Psychológ

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice, v súlade s § 84 ods. 1 Zákona č 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: školský psychológ na 50% úväzok – zastupovanie počas MD a RD.

Dátum predpokladaného nástupu: 1.9.2024

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • požadovaným stupňom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský psychológ, t.j. požadovaný študijný odbor, študijný program, kvalifikačné vzdelávanie, ďalšie vzdelanie a dĺžka výkonu pracovnej činnosti sú uvedené v Prílohe č. 8 k vyhláške č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
  • bezúhonnosť  -  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  •  

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 620 € ( 50% úväzok ) mesačne  podľa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo odovzdať osobne na Strednej odbornej škole automobilovej, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice do 16.8.2024 (žiadosti podané elektronickou formou neakceptujeme).

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 18.06.2024 16:00
Upravené: 19.06.2024 07:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001