Školský psychológ

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Kapušianska 2, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu školského psychológa nástupom od 01. 09. 2024.

Požadované vzdelanie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so  zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v kategórii školský psychológ t.j. požadovaný študijný odbor, študijný program, kvalifikačné vzdelávanie

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaním,
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Ponúkame:

 • nástupný plat v zmysle  zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.
 • Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poštou alebo e-mailom na adresu:

Obchodná akadémia Kapušianska 2 071 01  Michalovce
Kontaktná osoba: Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

e-mail RŠ: kerekesova.dana@oami.sk
Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 30. júna 2024.
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a odborné požiadavky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Obchodná akadémia Michalovce, Kapušianska 2
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 24.06.2024 09:35
Upravené: 24.06.2024 13:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001