Učiteľ/učiteľka slovenského jazyka a nemeckého jazyka

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: Učiteľ/ka strednej školy.

Miesto výkonu práce:
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 075 42  Trebišov

Aprobácia:
Učiteľ/ka  slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka

Termín nástupu: od 1.9.2024 – do 31.8.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Rozsah úväzku: 100%

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti
Vysoká škola II. stupňa so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. kvalifikačných predpokladoch pedagogických odborných zamestnancov

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • prax vítaná

Požadované doklady

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona  138/2019 Z. z.
  • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Platové zaradenie a plat
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od počtu rokov odbornej  praxe.  (funkčný plat od 1 161,50,00 Eur – začínajúci pedagogický zamestnanec)

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu: skola@oatv.edu.sk do 19.07.2024.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

GDPR:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 24.06.2024 07:18
Upravené: 24.06.2024 07:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001