Školský digitálny koordinátor

SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: školský digitálny koordinátor na dobu určitú s nástupom od 01.09.2024 na dobu určitú do 31.08.2025.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ najmenej 3 roky
 • splnenie predpokladov na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec
 • prax so zavádzaním nových digitálnych metód a foriem výchovy do vzdelávania
 • odborná spôsobilosť vyplývajúca z legislatívnych požiadaviek podľa zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch
 • Zamestnanec na pozícii školského digitálneho koordinátora je povinný do roka od nástupu na pozíciu predložiť potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania (v rámci NP IT Akadémia je to vzdelávací program Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu). Akceptujeme aj vzdelávanie realizované v rámci pôsobenia na pozícii školského digitálneho koordinátora v projektoch financovaných zo zdrojov EÚ.

Náplň práce

Podľa § 21 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z. „Školský digitálny koordinátor zabezpečuje:

 • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
 • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
 • vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 • digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 • pravidelnú informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administráciu online testovaní, h) dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov

Iné kritéria a požiadavky:

 • zodpovednosť
 • spoľahlivosť
 • dôslednosť
 • precíznosť
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
 • štruktúrovaný životopis s popisom praxe
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona 138/2019 Z.z.

Platové podmienky:
plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať najneskôr do 30.06.2024:

 • e-mailom na  sosvet@sosvet.sk 
 • alebo poštou na adresu  SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice-Barca 
   

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice-Barca
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 24.06.2024 06:05
Upravené: 24.06.2024 07:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001