Učiteľ

Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Kategória ped. zamestnanca: učiteľ

Podkategória: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pracovný pomer: na dobu určitú od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025

Úväzok: 22 vyučovacích hodín týždenne: biológia - chémia

Miesto výkonu práce: Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • profesijný životopis
  • fotokópie dokladov o nadobudnutí vzdelania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • ovládanie štátneho jazyka
  • ovládanie maďarského jazyka podľa §18 ods. 1 zákona č.138/2019 Z.z.
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15a zákona č.138/2019 Z. z.
  • zdravotná spôsobilosť na výkon povolania
  • práca s PC
  • komunikatívnosť

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, elektronicky na e-mail: gymkch@gymkch.sk, najneskôr do 4. 7. 2024.

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba :
PaedDr. Gabriel Dobos, riaditeľ školy
Telefón:  056/63 215 39 / e-mail: gymkch@gymkch.sk

Autor/zdroj: Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.06.2024 13:30
Upravené: 04.07.2024 10:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001