VZN prijaté v roku 2010

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) prijaté Zastupiteľstvom KSK v roku 2010.

číslo názov dokumenty platí od platí do poznámky
1/2010 VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 1.3.2010 31.12.2010

toto VZN zrušuje VZN č. 3/2003 v znení VZN č. 1/2006 a v znení zmien a doplnkov podľa uznesení č. 184/2006 a č. 557/2008

toto VZN bolo zrušené VZN č. 6/2010

2/2010 VZN o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam 12.2.2010 5.5.2011

toto VZN bolo novelizované VZN č. 5/2010 a VZN č. 7/2010

toto VZN bolo zrušené VZN 11/2011

3/2010 VZN o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja 6.5.2010 toto VZN zrušuje VZN č. 2/2006 a bolo novelizované VZN č. 16/2012VZN č. 7/2014
4/2010 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach 1.5.2010 toto VZN novelizuje VZN č. 5/2008 a bolo novelizované VZN č. 13/2011VZN č. 15/2012
5/2010 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam 29.6.2010 5.5.2011

toto VZN novelizuje VZN č. 2/2010

toto VZN bolo zrušené VZN 11/2011

6/2010 VZN o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 1.1.2011 31.12.2012

toto VZN zrušuje VZN č. 1/2010

toto VZN bolo zrušené VZN č. 17/2012

7/2010 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č. 5/2010 8.12.2010 5.5.2011

toto VZN novelizuje VZN č. 2/2010 v znení VZN č. 5/2010

toto VZN bolo zrušené VZN 11/2011

8/2010 VZN o zavedení dane z motorových vozidiel a určení sadzby dane na území Košického samosprávneho kraja 1.1.2011 toto VZN zrušuje VZN č. 3/2004 v znení VZN č. 4/2006

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.09.2012 18:20
Upravené: 15.10.2014 15:55