Školský psychológ

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na 100% pracovný úväzok , s predpokladaným nástupom od 1.9.2024, doba určitá, s možnosťou predĺženia pracovného pomeru.

Pracovná pozícia:  školský psychológ

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92  Michalovce
Kontakt: sostmi@sostmi.sk, t. č. 056 6441459

Kvalifikačné predpoklady:  ukončené  vzdelanie  v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023  Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Požadovaným stupňom vzdelanie je: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Platové náležitosti:  v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov je  minimálne  1240,00 Eur ,  podľa dosiahnutého vzdelania a praxe.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15a ods. 7  zákona č.138/2019 Z. z.
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • flexibilita,
  • komunikatívnosť.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, e-mailom na adresu: sostmi@sostmi.sk alebo doručiť osobne do 20.8.2024. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 01.07.2024 08:05
Upravené: 01.07.2024 08:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001