Zdravotnícky asistent

ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce informuje o pracovnom mieste na pozíciu.

 1. Základné informácie pre záujemcov
 • Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa č.2, 071 01 Michalovce.
 • Názov pracovného miesta:  zdravotnícky asistent
 • Pracovný pomer: na dobu určitú – 1 rok
 • Úväzok: 100%
 • Pracovný čas: 3 - zmenný
 • Popis pracovných činnosti:

Poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami fyzických osôb v zariadení sociálnych služieb zdravotníckym asistentom.

 • Termín nástupu: 01.08.2024
 • Miesto výkonu práce: Anima – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce.
 • Výška mzdy: Zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 3. platová trieda,  plat. stupeň  závisí od dĺžky praxe zamestnanca, príplatok za zmennosť, platová kompenzácia za sťažený výkon, príplatok za prácu v noci, osobný príplatok po skončení skúšobnej doby.
 • Benefity: 5 dní dodatkovej dovolenky, príspevok zamestnávateľa na DDP
 1. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady
 • Úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ v študijnom odbore  zdravotnícky asistent (praktická sestra)
 1. Iné kritéria a požiadavky
 • Prax v odbore výhodou.
 • Znalosť práce  s PC (Word, Excel, Internet).
 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce, osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 1. Zoznam požadovaných dokladov
 • Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe.
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru  podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom  znení.

Požadované doklady zasielajte poštou alebo osobne na adresu ANIMA - Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce alebo mailom: info@animadss.sk do 12.07.2024.
Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miesto.
Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

Autor/zdroj: ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 01.07.2024 08:00
Upravené: 01.07.2024 08:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001