VZN prijaté v roku 2014

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) prijaté Zastupiteľstvom KSK v roku 2014.

číslo názov dokumenty platí od platí do poznámky
1/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam 26.2.2014   toto VZN novelizuje VZN č. 18/2012
2/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 19/2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie 26.2.2014   toto VZN novelizuje VZN č. 19/2013
3/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 17/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 1.6.2014   toto VZN novelizuje VZN č. 17/2012
4/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov 15.5.2014   toto VZN novelizuje VZN č. 5/2008
5/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 15.5.2014   toto VZN novelizuje VZN č. 1/2002 v znení VZN č. 8/2008
6/2014 VZN, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj 15.8.2014   Toto VZN novelizuje VZN č. 2/2004 v znení VZN č. 10/2009
7/2014 VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení 30.10.2014   Toto VZN novelizuje VZN č. 3/2006, VZN č. 9/2009, VZN č. 3/2010VZN č. 16/2012
8/2014 VZN o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016 30.10.2014    
9/2014

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN Košického samosprávneho kraja č. 1/2014

16.12.2014   Toto VZN novelizuje VZN č. 18/2012 v znení VZN č. 1/2014

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.01.2014 14:32
Upravené: 02.05.2018 15:49