Učiteľ/ka neoperného spevu

Riaditeľka Konzervatória, Timonova 2, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka neoperného spevu

Počet voľných pracovných miest :  2 miesta

Kategória: učiteľ strednej školy
Pozícia: učiteľ SŠ

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2024 na dobu určitú,  s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Názov a adresa zamestnávateľa:

Konzervatórium, Timonova 2, 040 01 Košice
Kontakt:  e-mail: personalne@konke.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD., riaditeľka školy
Telefón: +421 910 183 027

e-mail: sekretariat@konke.sk

Zoznam požadovaných dokladov:

  • 1.písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • 2.profesijný životopis,
  • 3.kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
  • 4. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

min. VŠ II. stupňa,  podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,

  • bezúhonnosť - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v minimálnej  výške od 1.161,- €  v súlade so zákonom  č. 553/2003 Z. z. (zamestnanec bude ohodnotený v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: personalne@konke.sk a to  najneskôr do 28. 06. 2024.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

Autor/zdroj: Konzervatórium, Timonova 2, Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 15.06.2024 07:00
Upravené: 17.06.2024 08:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001