Referent/ka pre personálnu mzdovú agendu

SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: personálna a mzdová agenda na dobu určitú s nástupom od 01.09.2024 na dobu určitú do 31.08.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax s prácou so mzdovými, účtovnými programami, portálom SAP
 • prax v oblasti personalistiky, miezd, účtovníctva a práce so štátnym rozpočtom
 • odborná spôsobilosť vyplývajúca z legislatívnych požiadaviek: znalosť legislatívnych predpisov v oblasti financií vo verejnej správe
 • práca s kancelárskym balíkom MS Office, Internet - úroveň pokročilý

Náplň práce

 • Rozpočet a financovania - tvorba, aktualizácia, zmeny, sledovanie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov,
 • Personalistika: vedenie osobných spisov zamestnancov, príprava pracovno-právnych dokumentov
 • Samostatné zabezpečovanie a spracovanie mzdovej, sociálnej a zdravotnej  agendy (tvorba prac. zmlúv, plat. dekrétov, vedenie osobných spisov, asistencia pri výberových konaniach, spracovanie a predkladanie výkazov pre poisťovne)
 • Príprava a predkladanie štatistických výkazov podľa platnej legislatívy
 • Vykonávanie základnej finančnej kontroly

Iné kritéria a požiadavky:

 • zodpovednosť
 • spoľahlivosť
 • dôslednosť
 • precíznosť
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve

Vyžadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
 • štruktúrovaný životopis s popisom praxe
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona 138/2019 Z.z.

Platové podmienky:
plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať najneskôr do 30.06.2024:
- e-mailom na  sosvet@sosvet.sk 
- alebo poštou na adresu  SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice-Barca 
 

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu

Autor/zdroj: SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice-Barca
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 24.06.2024 06:00
Upravené: 24.06.2024 07:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001