Školský psychológ

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – Školský psychológ od 01.09.2024, 100% úväzok

Pracovné podmienky:
pracovný pomer na dobu určitú - od 01.09.2024 - 31.08.2025 s možnosťou ďalšieho predĺženia .

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa
  • životopis
  • odpis z registra trestov
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Minimálny výška mzdy predstavuje nástupný plat 1240,00 €, v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: , Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice alebo mailom na adresu: sekretariat@hotelkake.sk  do 28. 06. 2024.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 24.06.2024 09:35
Upravené: 01.07.2024 09:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001