Referent/ka pre pokladňu a sklad

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01. 08. 2023 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu Referent/ka pre pokladňu a sklad. Uvedené miesto potrebujeme obsadiť od na dobu určitú do 30. 06. 2025 s možnosťou opätovného predlženia PP.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) - pokročilý, Outlook – pokročilý,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • presnosť, dôslednosť
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • organizačné zručnosti,
 • komunikatívnosť, asertivita, diskrétnosť,
 • príjemné vystupovanie a základné znalosti spoločenského protokolu.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Popis pracovnej činnosti:

 • Spracováva príjmové a výdavkové pokladničné doklady
 • Účtuje príjmové a výdavkové pokladničné doklady do príslušnej nákladovej / výnosovej skupiny, správne eviduje čerpanie rozpočtu
 • Pracuje s finančnou hotovosťou – zabezpečuje výber a vklad hotovosti z a do banky.
 • Objednáva stravné lístky pre zamestnancov, vyhotovuje spotrebu, sleduje čerpanie podľa zmluvy
 • Vyhodnocuje predaj stravných lístkov jedálne
 • Spracuje vyúčtovanie služobných ciest pre zamestnancov a žiakov školy
 • Pripravuje účtovné doklady k zaúčtovaniu
 • Pokladničná práca
 • Preberá nakúpený materiál, náradie, uskladňuje ho, vedie predpísanú evidenciu skladu, vypisuje skladové príjemky a výdajky.
 • Kontroluje správnosť prijímaného materiálu podľa objednávok, robí mesačnú uzávierku

Plat: 

 • V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Platová trieda závisí od dosiahnutého vzdelania a platový stupeň podľa odpracovaných rokov (od 839,50 € do1007,50  €).

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: SOŠ technická, Personálne oddelenie,  Kukučínova 23, 040 01 Košice alebo mailom na adresu: pam.sostechnicka@gmail.com do 22. 07. 2024.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 24.06.2024 07:00
Upravené: 24.06.2024 08:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001