Upratovačka

Riaditeľka Konzervatória, Timonova 2, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste - upratovačka

Druh pracovného pomeru:          
doba určitá, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Termín nástupu: ihneď

Pracovná náplň:
vykonávanie upratovacích prác vonkajších a vnútorných priestorov školy, udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov)
  • zdravotná spôsobilosť (vstupná lekárska prehliadka)

Iné kritériá a požiadavky:

  • fyzická zdatnosť,
  • samostatnosť, precíznosť,  zodpovednosť

Platové podmienky:
Plat vo výške 851 Eur,  určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí predpoklady a ďalšie požiadavky zamestnávateľa.
Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 28.06.2024 do 12, 00 hod.

Kontaktná osoba: Bc. Denisa Miklošová, hospodárka, telefón: 0910 183 026, email:hospodarka@konke.sk

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Konzervatórium, Timonova 2, Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 26.06.2024 09:50
Upravené: 26.06.2024 11:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001