Učiteľ anglického jazyka a odborných ekonomických predmetov

Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa/učiteľky anglického jazyka a odborných ekonomických predmetov s nástupom od 1. septembra 2024.

Voľné pracovné miesto na dobu:

 • Pracovný pomer na dobu určitú od 01.09.2024 do 31.08.2025 s možnosťou následného predĺženia na dobu neurčitú.

Kategória a podkategória:

 • Pedagogický zamestnanec, učiteľ strednej školy

Rozsah úväzku: 100%

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v aprobácii anglický jazyk a odborné ekonomické predmety
 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Práca s PC

Požadované doklady:

 • Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenia a plat:

 • Plat bude určený v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať poštou na adresu: Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice, elektronicky na adresu: skola@polarka.sk alebo osobne na sekretariát riaditeľa školy najneskôr do 20.07.2024.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Kontakt: Mgr. Michal Potoma, riaditeľ školy
Telef. kontakt: 055/6746267,
email: skola@polarka.sk

Autor/zdroj: Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 01.07.2024 08:10
Upravené: 01.07.2024 08:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001