Učiteľ/ka biológie a chémie

Riaditeľ Gymnázia, SNP 1, Gelnica prijme do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca na pozíciu učiteľ(-ka) biológie a chémie (alebo chémie v kombinácii s iným predmetom).

Názov zamestnávateľa:  Gymnázium, SNP 1, Gelnica

Kontaktná osoba:          
RNDr. Dušan Andraško, riaditeľ školy
tel. č.: 0910/873 025   053/4821296
e-mail: skola.gymgl@gmail.com  

Úväzok: 100%
Pracovný pomer: od 23.08.2024 na dobu určitú (zástup počas MD)

Kvalifikačné predpoklady:         

Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné požiadavky (dokladuje až úspešný uchádzač):           

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Osobnostné predpoklady:         

 • výborné komunikačné spôsobilosti a organizačné schopnosti,
 • ovládanie MS Office a služieb internetu na základnej úrovni,
 • skúsenosti s tímovou prácou na projektoch, aktívny prístup k inovatívnemu vyučovaniu a k osobnému profesijnému rozvoju.

Vítané predpoklady (nie sú podmienkou):         

 • absolvované vzdelávania / skúsenosti pri uplatňovaní didaktickej techniky a IKT na vyučovaní,
 • prax v odbore (najlepšie zo strednej školy).

Požadované doklady - povinné:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pre potreby výberového konania,

Požadované doklady - nepovinné:

 • motivačný list,
 • pracovný posudok od posledného zamestnávateľa.

Iné doplňujúce údaje:  
Všetky potrebné dokumenty zašlite e-mailom na skola.gymgl(zavinac)gmail.com do 28. 06. 2024 (piatok). Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na pracovný pohovor iba vybraných uchádzačov spĺňajúcich kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom podľa vlastného výberu. Zároveň si vyhradzuje právo v prípade nesplnenia niektorej podmienky procesu vytvárania a obsadzovania pracovného miesta danú pozíciu neobsadiť.

Platové zaradenie a plat:            
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 19.06.2024 12:00
Upravené: 19.06.2024 14:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001