša,23.04.2020,výzva mäso 2020, Tovary,"Predmet zákazky: Didakticke pomocky - Fyzika \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"",Gymnázium SNV Javorová 16,23.04.2020,"Predmet zákazky: Didakticke pomocky - Fyzika \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\" , navrh , cestne , konflikt", Tovary,"Predmet zákazky: Didakticke pomocky - Biologia\"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"",Gymnázium SNV Javorová 16,23.04.2020,"Predmet zákazky: Didakticke pomocky - Biologia\"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"", Tovary,"Predmet zákazky: Didakticke pomocky - Financna gramotnost\"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"",Gymnázium SNV Javorová 16,23.04.2020,"Predmet zákazky: Didakticke pomocky - Financna gramotnost\"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"", Tovary,"Predmet zákazky: Technické vybavenie k projektu \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"",Gymnázium SNV Javorová 16,23.04.2020,"Predmet zákazky: Technické vybavenie k projektu \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"", Tovary,"Pomôcky IKT k projektu \"Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Alejová 1, Košice\"",Gymnázium Košice Alejová 1,23.04.2020,"Výzva na predloženie CP , priloha-c.1-navrh-na-plnenie-kriterii-ikt-pomocky-alejova.xlsx , priloha-c-2-navrh-zmluvy.docx , priloha-c.3-cestne-vyhlasenie.docx , priloha-c.4-cestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov.docx", Tovary,"Zariadenie k projektu \"Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Alejová 1, Košice\"",Gymnázium Košice Alejová 1,23.04.2020,"Výzva na predloženie CP , priloha-c.1-navrh-na-plnenie-kriterii-zariadenie.xlsx , priloha-c.2-cestne-vyhlasenie.docx , priloha-c.3-cestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov.docx", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Vlachovo okres Rožňava,Košický samosprávny kraj,22.04.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Stavebné práce,Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Oprava bleskozvodu,SPŠ dopravná Košice,21.04.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Oprava bleskozvodu , príloha č. 1 , príloha č. 2 , príloha č. 4 , príloha č. 5 , prílola č. 6 , príloha č. 7 , príloha č. 8 , príloha č. 9 , príloha č. 3 , návrh zmluvy , návrh zmluvy , návrh zmluvy , návrh zmluvy , návrh zmluvy", Tovary,Mrazené hydinové mäso 2020 -2021,Hotelová akadémia Košice,21.04.2020,"Výzva - Mrazené hydinové mäso 2020 -2021 , Tender - Mrazené hydinové mäso 2020 -2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2020 - 2021,Hotelová akadémia Košice,21.04.2020,"Výzva - Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2020 - 2021 , Tender - Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2020 - 2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Služby,"Poskytovanie služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,21.04.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Potraviny pre celiatikov,Gymnázium Šrobárová KE,20.04.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Dodávky originálnych tonerov,SUBSIDIUM Rožňava,20.04.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Zoznam originálnych tonerov", Tovary,"Čerstvé vajcia triedené \"L\" , trieda kvality \"A\"",Hotelová akadémia Košice,20.04.2020,"Výzva - Čerstvé vajcia triedené \"L\" , trieda kvality \"A\" , Tender - Čerstvé vajcia triedené \"L\" , trieda kvality \"A\" , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Nákup laboratórneho nábytku pre projekt - GPH - Reserata pro Futuro,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,17.04.2020,"Nákup laboratórneho nábytku , Výzva na predkladanie cenových ponúk , technické požiadavky , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Kúpna zmluva", Tovary,Gymnázium Pavla Horova Michalovce - Školský nábytok,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,16.04.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Výzva na predkladanie cenových ponúk , Príloha č. 1 , Čestné vyhlásenie , Kúpna zmluva", Tovary,Zriadenie priestorov výdajne jedál,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,15.04.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky - zariadenia , Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky - stavebné práce , Príloha č. 3 - Cenová ponuka", Tovary,Oznámenie o zrušení,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,15.04.2020,Oznámenie o zrušení, Stavebné práce,"Oprava strechy na budove školy, garáže a dielne odborného výcviku",SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,15.04.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Krycí list rozpočtu , Príloha č. 2 Návrh ZoD , Príloha č. 3 Cenová ponuka", Tovary,"Literárne pomôcky k projektu \"Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Gymnázium Šrobárová KE,15.04.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky - Literárne pomôcky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,"Pomôcky IKT k projektu \"Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Stredná športová škola,15.04.2020,"Výzva na predloženie ponuky- pomôcky IKT k projektu , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Návrh Kúpnej zmluvy", Služby,Služby spojené s predĺžením vernostnej licencie antivírusovej ochrany koncových zariadení na 24 mesiacov ESET Secure Business pre 1 200 endpointov a ESET mail security pre 2 MS Exchange servre,Košický samosprávny kraj,15.04.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky", Tovary,Priemyselná sušička,HARMONIA Strážske,14.04.2020,VO priemyselna susicka, Služby,"Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby s názvom: Michalovce-Stredná zdravotnícka škola- Spojenie hlavnej a vedľajšej budovy",SZŠ Michalovce,14.04.2020,"Výzva na predkladanie ponuky , Opis predmetu zákazky , Návrh na plnenie kritéria , Návrh zmluva o dielo , vyhlásenie zodpovedného projektanta", Tovary,Technické vybavenie pre odborný výcvik,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,08.04.2020,Podrobnejšie informácie, Tovary,Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - potraviny,IDEA Prakovce,07.04.2020,Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - potraviny,Zákazka s nízkou hodnotou bola zrušená. S tým istým názvom bude opätovne vyhlásená Tovary,Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - potraviny,IDEA Prakovce,07.04.2020,Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - potraviny, Tovary,Motorové vozidlo s hydraulickou plošinou,JASANIMA Rožňava,07.04.2020,Jasanima, Služby,Stravné poukážky,Gymnázium Šrobárová KE,07.04.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky - stravné poukážky , Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 2 Cenová ponuka , Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 4 - Návrh Rámcovej zmluvy , Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie", Služby,Odborné skúšky a odborné prehliadky el.spotrebičov a ručného el.náradia,VIA LUX Košice-Barca,07.04.2020,Revízia elektrických spotrebičov, Tovary,Zrušenie verejného obstarávania zákazy Zriadenie výdajne jedál,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,06.04.2020,zrušenie VO, Tovary,Veľká mechanizácia - dodávka poľnohospodárskej techniky,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,03.04.2020,Výzva na verejné obstarávanie, Tovary,Zriadenie priestorov výdajne jedál,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,02.04.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Upovedomenie - nevyhodnotenie prieskumu trhu,SZŠ Michalovce,02.04.2020,Upovedomenie - nevyhodnotenie prieskumu trhu, Tovary,"mrazené morské ryby, mrazená zelenina a hotové mrazené cestovinové jedlá, mäso a jedlé droby z hydiny, vajcia",LIDWINA Strážske,01.04.2020,245/2020,245/2020 Služby,Analýza stavu bezpečnosti úradu KSK podľa ISO/IEC 27001,Košický samosprávny kraj,01.04.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Návrh zmluvy", Služby,Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov 2020,Gymnázium Poštová KE,31.03.2020,"Výzva , Opis predmetu zákazky , Návrh plnenia kritérií , Čestné vyhlásenie", Tovary,Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - potraviny,IDEA Prakovce,30.03.2020,Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - potraviny,potraviny Tovary,"Pomôcky IKT k projektu \"Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Stredná športová škola,27.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky - pomôcky IKT k projektu , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha č.2-čestné vyhlásenie , Príloha č.3-Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie,Hotelová akadémia Košice,27.03.2020,"Výzva - ˇistiace prostriedky a potreby na upratovanie , Tender - Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov", Tovary,Ovocie a zelenina,SPŠ elektrotechnická Košice,27.03.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru_ovocie , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Služby,"Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Južné Mesto, okres Košice IV",Košický samosprávny kraj,25.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,"Výroba a osadenie mreží na celom nadzemnom podlaží kaštieľa v Trebišove z dôvodu zaistenia objektu a vzácnych zbierkových predmetov",Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,25.03.2020,"výzva na predloženie ponuky , Výkaz výmer , vizualizácia odsúhlasené KPÚ",dodanie tovaru a poskytnutie služby Tovary,Projekt Gramotnosti - publicita,Gymnázium Michalovce Ľ. Štúra 26,24.03.2020,"01/2020/312011W363 , publicita - návrh na plnenie kritérií , publicita - čestné vyhlásenie", Tovary,projekt Gramotnosti - IKT,Gymnázium Michalovce Ľ. Štúra 26,24.03.2020,"02/2020/312011W363 , IKT - návrh na plnenie kritérií , IKT - čestné vyhlásenie , IKT - návrh zmluvy", Tovary,projekt Gramotnosti - pomôcky,Gymnázium Michalovce Ľ. Štúra 26,24.03.2020,"03/2020/312011W363 , pomôcky - návrh na plnenie kritérií , pomôcky - čestné vyhlásenie , pomôcky - návrh zmluvy", Tovary,VO "Školiaci materiál a potreby I.",Gymnázium Trebišov,24.03.2020,"Výzva 6/2020 , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha č.2 - Zmluva , Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie", Stavebné práce,Rekonštrukcia strechy vrátane odstránenia statickej poruchy budovy Letohrádku Dardanely v Markušovciach,Múzeum Spiša SNV,23.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Výkaz-výmer , Príloha 3 - Návrh zmluvy , Príloha 4 - Projektová dokumentácia", Služby,Michalovce - Stredná zdravotnícka škola - Spojenie hlavnej a vedľajšej budovy,SZŠ Michalovce,23.03.2020,"Výzva na určenie PHZ a na predkladanie ponuky , Opis predmetu zákazky , cenová ponuka , Návrh zmluva , Zrušenie", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Pavlovce nad Uhom,Košický samosprávny kraj,23.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,"Zabezpečenie ubytovania účastníkov medzinárodného projektu „Príroda nepozná hranice“ z Fondu malých projektov pre východnú programovú oblasť",Zemplínska knižnica Trebišov,20.03.2020,1/2020, Tovary,Hlbokozmrazené potraviny,SPŠ elektrotechnická Košice,20.03.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,17.03.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru_mäso , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Nákup učebných pomôcok IKT pre projekt GPH - Reserata pro Futuro,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,16.03.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 - opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - návrh na plnenie kritérií IKT , Čestné vyhlásenie , Kúpna zmluva", Tovary,Nákup IKT,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,13.03.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Posteľná bielizeň,SUBSIDIUM Rožňava,12.03.2020,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html ,", Tovary,"dodávka mäsa bravčového, hovädzieho a mäsových výrobkov",ARCUS Košice,12.03.2020,Vestník č.58/2020-12.3.2020,Verejná súťaž - nadlimitná zákazka Služby,Servis a oprava gastro zariadenia,ARCUS Košice,12.03.2020,Výzva, Tovary,Stravné poukážky,Školský internát Antona Garbana,12.03.2020,"Oznámenie o zadávaná zákazky , Výzva na predloženie ponuky , Opis a špecifikácia PZ , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie ,,Konflikt záujmov\"", Tovary,Nákup laboratórneho nábytku pre projekt : GPH - Reserata pro Futuro,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,12.03.2020,"výzva na predkladanie ponúk , Technické požiadavky , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Kúpna zmluva", Služby,Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre "rekonštrukciu budovy školy vrátane odstránenia statických porúch" v rozsahu pre stavebné povolenie a tendrovú dokumentáciu,SPŠ dopravná Košice,11.03.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , príloha č. 1 , príloha č. 1.1 , príloha č. 2 , príloha č. 3 , príloha č. 4 , príloha č. 5 , príloha č. 6 , príloha č. 7 , príloha č. 8 , príloha č. 9", Služby,Vypracovanie zjednodušenej dokumentácie pre zlegalizovanie a vyznačenie cykloturistických trás v cieľovom území Zemplínska a šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,10.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 3 – Návrh zmluvy", Tovary,Potraviny - "Zemiaky",Gymnázium Šrobárová KE,09.03.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,Potraviny - "Vajcia",Gymnázium Šrobárová KE,09.03.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 -Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh Rámcovej zmluvy", Tovary,"Potraviny-\" mrazené výrobky, hydina a vajcia\"",LÚČ Šemša,04.03.2020,Výzva mrazené 2020, Tovary,"Zariadenie, vybavenie a didaktické prostriedky k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce\"",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,04.03.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,potraviny,HARMONIA Strážske,03.03.2020,vyzva potraviny, Tovary,hydina,HARMONIA Strážske,03.03.2020,vyzva hydina, Tovary,Mrazená zelenina a polotovary,HARMONIA Strážske,03.03.2020,vyzva mrazena zelenina a polotovary, Tovary,Ryby,HARMONIA Strážske,03.03.2020,vyzva ryby, Tovary,Suché polotovary,HARMONIA Strážske,03.03.2020,vyzva suche polotovary, Tovary,Chlieb,HARMONIA Strážske,03.03.2020,vyzva chlieb, Služby,Aktualizácia priestorových informačných cykloturistických máp v Cykloregióne Spiš – južná časť,Košický samosprávny kraj,02.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy , Príloha č. 1 k zmluve", Tovary,"Literárne pomôcky k projektu ,,Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Gymnázium Šrobárová KE,29.02.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy", Stavebné práce,Oprava fasády 2,SOŠ Prakovce,28.02.2020,Výzva na predloženie ponuky - Oprava fasády 2, Tovary,"Čerstvé alebo chladené hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené bravčové mäso, mäsové výrobky vrátane hydinových, tepelne upravené alebo iná úprava mäsových výrobkov",LIDWINA Strážske,28.02.2020,VO 203/2020,VO 203/2020 Tovary,Dodávka ovocia a orechov,LIDWINA Strážske,28.02.2020,VO 204/2020,VO 204/2020 Tovary,Dodávka čerstvej alebo chladenej zeleniny,LIDWINA Strážske,28.02.2020,VO 205/2020,VO 205/2020 Tovary,Dodávka čestvého ovocia a zeleniny,IDEA Prakovce,28.02.2020,Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny,Potraviny Tovary,Oznámenie o zrušení výzvy - Nákup laboratórneho nábytku,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,28.02.2020,Oznámenie o zrušení, Služby,Spoločenská akcia - Deň učiteľov,Školský internát Košice Medická 2,28.02.2020,Spoločenská akcia - Deň učiteľov,Spoločenská akcia - Deň učiteľov Stavebné práce,Stavebné práce - elektrolaboratórum - cezhraničný projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,28.02.2020,"podrobnejšie informácie , Príloha č. 1_Výkaz-výmer , Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3_Návrh zmluvy , formulár_prevzatie staneviska , formulár_ukončenie prác", Tovary,"Pomôcky IKT k projektu \"Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou\"",Gymnázium Moldava nad Bodvou,27.02.2020,"Výzva IKT , Návrh na plnenie kritérií , Návrh kupnej zmluvy , Čestné vyhlásenei", Tovary,"Literárne pomôcky k projektu \"Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou\"",Gymnázium Moldava nad Bodvou,27.02.2020,Výzva, Stavebné práce,Oprava podlahy na 3. poschodí,SUBSIDIUM Rožňava,26.02.2020,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Tovary,Nákup multifunkčného farebného zariadenia,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,26.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Chlieb a pečivo 2020 -2021,Hotelová akadémia Košice,25.02.2020,"Výzva - Chlieb a pečivo 2020 -2021 , Tender - Chlieb a pečivo 2020 - 2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Mrazené potraviny 2020 - 2021,Hotelová akadémia Košice,25.02.2020,"Výzva - Mrazené potraviny 2020 -2021 , Tender - Mrazené potraviny 2020 - 2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Nealkoholické nápoje 2020 - 2021,Hotelová akadémia Košice,25.02.2020,"Výzva - Nealkoholické nápoje 2020 -2021 , Tender - Nealkoholické nápoje 2020 -2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Stavebné práce,Oprava strechy a štítovej steny Meštianskeho domu na Hrnčiarskej 6 v Košiciach,Východoslovenské múzeum Košice,25.02.2020,"Výzva , Neocenený výkaz výmer , Návrh na plnenie kritéria , Čestné vyhlásenie § 32 ... , Návrh Zmluvy o dielo , Rozhodnutie pamiatkového úradu", Tovary,Ovocie a zelenina 2020 - 2021,Hotelová akadémia Košice,25.02.2020,"Výzva - Ovocie a zelenina 2020 -2021 , Tender - Ovocie a zelenina 2020 -2021 , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,VO "Laboratórne prístroje - Chémia",Gymnázium Trebišov,25.02.2020,"Výzva 5/2020 , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha č.2 - Zmluva , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie", Tovary,Potraviny-"chlieb a pečivo",LÚČ Šemša,25.02.2020,Vyzva chlieb 2020, Tovary,"vybavenie učebne",SOŠ obchodu a služieb Sobrance,25.02.2020,"2020 , Návrh uchádzača , Čestné vyhlásenie , Zmluva , Cenový návrh , Špecifikácia", Tovary,"Obstaranie školského lavíc a školských stoličiek pre študentov a katedier a stoličiek pre pedagógov,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,25.02.2020,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Nákup laboratórneho nábytku,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,24.02.2020,"Výzva na predkladanie ponúk - Nákup laboratórneho nábytku , technické požiadavky , čestné vyhlásenie", Tovary,Vybavenie elektrolaboratória modulovým systémom - cezhraničný projekt "Renovate& Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,20.02.2020,"Podrobnejšie informácie , Príloha č. 1_Technická špecifikácia modulov , Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3_Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,VO "Učebné pomôcky a zariadenia pre prírodovedné predmety,Gymnázium Trebišov,19.02.2020,"VO \"Učebné pomôcky a zariadenia pre prírodovedné predmety , Príloha č.1A - Didaktické pomôcky pre Biológiu , Príloha č. 1B - Biológia - Optické príslušenstvo , Príloha č.1C1 - Chemikálie , Príloha č. 1C2 - Spotrebný materiál , Príloha č. 1D - Didaktické pomôcky pre Fyziku , Príloha č. 1E - Biela magnetická keramická tabuľa triptych , Príloha č. 2 - Zmluva OPĽZ č.04/2020 , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie", Služby,Kompletný servis výťahov,VIA LUX Košice-Barca,19.02.2020,Kompletný servis výťahov, Služby,Poskytnutie služieb v oblasti verejného obstarávania,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,19.02.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh na plnenie kritérií , Vyhlásenia uchádzača", Tovary,Materiál na upratovanie a čistiace prostriedky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach s demontážou pódia,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Michaľany okres Trebišov,Košický samosprávny kraj,17.02.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,"Dodávka čerstvého hovädzieho, bravčového mäsa a mäsových výrobkov -potraviny",IDEA Prakovce,17.02.2020,"Dodávka čerstvého hovädzieho, bravčového mäsa a masových výrobkov", Tovary,Mrazená zelenina a ryby,VIA LUX Košice-Barca,17.02.2020,Mrazená zelenina a ryby, Tovary,"Súbor učebných pomôcok IKT k projektu \"Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Gymnázium Šrobárová KE,17.02.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy", Tovary,"Čistiace a dezinfekčné prostriedky, doplnkový tovar",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,14.02.2020,Podrobnejšie informácie, Služby,Tlač občasníka KSK – Rozhýbaný kraj,Košický samosprávny kraj,14.02.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Zmluva o poskytnutí služieb , Príloha k zmluve o poskytnutí služieb", Služby,"Výroba a oprava horizontálnych žalúzií ISO systém ( celotieniace prevedenie, ovládanie retiazka)",Hotelová akadémia Košice,14.02.2020,"Výzva - Výroba a oprava horizontálnych žalúzií ISO systém ( celotieniace prevedenie, ovládanie retiazka) , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Kancelárske potreby,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,13.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu - Gimnáziu, Veľké Kapušany",Gymnázium Veľké Kapušany,13.02.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Vzor zmluvy", Stavebné práce,Oprava podlahy dielne školy,SOŠ Prakovce,12.02.2020,Výzva na opravu osvetlenia dielne školy, Tovary,"Kŕmna pšenica",SOŠ Pribeník,12.02.2020,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Služby,Upratovacie služby v Galérii umelcov Spiša,"Galéria umelcov Spiša, SNV",12.02.2020,2020_GUS_VO_CPT_upratovacie_sluzby, Tovary,VO "Didaktická pomôcka pre Chémiu",Gymnázium Trebišov,12.02.2020,"Výzva 3/2020 , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha č.2-Zmluva OPĽZ č.03/2020 , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie", Tovary,"Súbor učebných pomôcok k projektu ,,Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej,matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Gymnázium Šrobárová KE,12.02.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy", Služby,"Publicita projektu \"Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Stredná športová škola,11.02.2020,"Výzva na predloženie ponuky Publicita projektu , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie", Tovary,VO "Geológia-Meteostanica",Gymnázium Trebišov,11.02.2020,"Výzva 2/2020 , Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2-Zmluva OPĽZ č.02/2020 , Príloha č.3-Čestné vyhlásenie", Tovary,Obalový materiál,Hotelová akadémia Košice,10.02.2020,"Výzva - Obalový materiál , Tender - Obalový materiál , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača -konflikt záujmov", Tovary,Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení (originály a renovácie),SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,10.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky-Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení (originály a renovácie), Služby,Komplexné služby PO a BOZP,ARCUS Košice,10.02.2020,Výzva, Tovary,"Pomôcky IKT k projektu \"Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice",Gymnázium Košice Trebišovská 12,07.02.2020,"Výzva pomôcky IKT , Návrh na plnenie kritérii , Príloha č. 2 , Príloha č. 3 , Príloha č.4", Tovary,Potraviny,LÚČ Šemša,06.02.2020,Výzva potraviny 2020, Služby,Autobusová doprava,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,06.02.2020,výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Pranie a chemické čistenie,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,05.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Pranie a chemické čistenie, Stavebné práce,Oprava kúpelne pre prijímateľov na 1. a 2. poschodí,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,05.02.2020,VO kúpelne, Tovary,VO "IKT ZARIADENIA",Gymnázium Trebišov,04.02.2020,"Výzva 01/2020 , Príloha č.1A -IKT technika , Príloha č.1B- Informatika-internet v praxi , Príloha č.1C - Ploter , Príloha č.2 - Zmluva , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie", Tovary,"Nový stolový počítač 3 ks, klávesnica 3 ks, myš 3 ks",SUBSIDIUM Rožňava,04.02.2020,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Tovary,Kancelárske potreby,VIA LUX Košice-Barca,31.01.2020,Kancelárske potreby, Stavebné práce,Oprava elektroinštalácie v učebni č. 316,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,30.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Oprava elektroinštalácie v učebni č.316, Stavebné práce,Montáž vyvýšenej podlahy v učebni,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,30.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Montáž vyvýšenej podlahy v učebni, Tovary,Osivá a semená na pestovanie zeleniny.,SOŠ Pribeník,29.01.2020,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=64194", Tovary,"Žiacky laboratórny stôl a učiteľský demonštračný stôl",Gymnázium Kráľovský Chlmec,28.01.2020,"\"Žiacky laboratórny stôl a učiteľský demonštračný stôl , Opis predmetu zákazky , Návrh uchádzača na plnenie kritérií , Kúpna zmluva", Tovary,Športové lyžiarske potreby,Spojená škola Sečovce,28.01.2020,https://gdusecovce.edupage.org/zmluvy/, Tovary,Špeciálne cukrárske suroviny,Hotelová akadémia Košice,27.01.2020,"Výzva - Špeciálne cukrárske suroviny , Tender - špeciálne cukrárske suroviny , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Služby,"Revízie elektrických zariadení v budovách Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce",Spojená škola Sečovce,27.01.2020,https://gdusecovce.edupage.org/zmluvy/, Služby,Obnova vstupných dverí objektu Verejnej knižnice Jána Bocatia-Hviezdoslavova 5,Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,24.01.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Rozhodnutie pamiatkového úradu , tabuľka pre stanovenie CP", Tovary,Špeciálne pekárenské suroviny,Hotelová akadémia Košice,24.01.2020,"Výzva - Špeciálne pekárenské suroviny , Tender - špeciálne pekárenské suroviny , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov", Tovary,Šijacie stroje,Spojená škola Sečovce,24.01.2020,https://gdusecovce.edupage.org/zmluvy/, Služby,Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy,SZŠ Košice Moyzesova 17,24.01.2020,Výzva - komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy, Stavebné práce,"Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,23.01.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice", Tovary,Osivá a semená na pestovanie zeleniny.,SOŠ Pribeník,22.01.2020,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=60102",Zrušený prieskum - nebola predložená žiadna ponuka. Tovary,Kŕmne zmesi na výživu hospodárskych zvierat na rok 2020,SOŠ Pribeník,22.01.2020,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Tovary,Potraviny pre potreby odborného výcviku,Spojená škola Sečovce,21.01.2020,https://gdusecovce.edupage.org/zmluvy/, Tovary,Literárne pomôcky pre potreby výučby,Spojená škola Sečovce,21.01.2020,https://gdusecovce.edupage.org/zmluvy/, Stavebné práce,Oprava strechy trafostanice,Spojená škola Sečovce,21.01.2020,https://gdusecovce.edupage.org/zmluvy/, Služby,Prenájom nebytových priestorov - miestností č. 19 a č. 20,Obchodná akadémia Košice Polárna 1,21.01.2020,Zamer na prenajom_21012020 z VUC definitívna verzia.pdf, Tovary,Základné potraviny a cestoviny,SPŠ elektrotechnická Košice,20.01.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,20.01.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Služby,Lyžiarsky kurz,SOŠ technická Michalovce,20.01.2020,lyžiarsky kurz, Služby,Spracovanie komplexnej účtovnej agendy,Školský internát Košice Považská 7,16.01.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - spracovanie komplexnej účtovnej agendy , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy", Služby,Zváračský kurz 2020,SPŠ strojnícka Košice,16.01.2020,Výzva, Tovary,Potraviny - "Mlieko a mliečne výrobky",LÚČ Šemša,15.01.2020,Vyzva 6, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Cestoviny,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky-Cestoviny, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Cukrovinky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky-Cukrovinky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mäso a mäsové výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mäso a mäsové výrobky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mlieko a mliečne výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mlieko a mliečne výrobky, Tovary,"Verejné obstarávanie potravín - Chlieb, pekárenské výrobky a pečivo",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,"Výzva na predloženie CP-Chlieb, pekárenské výrobky a pečivo", Tovary,Verejné obstarávanie potravín- Mlynské výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mlynské výrobky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mrazená zelenina,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazená zelenina, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mrazené ryby,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazené ryby, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Mrazené polotovary,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazené polotovary, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Mrazená hydina,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazená hydina, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Džemy,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Džemy, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Živočíšne a rastlinné oleje,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Živoč.a rastl.oleje, Tovary,Verejné obstarávanie potravín- Rôzne potravinárske výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Rôzne potravinárske výrobky, Tovary,"Verejné obstarávanie potravín-Sirup, čaj a srvátková zmes",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,"Výzva na predloženie CP-Sirup,čaj a srvátk.zmes", Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Sterilizované potraviny,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Sterilizované potraviny, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Slepačie vajcia,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Slepačie vajcia, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Zemiaky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Zemiaky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Zelenina a ovocie,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Zelenina a ovocie, Tovary,Výzva na predkladanie ponúk - Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Kráľovský Chlmec,15.01.2020,"Výzva na predkladanie ponúk - mäso a mäsové výrobky ,", Služby,Externý projektový manažér - cezhraničný projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,14.01.2020,Podrobnejšie informácie, Tovary,"Potraviny - \" Ovocie, zelenia a zemiaky\"",LÚČ Šemša,13.01.2020,Vyzva 7, Tovary,Tonery,Spojená škola Sečovce,13.01.2020,https://gdusecovce.edupage.org/zmluvy/, Služby,"Lyžiarsky pobytový kurz 2020 - ubytovacie služby, reštauračné služby, doprava, skipas",Hotelová akadémia Košice,13.01.2020,"Lyžiarsky pobytový kurz 2020 - ubytovacie služby, reštauračné služby, doprava, skipas", Služby,"Lyžiarsky denný kurz 2020 - reštauračné služby, doprava, skipas, 3x inštruktor lyžovania",Hotelová akadémia Košice,13.01.2020,"Lyžiarsky denný kurz 2020 - reštauračné služby, doprava, skipas, 3x inštruktor lyžovania", Tovary,Potravinársky tovar,Školský internát Košice Považská 7,13.01.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - potravinársky tovar , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky",Všetky dokumenty potrebné k účasti na verejnom obstarávaní sú zverejnené aj na https://www.sipovke.sk/index.php?page=zakazky-nad-1000 Tovary,Mliečne výrobky,Školský internát Košice Považská 7,13.01.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - mliečne výrobky , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky", Tovary,Mrazené výrobky,Školský internát Košice Považská 7,13.01.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - mrazené výrobky , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky", Tovary,Ovocie a zelenina,Školský internát Košice Považská 7,13.01.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - ovocie a zelenina , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky", Tovary,Pekárske výrobky,Školský internát Košice Považská 7,13.01.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - pekársky tovar , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Školský internát Košice Považská 7,13.01.2020,"Výzva na zaslanie cenovej ponuky - mäso a mäsové výrobky , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné prehlásenie , Návrh zmluvy , Špecifikácia predmetu zákazzky", Služby,Projektová dokumentácia 2020,SZŠ Košice Moyzesova 17,10.01.2020,Projektová dokumentácia 2020, Tovary,Univerzálny kuchynský robot s motorickým zdvihom,Hotelová akadémia SNV,10.01.2020,Vyzva ROBOT, Služby,Lyžiarsky kurz,SOŠ Michalovce Školská 4,09.01.2020,Lyžiarsky kurz, Tovary,Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu IKT pomôcky,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,09.01.2020,"Výzva - IKT pomôcky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérii , Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie", Služby,Denný dochádzkový lyžiarsky výcvikový kurz pre SŠ,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,08.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky-Denný dochádzkový LVK pre SŠ, Stavebné práce,Riešenie havarijného stavu vodovodného potrubia,VIA LUX Košice-Barca,23.12.2019,Riešenie havarijného stavu vodovodného potrubia,"Prílohu č.2,3 vyžiadať" Stavebné práce,Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične,SOŠ Košice Gemerská 1,20.12.2019,2019, Tovary,"Dodávka mäsa bravčového , hovädzieho a mäsové výrobky",ARCUS Košice,20.12.2019,Kúpna zmluva, Tovary,Elektrická sprchovacia hygienická stolička pre imobilných obyvateľov špecializovaného zariadenia,SUBSIDIUM Rožňava,20.12.2019,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Tovary,"Dodávka čerstvého chleba, rožkov a raňajkového pečiva",IDEA Prakovce,20.12.2019,"Dodávka čerstvého chleba, rožkov a raňajkového pečiva",potraviny Služby,Lyžiarsky kurz 2020,Gymnázium Poštová KE,19.12.2019,"Výzva , Špecifikácia , Čestné vyhlásenie , Návrh na plnenie kritérií", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,19.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh na plnenie kritérií , Vyhlásenie uchádzača , Rámcová dohoda", Tovary,Tonery,Spojená škola Sečovce,16.12.2019,C:\Users\ZOI\Documents\2019_12_16\Vyzva na predloženie cenovej ponuky.pdf, Tovary,"Reklamné roll up banery pre jednotlivé odbory Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce",Spojená škola Sečovce,16.12.2019,C:\Users\ZOI\Documents\2019_12_13\Výzva na predloženie cenovej ponuky R.pdf, Tovary,Športové potreby,Spojená škola Sečovce,16.12.2019,:\Users\ZOI\Documents\2019_12_16\Výzva na predloženie cenovej ponuky Š.pdf, Tovary,"Mrazená zelenina a polotovary pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020",SOŠ Pribeník,16.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=45378", Tovary,"Cestoviny pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020",SOŠ Pribeník,16.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=45396", Tovary,"\"Chlieb, pečivo a droždie pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020\"",SOŠ Pribeník,16.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=45405", Tovary,"Strukoviny, koreniny, cukrovinky, paštéty, oleje, minerálne vody, džúsy a čaje",VIA LUX Košice-Barca,16.12.2019,"Strukoviny, koreniny", Tovary,"IKT pomôcky k projektu \" Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu",Gymnázium Sobrance,16.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh plnenia kritérií , Kúpna zmluva , Vyhlásenie uchádzáča , Čestné vyhlásenie konflikt záujmov", Tovary,Mikroskopy 2019,SZŠ Košice Moyzesova 17,16.12.2019,Mikroskopy2019, Tovary,"\"Čistiace, dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar na rok 2020\"",SOŠ Pribeník,16.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=46716", Stavebné práce,Elektroinštalačné práce,ARCUS Košice,13.12.2019,Elektroinštalačné práce, Tovary,Mäso,VIA LUX Košice-Barca,13.12.2019,Mäso, Tovary,Mäsové výrobky,VIA LUX Košice-Barca,13.12.2019,Mäsové výrobky, Tovary,"Učebné pomôcky k projektu ,,Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Alejová 1, Košice“",Gymnázium Košice Alejová 1,13.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Návrh zmluvy , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov", Tovary,"Základné potraviny pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020",SOŠ Pribeník,12.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=43734", Tovary,"Mrazená hydina a ryby pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020",SOŠ Pribeník,12.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=43761", Služby,Oprava a servis zariadení v práčovni,ARCUS Košice,12.12.2019,Oprava a servis zariadení v práčovni, Služby,Lyžiarsky kurz,SPŠ dopravná Košice,12.12.2019,Lyžiarsky kurz vo februári 2020, Stavebné práce,Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,12.12.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach, Služby,"Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia",VIA LUX Košice-Barca,12.12.2019,"Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia", Stavebné práce,"Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,12.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice", Služby,Oprava a servis počítačovej siete a koncových zariadení,ARCUS Košice,11.12.2019,Oprava a servis počítačovej siete, Tovary,"\"Chladené mäso bravčové, hovädzie a teľacie, mäsové výrobky a vnútornosti pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020\"",SOŠ Pribeník,11.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=43173 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=43173", Tovary,"\"Čerstvá zelenina, zemiaky a ovocie pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020\"",SOŠ Pribeník,11.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=43179 , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=43179", Tovary,"\"Mlieko, mliečne výrobky a syry pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020\"",SOŠ Pribeník,11.12.2019,"https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp , https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp?id=43185", Služby,"Zavedenie GDPR",Východoslovenské múzeum Košice,11.12.2019,"Zavedenie GDPR , Opis predmetu , Navrh na plnenie kriterii , CV podla § 32 ods 1 pism f", Stavebné práce,Plastové okná SPŠE budova „G“,SPŠ elektrotechnická Košice,11.12.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č.1 Návrh , Príloha č. 2 Špecifikácia , Príloha č.3 Informácia o subdoádvateľoch , Príloha č.4 Návrh zmluvy o dielo , Výkres mreží", Služby,Výzva na predkladanie cenových ponúk - architektonicko - -historický výskum,SPŠ strojnícka Košice,10.12.2019,Dokumenty, Tovary,Elektrická výklopná panvica 80l,Gymnázium Kráľovský Chlmec,10.12.2019,"Elektrická výklopná panvica 80l , Príloha č. 1 , Príloha č. 2", Tovary,Žiacky nábytok do učební,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,10.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Žiacky nábytok do učební\"", Služby,Montáž dvojitého ovládania s úpravou kabíny - traktor,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,10.12.2019,podrobnejšie informácie, Tovary,Chladničky do školskej kuchyne,Školský internát Košice Medická 2,10.12.2019,Chladničky do školskej kuchyne, Tovary,Chlieb a pečivo,Školský internát Košice Medická 2,10.12.2019,Chlieb a pečivo, Tovary,Základné potraviny,Gymnázium Sobrance,10.12.2019,"Výzva - základné potraviny , Rámcová dohoda - základné potraviny , Súťažné podklady - základné potraviny , Vyhlásenie uchádzáča", Stavebné práce,Rekonštrukcia časti budovy,Škola umeleckého priemyslu Košice,10.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Identifikácia uchádzača , Návrh na plnenie kritéria , Čestné vyhlásenie , Referencie , Zoznam subdodávateľov , Etický kódex, Konflikt záujmov , Súhlas so spracovaním osobných údajov , Návrh Zmluvy o dielo , Výkaz výmer", Služby,"Prenájom veľkoobjemových kontajnerov, odvoz a zneškodnenie odpadu",VIA LUX Košice-Barca,09.12.2019,"Prenájom veľkoobjemových kontajnerov, odvoz a zneškodnenie odpadu", Tovary,Zariadenie PC učebne,Škola umeleckého priemyslu Košice,09.12.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu - Lyžiarsky kurz 2020,Gymnázium Veľké Kapušany,06.12.2019,Výzva na predloženie ponuky, Služby,Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení a bleskozvodov objektu,Gymnázium Kráľovský Chlmec,06.12.2019,"Výzva na predloženie cenových ponúk , Príloha č. 1 , Príloha č. 2", Tovary,"Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky",Stredná športová škola,05.12.2019,"Výzva na predloženie ponuky - mäso a mäsové výrobky , Príloha 1- opis_špecifikácia - Ponuka , Príloha 2 - Vyhlásenie uchádzača_§32 , Príloha 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača_§23 ods.3 , Príloha 4 - Rámcová dohoda na dodanie potravín", Tovary,Zubolekárske prístroje 2019,SZŠ Košice Moyzesova 17,05.12.2019,Zubolekárske prístroje 2019, Tovary,"Literárne pomôcky k projektu \"modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice",Gymnázium Košice Trebišovská 12,05.12.2019,"Výzva literárne pomôcky , Návrh na plnenie kritérii , Návrh zmluvy , Čestné vyhlásenie , Čestné vyhlásenie -konflikt záujmov", Tovary,Profesionálne umývačky riadu a skla,VIA LUX Košice-Barca,05.12.2019,Profesionálne umývačky riadu a skla, Tovary,"Pekárenské výrobky-chlieb, čerstvé pečivo a koláče",LIDWINA Strážske,04.12.2019,VO 500,VO 500 Tovary,Nákup notebookov do učebni,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,04.12.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Nákup notebookov do učebni, Tovary,Literárne pomôcky,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,04.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov , Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO , Kúpna zmluva", Tovary,Dodávka elektrickej energie,SUBSIDIUM Rožňava,03.12.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium.html , Špecifikácia dodávky elektrickej energie", Služby,Upratovacie a dezinfekčné služby,SUBSIDIUM Rožňava,03.12.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium.html , špecifikácia upratovacie služby", Tovary,Nákup nábytku do zborovni,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,03.12.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Nákup nábytku do zborovni, Služby,Obnova značenia cykloturistických trás Zemplínska šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,03.12.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 3 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy - príloha 1 k zmluve , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy - príloha 2 k zmluve", Tovary,Bezdrôtový komunikačný systém,VIA LUX Košice-Barca,03.12.2019,Bezdrôtový komunikačný systém, Tovary,Elektrospotrebiče,VIA LUX Košice-Barca,03.12.2019,Elektrospotrebiče, Služby,Lyžiarsky kurz,SPŠ elektrotechnická Košice,02.12.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh_na_plnenie , Priloha_2_Specifikácia_pozadovanej_sluzby", Tovary,Gymnázium Pavla Horova Michalovce - Školský nábytok,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,02.12.2019,Výzva na predkladanie cenových ponúk, Služby,Lyžiarsky výcvik 2020,SPŠ strojnícka Košice,02.12.2019,Výzva, Tovary,Dodávky zemného plynu,SUBSIDIUM Rožňava,02.12.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium.html , Špecifikácia dodávky zemného plynu", Tovary,"Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu - Gimnáziu, Veľké Kapušany",Gymnázium Veľké Kapušany,02.12.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Vzor zmluvy , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie", Stavebné práce,Hygienická maľba,ARCUS Košice,29.11.2019,Hygienická maľba, Tovary,"Prenosné digitálne planetárium s natívnym rozlíšením 1600 px., kupola 5,0 m",Gemerské osvetové stredisko Rožňava,29.11.2019,"1 - Výzva , Cenová ponuka uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,Nákup výpočtovej techniky,Stredná športová škola,29.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky - nákup výpočtovej techniky , Opis a špecifikácia predmetu zákazky - VO 618/2019 , Príloha 1 - Ponuka_návrh uchádzača na plnenie kritéria , Príloha 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača §32 , Príloha 3 - čestné vyhlásenie uchádzača_§23 , Príloha 4 - Návrh_ Kúpna zmluva", Služby,„Zabezpečenie úložného systému a dovybavenie archeologického depozitára v Zemplínskom múzeu v Michalovciach“,Zemplínske múzeum Michalovce,28.11.2019,https://www.zemplinskemuzeum.sk/informacie/verejne-obstaravanie, Tovary,Laboratórne prístroje 2019,SZŠ Košice Moyzesova 17,28.11.2019,Laboratórne prístroje 2019, Tovary,"Literárne pomôcky k projektu \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu",Gymnázium Sobrance,27.11.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie \" Konflikt záujmov\" , Kúpna zmluva , Návrh na plnenie kritérii", Tovary,Kuchynské vybavenie,Školský internát Košice Medická 2,27.11.2019,Kuchynské vybavenie, Tovary,Zariadenie na prípravu jedál,Školský internát Košice Medická 2,27.11.2019,Zariadenie na prípravu jedál, Tovary,"\"Školská tabuľa keramická, trojkrídlová na pylónoch\"",Gymnázium Kráľovský Chlmec,26.11.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Odorín,Košický samosprávny kraj,26.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,Dodávka elektrickej energie,SOŠ technická Michalovce,26.11.2019,dodávka elektrickej energie, Tovary,Nákup výpočtovej techniky,SZŠ Rožňava,26.11.2019,"Nákup vypočtovej techniky , Opis a špecifikácia , Výzva , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie , Ponuka , Návrh kúpnej zmluvy", Stavebné práce,Dlažba keramická proti šmyková,ARCUS Košice,26.11.2019,Dlažba keramická proti šmyková, Tovary,Pekárenské výrobky,SOŠ technická Michalovce,25.11.2019,Výzva pekárské výrobky, Tovary,Vybavenie elektrolaboratória - cezhraničný projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,25.11.2019,podrobnejšie informácie, Služby,Vypracovanie Auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie pre 2 projekty s názvom “ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov“ a „ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín“,Košický samosprávny kraj,25.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Abov , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Zemplín", Služby,Spracovanie Cost Benefit analýzy pre 2 projekty s názvom “ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov“ a „ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín“,Košický samosprávny kraj,25.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Zemplín , Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky, časť Abov", Služby,Výroba atypických regálov v rámci projektu „Modernizujeme históriu“ podporeného FPU.,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,25.11.2019,výzva na predl. CP_regále, Tovary,Kancelárske potreby a drobný spotrebný materiál - cezhraničný projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,25.11.2019,podrobnejšie informácie, Tovary,"Mrazené výrobky: ryby, hydiny, zelenina, polotovary",DOMKO Košice,22.11.2019,E:\HPSCANS, Tovary,Čerstvé mäso a mäsové výrobky,DOMKO Košice,22.11.2019,E:\HPSCANS, Tovary,Hrubý potravinársky tovar a mliečne výrobky,DOMKO Košice,22.11.2019,E:\HPSCANS, Tovary,Vakový zdvihák,ARCUS Košice,22.11.2019,Vakový zdvihák, Tovary,Terapeutické pomôcky pre seniorov,SUBSIDIUM Rožňava,22.11.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortiment - terapeutické pomôcky pre seniorov", Tovary,Písacie stoly do žiackych izieb,Školský internát Košice Považská 7,22.11.2019,Výzva na zaslanie cenovej ponuky - Písacie stoly do žiackych izieb, Stavebné práce,Zosilnenie poškodených prvkov pôvodného krovu,Zemplínske osvetové stredisko Michalovce,22.11.2019,Výzva na predkladanie cenových ponúk, Tovary,Vybavenie kuchyniek ŠI,Školský internát Košice Medická 2,22.11.2019,Vybavenie kuchyniek ŠI, Tovary,Stoly a stoličky do kuchyniek ŠI,Školský internát Košice Medická 2,22.11.2019,Stoly a stoličky do kuchyniek ŠI, Tovary,Stoličky do žiackych izieb,Školský internát Košice Medická 2,22.11.2019,Stoličky do žiackych izieb, Tovary,Pracie prostriedky,VIA LUX Košice-Barca,22.11.2019,Pracie prostriedky, Tovary,Výzva zdravotnícky spotrebný materiál 2019,SZŠ Košice Moyzesova 17,21.11.2019,"Výzva - Zdravotnícky spotrebný materiál 2019 , Špecifikácia predmetu zákazky - zdravotnícky spotrebný materiál 2019", Tovary,Pracovné odevy a obuv,VIA LUX Košice-Barca,21.11.2019,Pracovné odevy a obuv, Tovary,Sedacie súpravy do vstupnej haly ŠI,Školský internát Košice Medická 2,21.11.2019,Sedacie súpravy do vstupnej haly ŠI, Tovary,Vybavenie kancelárií ŠI,Školský internát Košice Medická 2,21.11.2019,Vybavenie kancelárií ŠI, Stavebné práce,Výmena vchodových dverí na budove riaditeľstva BM,Banícke múzeum v Rožňave,20.11.2019,"Výzva na predkladanie ponúk - výmena vchodových dverí , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje , Čestné vyhlásenie žiadateľa , Návrh zmluvy o dielo , Podrobný opis predmetu zákazky", Služby,Výzva na predkladanie CP na obstaranie lyžiarskeho výcviku 2020,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,19.11.2019,Výzva na predkl. CP Lyžiarský výcvik 2020, Služby,Stavebný dozor - cezhraničný projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,19.11.2019,"podrobnejšie informácie , Rozsah stavebných prác", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Stredné Mesto v Košiciach,Košický samosprávny kraj,18.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,Lyžiarsky výcvik 2020,SOŠ drevárska SNV,18.11.2019,"Výzva LV 2020 , Príloha č. 1 k výzve LV 2020", Tovary,"Vybavenie učebne",SOŠ obchodu a služieb Sobrance,18.11.2019,11/2018, Tovary,Chemické výrobky,SZŠ Košice Moyzesova 17,18.11.2019,"výzva chemikálie 2019 , špecifikácia produktu zákazky", Tovary,Farmaceutické výrobky,SZŠ Košice Moyzesova 17,18.11.2019,"Výzva farmaceutické výrobky , špecifikácia predmetu zákazky", Tovary,"Múka, cestoviny, cukor, sterilizovaná zelenina a ovocie, džemy a rastlinné tuky",VIA LUX Košice-Barca,18.11.2019,"Múka, cestoviny, cukor...", Tovary,Čistiace a dezinfekčné prostriedky,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,18.11.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Cenová ponuka , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO , Rámcová dohoda", Tovary,Dodávky elektroinštalačného materiálu,SUBSIDIUM Rožňava,15.11.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium.html , Sortiment elektromateriál", Služby,"Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia",SUBSIDIUM Rožňava,15.11.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium.html , Podklady - deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia", Tovary,Dodávky ovocia a zeleniny,SUBSIDIUM Rožňava,15.11.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium.html , Sortiment - ovocia a zeleniny", Služby,„Výkon zodpovednej osoby za oblasť ochrany osobných údajov“,Východoslovenské múzeum Košice,15.11.2019,"Výzva , Návrh na plnenie kritérii , Čestné vyhlásenie", Tovary,Mangel,LIDWINA Strážske,15.11.2019,VO 490, Stavebné práce,Oprava balkónov na budove v Matilda Hute,IDEA Prakovce,14.11.2019,Oprava balkónov na budove v Matilda Hute, Tovary,Čistiace prostriedky a materiál na upratovanie,Stredná športová škola,14.11.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Návrh uchádzača na plnenie kritéria - cenová ponuka , Cenová ponuka - špecifikácia položiek , Príloha 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh rámcovej dohody", Tovary,Dodávky kancelárskych potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,13.11.2019,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Tovary,Dodávky maliarskych potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,13.11.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortiment maliarskych potrieb", Tovary,Vodárenský a údržbársky materiál,SUBSIDIUM Rožňava,13.11.2019,"https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html , Sortiment - vodárenský a údržbársky materiál", Tovary,"Učebné pomôcky k projektu \"Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice",Gymnázium Košice Trebišovská 12,13.11.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Stavebné práce,Rekonštrukcia strechy telocvične,SPŠ dopravná Košice,12.11.2019,"Rekonštrukcia strechy telocvične - výzva , Rekonštrukcia strechy telocvične - prílohy", Stavebné práce,Oprava balkónov na budove v Matilda Hute,IDEA Prakovce,12.11.2019,Oprava balkónov na budove v Matilda Hute,Zákazka s nízkou hodnotou bola zrušená. S tým istým názvom bude opätovne vyhlásená Stavebné práce,Oprava strechy na budove stravovacej prevádzky - stredisko Prakovce,IDEA Prakovce,12.11.2019,Oprava strechy na budove stravovacej prevádzky - stredisko Prakovce, Služby,„ Vypracovanie PD na rekonštrukciu vstupného schodištia budovy Galérie“.,Zemplínske múzeum Michalovce,11.11.2019,https://www.zemplinskemuzeum.sk/informacie/verejne-obstaravanie/category/124-vyzvy-2019, Tovary,Čistiace a dezinfekčné prostriedky,VIA LUX Košice-Barca,11.11.2019,Čistiace a dezinfekčné prostriedky, Stavebné práce,Oprava telocvične,Obchodná akadémia Košice Polárna 1,08.11.2019,"VÝZVA - oprava telocvične-2019 , Výkaz výmer", Stavebné práce,Pokládka PVC krytina,HARMONIA Strážske,08.11.2019,podlahová krytina, Stavebné práce,Oprava 3 ks kúpelní,HARMONIA Strážske,08.11.2019,oprava kúpelní, Služby,lyžiarsky výcvik,Gymnázium Michalovce Ľ. Štúra 26,08.11.2019,LV2020, Tovary,Konvektomat,VIA LUX Košice-Barca,08.11.2019,Konvektomat, Tovary,Zemiaky,SPŠ elektrotechnická Košice,07.11.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č.1 Návrh , Príloha č. 2 Špecifikácia , Príloha č. 3 Návrh RKZ", Služby,Lažiarsky výcvik 2020,SOŠ Jána Bocatia Košice,07.11.2019,"Výzva-Lyžiarsky výcvik 2020 , Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéríí , Príloha č.2 - Návrh zmluvných podmienok", Tovary,Plynový ohrievač TÚV,HARMONIA Strážske,06.11.2019,plynovy ohrievac, Tovary,Profesionálna práčka do 15 kg,ARCUS Košice,06.11.2019,Profesionálna pračka do 15kg,Elektronický kontrakčný systém Služby,Lyžiarsky kurz 2020,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,06.11.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Cenová ponuka , Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO , Návrh na plnenie kritérií", Tovary,"Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice",Školský internát Košice Medická 2,04.11.2019,"Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice",https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=59889499 Služby,Poradenské služby pre obstarávanie,Gymnázium SNV Školská 7,04.11.2019,01/01/2019, Tovary,Rekonštrukcia výťahu,"Galéria umelcov Spiša, SNV",02.11.2019,GUS_VO_VYZVA_VYTAH, Tovary,Dodávka univerzálneho kuchynského robota 601,SOŠ Michalovce Školská 4,29.10.2019,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Služby,Dodávka univerzálneho kuchynského robota 601,SOŠ Michalovce Školská 4,29.10.2019,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania, Tovary,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania,SOŠ Michalovce Školská 4,29.10.2019,oznámenie o zrušení vo, Služby,Lyžiarsky výcvik 2020,Gymnázium Šrobárová KE,29.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 - Špecifikácia , Príloha č. 2 - Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 3 - Návrh zmluvy , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie", Tovary,"Publicita projektu ,,Zvýšenie kvality výchovnovzdelávacieho procesu na Gymnáziu - Gimnáziu, Veľké Kapušany“",Gymnázium Veľké Kapušany,29.10.2019,vyzva_piblicita.pdf, Tovary,Dodávka elektrickej energie,SOŠ drevárska SNV,28.10.2019,https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/253381,"Obchod zverejnený na: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/253381" Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení,Stredná športová škola,28.10.2019,"Výzva na predloženie ponuky - Oprava sociálnych zariadení , Príloha 1 - Cenová ponuka , Príloha 2 - Výkaz výmer_rozpočet 1,2,3 , Príloha 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha 4 - Zmluva o dielo", Stavebné práce,Oprava balkónov na budove v Matilda Hute,IDEA Prakovce,28.10.2019,Prílohy k výzve, Služby,"Verejné obstarávanie na predmet zákazky ,,Herné tlačené komponenty (hracie pole, herná kocka, obal na hru, pravidlá hry)",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,25.10.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Kovové depozitárne skrine na uloženie numizmatických predmetov,Východoslovenské múzeum Košice,25.10.2019,"ZNH 2019 , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Návrh Zmluvy o dielo", Tovary,Upratovacie pomôcky,VIA LUX Košice-Barca,25.10.2019,Upratovacie pomôcky, Služby,Zabezpečenie dodávky teplej stravy pre žiakov a zamestnancov SOŠ,SOŠ Košice - Učňovská 5,24.10.2019,"\"Zabezpečenie dodávky teplej stravy pre žiakov a zamestnancov SOŠ\" , Príloha Predpokladaná hodnota zákazky , Zmluva", Tovary,Rozšírenie virtualizačného prostredia vrátane migrácie mail servera,Košický samosprávny kraj,24.10.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 - Návrh kúpnej zmluvy , Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky", Služby,Lyžiarsky zájazd,SOŠ automobilová Košice,24.10.2019,"SOŠA 2019/124 , Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č.2 – Návratka , Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“", Služby,Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne - náhrada zastaralých spaľovacích zariadení,VIA LUX Košice-Barca,24.10.2019,Projektová dokumentácia, Služby,"Publicita projektu: Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice",Gymnázium Košice Trebišovská 12,23.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 , Príloha č. 2", Tovary,kuchynský inventár,LÚČ Šemša,22.10.2019,GASTRO požiadavka 1, Služby,Lyžiarsky kurz žiakov 2020,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,22.10.2019,"LVK 2020 , špecifikácia zákazky , čestné vyhlásenie", Služby,"Publicita projektu ,,Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,22.10.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača , Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF", Služby,"Publicita projektu \" Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti\"",Gymnázium Šrobárová KE,21.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie - publicita", Tovary,Hygienické potreby,VIA LUX Košice-Barca,21.10.2019,Hygienické potreby, Tovary,Mobilný závesný rámový systém pre uloženie výtvarných diel v depozitári,Banícke múzeum v Rožňave,18.10.2019,Výzva na predkladanie ponúk - mobilný závesný rámový systém, Stavebné práce,„Rekonštrukcia školského internátu“ a „Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží“.,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Rekonštrukcia školského internátu a Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží , Príloha č. 1 - Výkaz výmer , Príloha č. 2 - Cenová ponuka uchádzača , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača-Konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o dielo", Stavebné práce,Bleskozvod - objekt Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí,Banícke múzeum v Rožňave,17.10.2019,Výzva na predkladanie ponúk - bleskozvod príroda, Služby,Lyžiarsky výcvikový kurz 2020,SZŠ Košice Moyzesova 17,17.10.2019,"Výzva LVK 2020 , Príloha 1 LVK , Príloha 2 LVK , Zmluva o poskytnutí LVK", Stavebné práce,Bleskozvod - objekt Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí,Banícke múzeum v Rožňave,17.10.2019,Výzva na predkladanie ponúk - bleskozvod Andrássyho obrazáreň, Tovary,Výroba knižných regálov v rámci rekonštrukcie oddelenia pre deti a mládež,Zemplínska knižnica Trebišov,16.10.2019,201903, Služby,Lyžiarsky kurz 2020,Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava,16.10.2019,Lyžiarsky kurz 2020, Tovary,Tlačiareň a Multifunkčné zariadenie,SOŠ Pribeník,15.10.2019,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Tovary,Mrazená hydina,VIA LUX Košice-Barca,14.10.2019,Mrazená hydina, Tovary,Nákup IKT,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,11.10.2019,Výzva na verejné obstarávanie, Tovary,Štruktúrovaný bezpečnostný systém,Školský internát Košice Považská 7,11.10.2019,Výzva na zaslanie cenovej ponuky - štruktúrovaný bezpečnostný systém, Tovary,dodanie mlieko a mliečne výrobky,HARMONIA Strážske,11.10.2019,VO mlieko a mliecne vyrobky, Stavebné práce,Výstavba multifunkčného ihriska,Gymnázium Košice Opatovská cesta 7,11.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Priloha_1_Vykaz_vymer , Priloha_2_Projektova_dokumentacia , Priloha_3_Navrh_na_plnenie_kriterii , Priloha_4_Navrh_Zmluva_o_dielo", Tovary,"Publicita projektu \"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu\"",Gymnázium Sobrance,09.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu , Návrh na publicitu", Tovary,Kuchynský inventár,LÚČ Šemša,09.10.2019,kuchynský inventár, Tovary,"Gastrozariadenie:el.výklopná smažiaca panvica, el.fritéza, el.mlynček na mäso",ARCUS Košice,09.10.2019,Prieskum trhu: gastrozariadenie, Stavebné práce,"Rekonštrukcia plynovej kotolne a hydraulické vyregulovanie vykurovania, Alžbetina č.38 v Košiciach",Bábkové divadlo,09.10.2019,10/2019, Stavebné práce,Oprava chemického laboratória,Gymnázium Poštová KE,08.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Rozpočet (výkaz-výmer) , Čestné vyhlásenie , Návrh na plnenie kritérií", Stavebné práce,Rekonštrukcia chemického laboratória,Gymnázium Sobrance,08.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie \" Konflikt záujmov\" , Návrh uchádzača na plnenie kritérii , Projekt , Výkaz výmer , Zmluva o dielo", Stavebné práce,"Výmena ležatej kanalizácie",Gymnázium Trebišov,07.10.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Zmluva o dielo , S -02 vymena lezatej kanalizacie , Vykresova cast 1.PP , Vykresova cast kanalizacne sachty , Vykresova cast PP kanalizacnej pripojky , Vykresova cast situacia 3 , Vykresova cast zvisla schema , Technicka sprava , Sprievodna sprava A , Sprievodna sprava C", Služby,Lyžiarsky kurz,Stredná športová škola,07.10.2019,Lyžiarsky kurz 2020, Stavebné práce,Výstavba multifunkčného ihriska,Škola v prírode Kysak,07.10.2019,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Navrh na plnenie kriterii , Vykaz vymer cast SO 01 , Vykaz vymer cast SO 02 , Cestne vyhlasenie , Navrh zmluvy o dielo , Zoznam uskutocnenych prac , Technicka sprava , Projektova dokumentacia s osvetlenim , Projektova dokumentacia , Projektova dokumentacia", Tovary,Kuchynské linky,VIA LUX Košice-Barca,07.10.2019,Kuchynské linky, Tovary,Chlieb a pekárenské výrobky,VIA LUX Košice-Barca,07.10.2019,Chlieb a pekárenské výrobky, Stavebné práce,Oprava štúdia Spišského divadla a súvisiacich priestorov slúžiacich na prípravu a výkon umeleckých a technických pracovníkov,Spišské divadlo SNV,04.10.2019,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Výkaz výmer , Návrh_zmluva o dielo", Stavebné práce,Výmena poškodených dažďových zvodov na vnútornom nádvorí a profilovanej korunnej rímsy,Zemplínske osvetové stredisko Michalovce,04.10.2019,Výzva na predkladanie cenových ponúk, Tovary,Servírovacie stolíky,ARCUS Košice,04.10.2019,prieskum trhu, Tovary,Chlieb a pečivo,SPŠ elektrotechnická Košice,03.10.2019,"Výzva , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy , Príloha_2_specifikacia_tovaru , Vyzva_instrukcie", Stavebné práce,"Umelecko-remeselná obnova vstupného vestibulu a schodiska národnej kultúrnej pamiatky GYMNÁZIUM A PAM. TAB.., číslo ÚVZP 3568/1 (vstupný vestibul)",Gymnázium Poštová KE,03.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Špecifikácia , Čestné vyhlásenie uchádzača , Návrh plnenia kritérii", Tovary,Elektrická pec štvorplatňová,LIDWINA Strážske,03.10.2019,VO 437, Tovary,Veľkokapacitná práčka,LIDWINA Strážske,03.10.2019,VO 438, Stavebné práce,Rekonštrukcia elektrických rozvodov.,Divadlo Thália Színház,03.10.2019,"Výzva na predloženie ponuky. , Projektová dokumentácia.","Heslo: je potrebné kontaktovať Telefón: 055 6225866 E-mail: office@thaliaszinhaz.sk, bude poskytnuté." Stavebné práce,"Oprava kúpeľne pavilón \"C\"- LIDWINA-Domov sociálnych služieb, ul. Mládeže 1, Strážske",LIDWINA Strážske,03.10.2019,VO439, Stavebné práce,"Turistická ubytovňa - stavebné úpravy" - vysvetlenie a doplnenie podkladov k VO.,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,02.10.2019,2019, Stavebné práce,Rekonštrukcia Budovy riaditeľstva BM - projektová dokumentácia,Banícke múzeum v Rožňave,02.10.2019,"Výzva na predkladanie ponúk - projektová dokumentácia , Cenová ponuka , Popis predmetu zákazky", Služby,Oprava hydraulického výťahu NHV 630 a jeho sprevázkovanie,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,01.10.2019,VO - výzva výťah, Tovary,"Mobilný odsávač výparov do reštaurátorských dielní 3 ks - nákup",Východoslovenské múzeum Košice,01.10.2019,"2019 , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Návrh Kúpnej zmluvy", Služby,„Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Rekonštrukcie plynovej kotolne“,SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,30.09.2019,Výzva na verejné obstarávanie, Služby,Výroba zážitkovo-informačných panelov,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,30.09.2019,VO - výzva na panely, Služby,"\" Vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o dotáciu v rámci Enviromentálneho fondu pre rok 2019, oblasť A: Ochrana ovzdušia, činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov„",SOŠ SNV Markušovská cesta 4,30.09.2019,"Výzva 638/2019 , Výzva - projektová dokumentácia , Čestné vyhlásenie", Služby,Revízie elektrických zariadení,SUBSIDIUM Rožňava,27.09.2019,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Služby,Technicko – ekonomická štúdia pre Zemplínsku cyklomagistrálu v úseku Zalužice - Lúčky,Košický samosprávny kraj,27.09.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 – Popis územia , Príloha č. 3 - Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Návrh zmluvy o dielo , Príloha k Návrhu zmluvy o dielo", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Lipovník,Košický samosprávny kraj,27.09.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Stavebné práce,"Turistická ubytovňa - stavebné úpravy",SOŠ obchodu a služieb Sobrance,25.09.2019,25/9/2019, Tovary,Výroba nábytku na mieru,ARCUS Košice,24.09.2019,Výroba nábytku na mieru, Stavebné práce,Oprava kúrenia- objekt Čaňa,DOMKO Košice,23.09.2019,"Knižnice\Dokumenty , Neocenený výkaz výmer", Stavebné práce,Stavebné úpravy- objekt ˇCaňa,DOMKO Košice,23.09.2019,"Knižnice\Dokumenty , Neocenený výkaz výmer", Tovary,Stravné poukážky,Školský internát Košice Považská 7,23.09.2019,Výzva na zaslanie cenovej ponuky - stravné poukážky,Verejné obstarávanie realizované prostredníctvom EKS Tovary,"Postele s elektrickým zdvihom a polohovaním - 5 ks Zdravotné matrace jednodielne s poťahom - 5 ks Nočný stolík s jedálnou doskou - 5 ks",SUBSIDIUM Rožňava,20.09.2019,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Stavebné práce,Vytvorenie náučného chodníka v areáli knižnice,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,20.09.2019,Vytvorenie náučného chodníka, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,VIA LUX Košice-Barca,20.09.2019,Mlieko a mliečne výrobky, Tovary,Dodávky potravín,ARCUS Košice,20.09.2019,Dodávky potravín,Výzva bude zverejnená na stránke TED /tenders electronic daily/ Tovary,Priemyselná práčka na 10 kg prádla,LÚČ Šemša,19.09.2019,vyzva VO, Tovary,"Interiérové vybavenie turistickej ubytovne",SOŠ obchodu a služieb Sobrance,19.09.2019,419/2019, Služby,Revízie elektrických zariadení,VIA LUX Košice-Barca,19.09.2019,Revízie elektrických zariadení, Tovary,Zemiaky,VIA LUX Košice-Barca,19.09.2019,Zemiaky, Tovary,Elektrická sprchovacia hygienická stolička,SUBSIDIUM Rožňava,18.09.2019,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Slavec,Košický samosprávny kraj,18.09.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Stavebné práce,Oprava podlahy na 2. poschodí,SUBSIDIUM Rožňava,17.09.2019,https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zakazky-podla-par9-ods9/vo.html, Stavebné práce,Oprava oporného múra,SUBSIDIUM Rožňava,17.09.2019,"https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zakazky-podla-par9-ods9/vo.html , Výkaz výmer múr , Nákres", Tovary,Dodanie a montáž umývačky riadu,Gymnázium Šrobárová KE,16.09.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Návrh zmluvy , Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie", Tovary,Dodanie a montáž 120 l elektrickej smažiacej pece,Gymnázium Šrobárová KE,16.09.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Návrh zmluvy , Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie", Tovary,Dodanie a montáž trojrúra elektrická pec,Gymnázium Šrobárová KE,16.09.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 2 Návrh zmluvy , Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Blatné Revištia,Košický samosprávny kraj,16.09.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Tovary,Vybavenie školských dielní pre odborný výcvik,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,16.09.2019,Podrobnejšie informácie, Tovary,Nákup školského nábytku do chemického laboratória vrátane súvisiacich služieb,Gymnázium Poštová KE,16.09.2019,"CHE , Špecifikácia , Čestné vyhlásenie , Návrh plnenia kritérii", Tovary,Osobný automobil pre potreby vyučovania autoškoly,SPŠ dopravná Košice,16.09.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Dodávka elektrickej energie 2020,SZŠ Košice Moyzesova 17,13.09.2019,"Dodávka elektrickej energie 2020 , Špecifikácia predmtu zákazky", Stavebné práce,Geologická bádateľňa a exteriérová časť Expozície baníctva a hutníctva Gemera - spevnená plocha,Banícke múzeum v Rožňave,12.09.2019,Spevnena plocha - Geologicka badatelna a exterierova cast Expozicie banictva a hutnictva, Tovary,Veľkokapacitná priemyselná práčka,HARMONIA Strážske,09.09.2019,VO velkokapacitna praca, Tovary,Mäso,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019,mäso, Tovary,Mäsové výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019,mäsové výrobky, Tovary,"Mrazené rybie filé, mrazený polotovar a šaláty",ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019,ryby, Tovary,Ovocie a zelenina,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,09.09.2019,ovocie a zelenina, Stavebné práce,Oprava osvetlenia dielne školy,SOŠ Prakovce,09.09.2019,Výzva na opravu osvetlenia dielne školy, Stavebné práce,Hygienická maľba,VIA LUX Košice-Barca,09.09.2019,Hygienická maľba, Tovary,Profesionálna chladnička,SUBSIDIUM Rožňava,06.09.2019,https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zakazky-podla-par9-ods9/vo.html, Služby,"Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na zákazku ,,Rekonštrukcia školského internátu“ a ,,Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží“",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,06.09.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky-prieskum trhu, Tovary,Elektroinštalačný materiál,VIA LUX Košice-Barca,05.09.2019,Elektroinštalačný materiál, Tovary,Elektrický polohovateľné postele s príslušenstvom,ARCUS Košice,04.09.2019,15/2019/VOE,Elektronický kontrakčný systém Tovary,Ryby a rybie výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,03.09.2019,"Vyzva , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,"Potraviny 4. Celok: „Chlieb, pekársky tovar“",Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,30.08.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu,Košický samosprávny kraj,28.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Stavebné práce,Oprava sociálneho zariadenia pri telocvični,SOŠ Veľké Kapušany,28.08.2019,SOSVK, Stavebné práce,Výmena podlahy javiska,Spišské divadlo SNV,28.08.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Vykaz vymer , Navrh zmluvy o dielo", Služby,Spracovanie koncepcie rozvoja cykloturistiky v destinácií Zemplínska šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,27.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh na plnenie kritérií , Identifikačné údaje uchádzača , Čestné vyhlásenie , Opis predmetu zákazky , Návrh zmluvy o dielo , Príloha č. 1 k Zmluve o dielo", Tovary,"„Výroba, dodávka a montáž knižničných regálov na oddelenie beletrie pre dospelých čitateľov“ v rámci projektu „K modernejšej knižnici III.“.",Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce,26.08.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku , Príloha 1 k výzve", Stavebné práce,Oprava fasády a balkónov,SOŠ automobilová Košice,23.08.2019,"Výzva č.s.2019/96 , Opis predmetu zákazky , Návratka , Čestné vyhlásenie", Tovary,Dodanie tovaru s názvom - Kancelárske potreby,Gymnázium Kráľovský Chlmec,23.08.2019,"Nákup kancelárskych potrieb , Špecifikácia tovaru pre kancelárske potreby", Tovary,Dodanie tovaru s názvom - Čistiace prostriedky,Gymnázium Kráľovský Chlmec,23.08.2019,"Dodanie tovaru s názvom - Čistiace prostriedky , Špecifikácia tovaru pre čistiace prostriedky", Tovary,Kolesový traktor,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,23.08.2019,Podrobnejšie informácie, Tovary,Príslušenstvo na kolesový traktor,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,23.08.2019,Podrobnejšie informácie, Tovary,Vybavenie školských dielní pre odborný výcvik,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,23.08.2019,Podrobnejšie informácie, Stavebné práce,Oprava chodby Gymnázia Šrobárova,Gymnázium Šrobárová KE,23.08.2019,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č. 1 - výkaz - výmer , Príloha č. 2 - Krycí list rozpočtu , Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 4 - Návrh zmluvy o dielo , Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie", Stavebné práce,Rekonštrukcia priestorov pre poskytovanie dennej ambulantnej formy sociálnej služby v špecializovanom zariadení VIA LUX Košice-Barca,VIA LUX Košice-Barca,23.08.2019,Rekonštrukcia priestorov - denná ambulantná forma ŠZ, Tovary,"Elektrický polohovateľné postele s hrazdou, hrazdičkou, pasívnym antidekubitným matracom",ARCUS Košice,21.08.2019,Elektrický poloh.postele,Elektronický kontraktačný systém Tovary,Bravčové mäso,Školský internát Košice Medická 2,20.08.2019,Bravčové mäso,Súčasťou výzvy na predloženie cenovej ponuky je príloha č. 1. Tovary,Hovädzie mäso,Školský internát Košice Medická 2,20.08.2019,Hovädzie mäso,Súčasťou výzvy na predloženie cenovej ponuky je príloha č. 1. Tovary,laboratórny nábytok 2019,SZŠ Košice Moyzesova 17,19.08.2019,"Vyžiadanie ponuky o verejnom obstarávaní - laboratórny nábytok 2019 , príloha", Tovary,Zemiaky,Školský internát Košice Medická 2,19.08.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zemiaky,Súčasťou výzvy je príloha. Tovary,Mliecne výrobky,Školský internát Košice Medická 2,19.08.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky - Mliečne výrobky,Súčaťou výzvy je príloha. Tovary,Mlieko a smotana,Školský internát Košice Medická 2,19.08.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky - Mlieko a smotana,Súčaťou výzvy je príloha. Tovary,Dodávka tovaru - Chlieb a pečivo,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019,SOŠ-333/2019-1, Tovary,Dodávka tovaru - mäso a mäsový výrobky,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019,sos-333/2019-4, Tovary,Dodávka tovaru - ovocie a zelenina,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019,sos-333/2019-7, Tovary,Dodávka tovaru - mrazené výrobky,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019,sos-333/2019-10, Tovary,Dodávka tovaru - ostatné potraviny a potravinové výrobky,SOŠ Veľké Kapušany,19.08.2019,sos-333/2019-13, Tovary,Ochranné odevy a pracovné pomôcky,SUBSIDIUM Rožňava,16.08.2019,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Stavebné práce,"ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY +ZATEPLENIE OBJEKTU A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ A REKONŠTRUKCIA DIELNÍ – ZATEPLENIE, ZATEPLENIE, VÝMENA VSTUPNÝCH BRÁN A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ",SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5,14.08.2019,Výzva na verejné obstarávanie,https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/422310 Stavebné práce,Sanácia vnútorného nádvoria budovy na Zimnej ulici č. 46 a Oprava dlažobných kociek vnútorného nádvoria v budove na Zimnej ulici č. 46 v Spišskej Novej Vsi,"Galéria umelcov Spiša, SNV",13.08.2019,"GUS_VO_VYZVA_sanacia_nadvoria_oprava_dlaz_kociek , GUS_Sanacie_nadvorie_46_vykaz-vymer , GUS_Dlazob_kocky_vykaz-vymer", Stavebné práce,Sanácia a oprava muriva vo výstavných priestoroch Malej galérie na Zimnej ulici č. 47,"Galéria umelcov Spiša, SNV",13.08.2019,"GUS_VO_Mala_galeria_VYZVA_sanacia a oprava muriva , GUS_Sanacie_Mala_galeria_vykaz-vymer", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Školský internát Košice Považská 7,13.08.2019,Výzva na zaslanie cenovej ponuky - mäso a mäsové výrobky, Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení v telocvični školy,SOŠ Jána Bocatia Košice,13.08.2019,"Výzva na predkladanie ponuky , Príloha č.1 Formulár - cenová ponuka , Príloha č.2a Krycí list Výkazu- výmeru , Príloha č.2b Výkaz - výmer , Príloha č.3 Potvrdenie o obhliadke", Služby,Oprava kamerového systému v priestoroch Hotelovej akadémie,Hotelová akadémia SNV,12.08.2019,"vyzva KS.pdf , HA PODKLADY KS.pdf", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Spišské Vlachy,Košický samosprávny kraj,12.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača", Služby,EPC projekty vybraných objektov v rámci KSK,Košický samosprávny kraj,12.08.2019,Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií, Stavebné práce,Oprava strechy telocvične,Hotelová akadémia SNV,12.08.2019,"Vyzva strecha telocvicne , ,", Služby,Spracovanie koncepcie rozvoja cykloturistiky v destinácií Zemplínska šírava a okolie,Košický samosprávny kraj,09.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 5 – Návrh zmluvy o dielo , Príloha k Návrhu zmluvy o dielo","Výzva bola zrušená, lebo ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti" Tovary,nákup multifunkčného zariadenia,Zemplínska knižnica Trebišov,09.08.2019,2019001, Tovary,"Rekonštrukcia oddelenia náučnej a detskej literatúry, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia - projekt \"Deťom len to najlepšie\"",Zemplínska knižnica Trebišov,09.08.2019,2019002, Tovary,Wifi sieť,VIA LUX Košice-Barca,09.08.2019,WiFi sieť, Tovary,kreslá s polohovateľným operadlom,ARCUS Košice,09.08.2019,Kreslá s polohovateľným operadlom, Tovary,Dodávka vakových zdvihákov,ARCUS Košice,09.08.2019,Dodávka vakových zdvihákov, Stavebné práce,Oprava sociálneho zariadenia pri telocvični,SOŠ Veľké Kapušany,08.08.2019,"VÝZVA na prekl. cenov. ponúk- oprava soc. zariad. v telocvični , podrobný opis predmetu zákazky-výkaz výmer", Tovary,Kombinovaný sporák 2 ks,Školský internát Košice Považská 7,08.08.2019,Výzva na predkladanie ponuky - Kombinovaný sporák 2 ks,"Zákazka realizovaná prostredníctvom systému EKS www.eks.sk" Služby,Nepravidelná osobná doprava – intravilán mesta Košice,Bábkové divadlo,08.08.2019,BDK 18/2019, Služby,Nepravidelná osobná doprava – mimo mesta Košice,Bábkové divadlo,08.08.2019,BDK 19/2019, Stavebné práce,Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične,SOŠ Košice Gemerská 1,07.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , 1. Návrh na plnenie kritéria , 2. Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami , 3. Návrh zmluvy o dielo , 4. Neocenený _ Výkaz výmer , 5. Projektová dokumentácia", Stavebné práce,"Oprava strechy na dielni Drevárska 2, Spišská Nová Ves",SOŠ SNV Markušovská cesta 4,07.08.2019,"08/487/2019 , Výkaz výmer , Čestné vyhlásenie", Tovary,rôzne potravinárske výrobky,SOŠ technická Michalovce,07.08.2019,rôzne potravinárske výrobky, Tovary,LA/10/2019/581,SOŠ technická Michalovce,06.08.2019,potraviny - mliečne výrobky, Tovary,nákup slepačích vajec,SOŠ technická Michalovce,06.08.2019,slepačie vajcia, Tovary,"nákup potravín: olej, múka",SOŠ technická Michalovce,06.08.2019,nákup potravín, Tovary,"nákup: obilniny, zemiaky ,zelenina, ovocie a orechy",SOŠ technická Michalovce,06.08.2019,"nákup: obilniny, zemiaky ,zelenina, ovocie a orechy", Služby,Stravovanie žiakov školy v šk. roku 2019/2020 - celodenná strava,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,05.08.2019,podrobnejšie informácie, Stavebné práce,"Vymaľovanie priestorov objektu na Alžbetinej ulici a oprava opadaných obkladov" a "Oprava strechy a podlahy na garáži",Bábkové divadlo,05.08.2019,vyzva, Služby,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na zákazku: ,,Rekonštrukcia školského internátu\" a ,,Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží\".",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,02.08.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Dodávky ovocia a zeleniny,SUBSIDIUM Rožňava,02.08.2019,https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/subsidium-roznava/vo.html, Služby,Stravovanie žiakov elokovaných pracovísk v šk. roku 2019/2020,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,01.08.2019,podrobnejšie informácie, Tovary,"Mäso bravčové, hovädzie a mäsové výrobky pre SOŠ-SZKI Pribeník na obdobie september - december 2019",SOŠ Pribeník,01.08.2019,https://edit.vucke.sk/components/zmluvy/admin_upload.jsp, Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Zemplínska Teplica,Košický samosprávny kraj,01.08.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Ovocie a zelenina,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Hydina, mrazené výrobky , ryby",Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Cestoviny,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Hrubý tovar a vajcia,Gymnázium Pavla Horova Michalovce,31.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Mäso a mäsové výrobky,Školský internát Košice Považská 7,31.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky - mäso a mäsové výrobky, Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení na 2. poschodí,Gymnázium Šrobárová KE,29.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 Výkaz - výmer , Príloha č. 2 Krycí list rozpočtu , Príloha č. 3 Návrh plnenia kritérií , Príloha č. 4 Návrh zmluvy o dielo", Služby,Vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu učebne - cehraničný projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,29.07.2019,Podrobnejšie informácie, Tovary,Potraviny - hydina,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - hydina , Príloha 1-špecifikácia ponuky - hydina", Tovary,Potraviny - mlieko a mliečne výrobky,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - mlieko a mliečne výrobky , Príloha 1-špecifikácia ponuky - mlieko, mliečne výrobky", Tovary,Potraviny - nápoje a potraviny,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - nápoje a potraviny , Príloha 1-špecifikácia ponuky-nápoje a potraviny", Tovary,"Potraviny - ryby, mrazená zelenina a mrazené polotovary",Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - ryby, mrazená zelenina a mrazené polotovary , Príloha 1-špecifikácia ponuky-ryby, mrazená zelenina a mraz.polotovary", Tovary,Potraviny - mäso a mäsové výrobky,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - mäso a mäsové výrobky , Príloha 1-špecifikácia ponuky-mäso, mäsové výrobky", Tovary,Potraviny - zemiaky,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - zemiaky , Príloha 1-špecifikácia ponuky-zemiaky", Tovary,Potraviny - ovocie a zelenina,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - ovocie a zelenina , Príloha 1-špecifikácia ponuky-ovocie a zelenina", Tovary,Potraviny - pekárenske výrobky,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - pekárenske výrobky , Príloha 1-špecifikácia ponuky-pekárenske výrobky", Tovary,Potraviny - Hrubý tovar,Stredná športová škola,26.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky - hrubý tovar , Príloha 1-špecifikácia ponuky-hrubý tovar", Tovary,Čistiace potreby,HARMONIA Strážske,25.07.2019,VO cistiace potreby, Služby,preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy,SPŠ dopravná Košice,24.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky na prepravu žiakov na hodiny telesnej výchovy, Služby,"Mobilné, hlasové služby a mobilné telefóny",SUBSIDIUM Rožňava,24.07.2019,"Mobilné, hlasové služby a mobilné telefóny", Tovary,Marketingové predmety,Košický samosprávny kraj,24.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača , Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha č. 4 – Rámcová kúpna zmluva (Návrh) , Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky","Predmet zákazky: dodanie súboru reklamných a propagačných predmetov s farebnou potlačou, resp. gravírovaním na zabezpečenie publicity KSK" Služby,Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Viničky,Košický samosprávny kraj,24.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie", Tovary,Čistiace a pracie prostriedky,Školský internát Antona Garbana,24.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Výzva na predloženie ponuky , Opis a špecifikácia PZ , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie konflikt záujmov", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Jasov okres Košice - okolie,Košický samosprávny kraj,22.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 3 - Grafické vyznačenie rozsahu vecného bremena", Služby,Stravovanie zamestnancov školy v šk. roku 2019/2020,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,19.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Dodanie tovaru s názvom – Cestoviny,Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Dodanie tovaru s názvom – Mäso a mäsové výrobky,Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,"Dodanie tovaru s názvom – Potravinové výrobky, Mlieko a mliečne výrobky",Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Dodanie tovaru s názvom – Zelenina a ovocie,Gymnázium Kráľovský Chlmec,19.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Stavebné práce,Oprava havarijného stavu strechy na elokovanom pracovisku v Medzeve,SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,18.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Oprava strechy na budove školy,Stredná športová škola,16.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky, opis zákazky \"Oprava strechy na budove školy\" , Návrh uchádzača na plnenie kritéria , Výkaz výmer - rozpočet", Stavebné práce,Oprava strechy v školských dielňach a oprava vnútorných priestorov,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,16.07.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,"Projektová dokumentácia bleskozvodu objektu Andrássyho obrazáreň, Lipová 122, Krásnohorské Podhradie",Banícke múzeum v Rožňave,16.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Služby,"Projektová dokumentácia bleskozvodu objektu Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, Šafárikova 43, Rožňava",Banícke múzeum v Rožňave,16.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Služby,Vypracovanie projektovej dokumentácie - úprava priestorov - cezhraničný projekt "Renovate & Educate",SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,15.07.2019,Podrobnejšie inormácie, Tovary,Plynová smažiaca panvica a elektrický konvektomat,SOŠ technická Michalovce,11.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Služby,Revízia elektroinštalácie verejnej budovy školy a revízia prenosných elektrických spotrebičov,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,11.07.2019,Výzva na predloženie cenových ponúk, Stavebné práce,Plastové okná SPŠE budova "D",SPŠ elektrotechnická Košice,11.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Špecifikácia stavebnej práce , Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch , Príloha č. 4 – Návrh zmluvy o dielo", Tovary,Pracovné odevy a obuv,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,11.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Potraviny 3. Celok: Hrubý tovar,Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho,09.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Návrh kúpnej zmluvy , Špecifikácia tovaru s 10% DPH , Špecifikácia tovaru s 20% DPH", Tovary,Plynový varný kotol 150 litrový,Školský internát Antona Garbana,08.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Opis a špecifikácia predmetu zákazky , Návrh kúpnej zmluvy , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ , Zoznam položiek predmetu zákazky , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu", Stavebné práce,Oprava strechy v pavilóne B,VIA LUX Košice-Barca,04.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Služby,Recertifikačný audit a následné dozorné audity SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2016,SUBSIDIUM Rožňava,04.07.2019,Výzva na predloženie ponuky, Stavebné práce,Oprava garáže,SZŠ Michalovce,04.07.2019,"Výzva na predloženie cenových ponúk , Rozpočet", Stavebné práce,Oprava spoločenskej miestnosti,SZŠ Michalovce,04.07.2019,"Výzva na predloženie cenových ponúk , Rozpočet", Tovary,Dodávka čistiacich potrieb,SUBSIDIUM Rožňava,01.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 – Sortiment - čistiace prostriedky", Služby,Vyhotovenie geometrického plánu pre úsek cyklotrasy EuroVelo 11,Košický samosprávny kraj,26.06.2019,Výzva, Stavebné práce,Izolácia základov budovy,Gymnázium Trebišov,25.06.2019,Výzva - Izolácia základov budovy, Stavebné práce,Rekonštrukcia osvetlenia telocvične,SOŠ obchodu a služieb Sobrance,21.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Služby,Jedným klikom za pamätníkom,Verejná knižnica Jána Bocatia Košice,20.06.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 - Návrh zmluvy", Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení SPŠE,SPŠ elektrotechnická Košice,19.06.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3 , Príloha č. 4 , Príloha č. 5 , Príloha č. 6 , Technická dokumentácia", Tovary,Dodávky čistiacich prostriedkov do umývačiek riadu a bezplatný prenájom dávkovačov,SUBSIDIUM Rožňava,13.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Ovocie a zelenina,VIA LUX Košice-Barca,12.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Jazykové laboratórium,Jazyková škola Košice,12.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Dezinfekčné prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Čistiace výrobky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Chlieb a pečivo,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,10.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Pracie prostriedky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,05.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Hygienický materiál,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,05.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Dodávky originálnych tonerov,SUBSIDIUM Rožňava,05.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Originálne tonery,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,04.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Kancelárske potreby,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,04.06.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Cukor a cukrovinky,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.05.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Hrubý potravinový tovar I,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.05.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Hrubý potravinový tovar II,ONDAVA Rakovec nad Ondavou,29.05.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Kancelársky nábytok,SOŠ automobilová Košice,27.05.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Tovary,Sprchovacia hygienická stolička - elektrická,SUBSIDIUM Rožňava,24.05.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Dodávka elektrického kuchynského kompostéru,LUMEN Trebišov,20.05.2019,Výzva na predkladanie ponúk, Tovary,Pracovné odevy a pracovná obuv,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Pracovné odevy a pracovná obuv, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Mrazené polotovary,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,,Výzva na predloženie CP-Mrazené polotovary, Tovary,Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny - potraviny,IDEA Prakovce,,Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny,potraviny Tovary,Mrazené hydinové mäso 2020 -2021,Hotelová akadémia Košice,,Výzva - Mrazené hydinové mäso 2020 -2021, Tovary,Šatňové skrine,Obchodná akadémia Michalovce,,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie , Návrh zmluvy", Služby,Prenájom 26 kusov multifunkčných zariadení,Košický samosprávny kraj,,Vyzva na predlozenie ponuky,