Čestná cena predsedu KSK

Cena KSK, Cena predsedu KSK ako aj Čestná cena predsedu KSK sa udeľuje jedenkrát ročne na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja, zástupcov samosprávy a predstaviteľov štátnych orgánov a ďalších hostí v decembri príslušného kalendárneho roku. V kalendárnom roku, v ktorom sú vyhlásené voľby do orgánov samosprávnych krajov, sa udeľovanie verejných ocenení uskutočňuje v októbri.
Čestnú cenu predsedu Košického samosprávneho kraja môžu získať v priebehu roka aj ďalší jednotlivci a kolektívy. Predseda KSK udeľuje čestnú cenu predovšetkým pri významných jubileách a slávnostných príležitostiach za aktivity na prospech Košického kraja. Do 26. augusta 2019 udeľoval predseda KSK miesto čestnej ceny plaketu predsedu KSK. V zozname sú uvedení nositelia čestnej ceny resp. plakety predsedu KSK v jednotlivých rokoch.
   

Rok 2021

Basketbalový klub Spišskí Rytieri SNV
za víťazstvo v Slovenskej basketbalovej lige, zisk Slovenského pohára v basketbale mužov v sezóne 2020/2021 a dlhoročnú reprezentáciu celého regiónu.

Ladislavovi Konečnému in memoriam
pri príležitosti  nedožitých 75. narodenín
za celoživotnú novinársku prácu, výrazný prínos k rozvoju športovej žurnalistiky v kraji a nezištnú pomoc zdravotne postihnutým i sociálne slabším rodinám

  

Rok 2020

V súvislosti s vývojom ochorenia COVID – 19 a prijatými opatreniami budú ceny odovzdané v roku 2021.

  

Rok 2019

Transplantačné centrum Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice
pri príležitosti 30. výročia prvej transplantácie obličky v Košiciach za dlhoročnú svedomitú a zanietenú prácu pri realizácii náročného poslania a záchrany toho najcennejšieho – ľudského života.

Adrián Adamik
za statočnosť, duchaprítomnosť a obetavosť pri poskytnutí prvej pomoci, vďaka ktorej sa zachránilo to najcennejšie – ľudský život.

Adam Kalina
za statočnosť, duchaprítomnosť a obetavosť pri poskytnutí prvej pomoci, vďaka ktorej sa zachránilo to najcennejšie – ľudský život.

Gymnázium Sobrance
pri príležitosti 70. výročia vzniku školy – za rozvoj stredoškolského vzdelávania a kultúry v regióne Užsko, za dlhoročnú a svedomitú prácu pri príprave mladých talentov na ďalšie štúdium.

Stredná odborná škola v Prakovciach
pri príležitosti 70. výročia založenia školy za rozvoj odborného vzdelávania a úspešnú spoluprácu školy so zamestnávateľmi v regióne Dolného Spiša.

Gymnázium Komenského 32 v Trebišove
pri príležitosti 70. výročia založenia školy za výborné výsledky dosiahnuté vo výchovno – vzdelávacom procese a podporu všestranného rozvoja osobnosti mladých ľudí v regióne Južného Zemplína.

Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia založenia školy za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno – vzdelávacom procese, rozvíjanie nadania a podporu všestranného rozvoja osobnosti mladých ľudí a za úspešnú reprezentáciu na medzinárodnej úrovni.

Stredná zdravotnícka škola Masarykova 27 v Michalovciach
pri príležitosti 70. výročia založenia školy za prínos a realizáciu inovatívnych projektov v oblasti vzdelávania budúcich zdravotníckych pracovníkov v Zemplínskom regióne a bohaté mimoškolské humanitárne a dobročinné aktivity jej žiakov a pedagógov. (bola odovzdaná Plaketa predsedu KSK)

Stredná  priemyselná  škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 v  Košiciach
pri príležitosti 140. výročia založenia školy za dlhoročnú tradíciu a významný odborný prínos pri výchove a vzdelávaní budúcich odborníkov v oblasti stavebníctva a geodézie v Košickom kraji. (bola odovzdaná Plaketa predsedu KSK)

 

Rok 2018

Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia založenia a za obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie v oblasti dopravy, s krédom školy: „Život je pohyb, pohyb je doprava, doprava je život“

PaedDr. Darina Dudičová
riaditeľka Gymnázia na Lorencovej ulici v Krompachoch
pri príležitosti Dňa učiteľov, za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji výchovy a vzdelávania v školstve a príprave žiakov na gymnáziu Košického samosprávneho kraja

Mgr. Justína Kurrilová
riaditeľka Jazyková škola na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji jazykového vzdelávania v školstve a príprave žiakov a poslucháčov jazykovej školy Košického samosprávneho kraja

PhDr. Ján Pituch
riaditeľ SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji výchovy a odborného vzdelávania v školstve a príprave žiakov na strednej odbornej škole Košického samosprávneho kraja

Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
pri príležitosti 60. výročia založenia a za výchovu a vzdelávanie mladej generácie v oblasti gastronomických služieb, hotelierstva, cestovného ruchu, služieb v oblasti podnikania, postavenú na tradícii odbornosti a profesionalite

Ján Magura
predseda Aeroklubu Košice
za príkladnú prípravu Košického leteckého dňa 2018 a udržanie úrovne športového letectva v Košickom kraji

Gymnázium – Gimnázium Kráľovský Chlmec
pri príležitosti 70. výročia vzniku školy
za rozvoj stredoškolského vzdelávania v regióne Medzibodrožie

Ján Matúško
predseda krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Košiciach
za dlhoročnú svedomitú a obetavú prácu pre seniorov a zvyšovanie kvality ich života

Miroslav Blišťan
starosta obce Rudňany
za dlhoročnú nepretržitú službu vo funkcii starostu obce a zásluhu na rozvoji miestnej územnej samosprávy

Základná škola na Masarykovej ulici v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia založenia školy
za podporu všestranného rozvoja mladej generácie v duchu myšlienky „Otvorená škola – škola pre každého – škola pre všetkých“

 

Rok 2017

Ján Kovalčík
konateľ spoločnosti STI, spol. s r. o.
za dlhodobú podporu a realizáciu humanitných aktivít, za osobnú, finančnú a materiálnu pomoc zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným deťom prostredníctvom humanitnej spoločnosti HUMANITA PRE ŽIVOT

Gréckokatolícka eparchia sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
za aktívne pôsobenie medzi veriacimi gréckokatolíckej cirkvi v Košickom kraji v duchu ekumenizmu, vzájomnej úcty a spolupráce

Ing. Ján Šimko
riaditeľ Kúpeľov Štós, a. s.
za prínos pre rozvoj Košického samosprávneho kraja v oblasti regionálnej správy

Ing. Štefan Krištín
riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia samostatnosti školy za celoživotnú prácu venovanú výchovno-vzdelávacej činnosti

PhDr. Amália Havrilová
zástupkyňa riaditeľa SPŠ elektrotechnickej v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia samostatnosti školy za celoživotnú prácu venovanú výchovno-vzdelávacej činnosti

Ing. Soňa Krempaská
zástupkyňa riaditeľa SPŠ elektrotechnickej v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia samostatnosti školy za celoživotnú prácu venovanú výchovno-vzdelávacej činnosti

Milan Hvižďák
umelecký vedúci a choreograf folklórneho súboru Zemplín
pri príležitosti životného jubilea – 80. narodenín za zásluhy pri uchovávaní a rozvíjaní tradičného ľudového umenia z územia Košického kraja a za jeho prezentáciu na Slovensku i vo svete

Pavol Balogh
starostovi obce Čerhov
za aktívnu prácu v miestnej samospráve, rozvíjanie kultúrneho dedičstva v obci a výrazný podiel pri podpore a propagácii tokajského vinohradníctva

Ing. Pavol Brnka
člen predstavenstva RONA, a. s., Lednické Rovne
za spoluprácu, podporu a materiálnu pomoc pri rozvoji odborného vzdelávania a odbornej praxe žiakov Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi

Štátna vedecká knižnica v Košiciach
pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku

Mgr. Ingrid Sedláková
riaditeľka Strednej odbornej školy na Gemerskej ulici v Košiciach
za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji odborného vzdelávania v oblasti služieb a pri príprave talentovaných žiakov na medzinárodné súťaže v účesovej tvorbe

Rudolf Gadomský
riaditeľ Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach
za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji vzdelávania v Košickom samosprávnom kraji a zavedenie profilácie pri príprave nadaných a talentovaných žiakov

Mgr. Milan Kudrik
riaditeľ Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi 
za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji odborného vzdelávania na školách v Košickom kraji, zvlášť v oblasti hotelových služieb, a za reprezentáciu kraja a Slovenska v zahraničí 


Rok 2016

       Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraj
pri príležitosti  životného jubilea - 50. narodenín, za mimoriadny prínos pre rozvoj regionálnej samosprávy a významný podiel na úspešných investičných akciách.

       Prof. Dr. Lambert Tobias Koch
rektor Bergskej univerzity vo Wuppertale
za významný podiel na rozvoji spolupráce Košického regiónu s partnerským mestom Wuppertal

Ing. Mária Wernerová
riaditeľka špecializovaného zariadenia, zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb SUBSIDIUM
pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín, za mimoriadny prínos pri skvalitňovaní sociálnych služieb poskytovaných osobám odkázaným na pomoc druhým

Anton Šandor
starosta obce Nacina Ves
pri príležitosti životného jubilea - 70 rokov, za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej samospráve

Medzinárodný festival lokálnych televízií "Zlatý žobrák"
za propagáciu Košického samosprávneho kraja, podporu a skvalitňovanie lokálneho televízneho vysielania a za zvyšovanie kultúrneho povedomia prostredníctvom medzinárodných podujatí

Stanislav Obický
honorárny konzul Ukrajiny v Slovenskej republike
za rozvoj spolupráce Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblastnej rady

PhDr. Ladislav Kučera, CSc.
pri príležitosti životného jubilea - 90 rokov, za celoživotnú výchovno-pedagogickú prácu a rozvoj slovenskej jazykovedy

JUDr. Melánia Kolesárová
riaditeľka Kancelárie predsedu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti 60. narodenín, za vysokú odbornosť, spoľahlivosť a zodpovednosť pri dlhoročnom pôsobení v štátnej správe a samospráve v meste Košice a Košickom kraji

Mgr. Blažena Čikošová
riaditeľka SOŠ poľnohospodárska a služieb na vidieku, Kukučínová 23, Košice
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji odborného vzdelávania v školstve a príprave žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na strednej odbornej škole Košického samosprávneho kraja

RNDr. Helena Turisová
riadteľka Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40, Košice
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní žiakov v odbornom školstve na strednej zdravotníckej škole Košického samosprávneho kraja

Mgr. Zuzana Bobriková
vedúca Referátu pre styk s médiami a verejnosťou Úradu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti 50. narodenín, za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej a regionálnej samospráve

Mgr. Gabriela Kramáreková
riaditeľka Hvezdárne v Michalovciach
pri príležitosti 60. narodenín, za dlhoročný osobný prínos k popularizácii vedy a vedeckých poznatkov v oblasti astronómie a príbuzných vied

 

Rok 2015

Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice – DOMKO
pri príležitosti 50. výročia vzniku

Gymnázium Trebišovská 12, Košice
pri príležitosti 40, výročia založenia školy

Ing. Štefan Dubík
riaditeľ SOŠ, Szakkӧzépiskola J. Majlátha v Pribeníku
pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov, za vynikajúce výsledky a za zachovanie odboru poľnohospodárstva a rozvoj vidieka

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec, poslanec Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov, za založenie priemyselného parku a komunitného centra, rozvoj obce a neúnavnú starostlivosť o obyvateľov obce

Ing. Ivan Beňo
riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

Mgr. Ján Miglec
riaditeľ Strednej odbornej školy Jána Bocatia v Košiciach

Ing. Zoltán Mitro
riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rožňave

JUDr. Eva Dancáková
pri príležitosti odchodu do dôchodku ako výraz poďakovania za viac ako 40-ročné pôsobenie v komunálnej a regionálnej samospráve

  

Rok 2014

Mgr. art. Jozef Adamovič, ArtD., in memoriam
pedagóg, Konzervatórium, Exnárova 8, Košice
za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní mladých hereckých talentov na konzervatóriu Košického samosprávneho kraja

Ing. Jozef Šablatúra
riaditeľ SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca
za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji odborného vzdelávania v hutníckej a strojárenskej oblasti na strednej odbornej škole Košického samosprávneho kraja

Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z. Michalovce
pri príležitosti 20. výročia pôsobenia v oblasti duševného zdravia

Ľudová hudba Ondreja Kandráča
za šírenie východoslovenského temperamentného folklóru vo vokálno–inštrumentálovom prevedení cimbalovej hudby

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
pri príležitosti osláv 90. výročia založenia Štátnej nemocnice v Košiciach

Folklórny súbor ŽELEZIAR
za šírenie ľudových tradícií regiónu, interpretáciu ľudových tancov a ženskú spevácku skupinu

PhDr. Klára Kernerová
riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach
za mimoriadny prínos v rozvoji knihovníctva v Košiciach

Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou
pri príležitosti jeho 60. výročia

Czimbalmosné Molnár Éva
generálna konzulka Veľvyslanectva Maďarska v Košiciach
za rozvoj maďarsko – slovenských vzťahov

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach
pri príležitosti 135. výročia jej založenia

  

Rok 2013

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. v Košiciach
pri príležitosti 10. výročia vzniku ako uznanie jeho práce v prospech rozvoja zdravotníctva v kraji a na Slovensku

Ing. Jozef Čičatko
riaditeľ LUMEN, špecializovaného zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Trebišove
pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

Dr. Axel Hartmann
veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko
oceňujúc aktivity a angažovanosť pri zapájaní nemeckých podnikateľov do spolupráce v oblasti hospodárskej, kultúrnej a spoločenskej v kraji

MUDr. Katarína Kopecká
riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Rožňave
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave

Mgr. Ján Buday
riaditeľ, Gymnázium Trebišovská 12, Košice
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní mladej generácie na stredných školách Košického samosprávneho kraja

PaedDr. Viktor Baláž
riaditeľ, Obchodná akadémia v Rožňave
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos k rozvoju a modernizácii výchovy a vzdelávania mladej generácie na stredných školách v Košickom samosprávnom kraji

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia jej založenia

Jeho Svätosť Bartolomej
arcibiskup Konštantinopola – Nového Ríma a Ekumenický patriarchova
pri príležitosti jeho návštevy mesta Košice ako Európskeho hlavného mesta kultúry dňa 26. mája 201,3 oceňujúc významný prínos medzináboženského a medzikresťanského dialógu

Folklórna skupina PACERKI z Budkoviec
za šírenie ľudových tradícií regiónu

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
pri príležitosti 40. výročia jej založenia

pani Edita Šalamonová
ktorá prežila košický holokaust pri príležitosti jej 90. narodenín

  

Rok 2012

Gymnázium na Šrobárovej ul. č. 1 v Košiciach
pri príležitosti 120. výročia založenia školy

Ing. Miroslav Sivý
pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na stredných odborných školách Košického samosprávneho kraja

MgA. Bartolomej Buráš
pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos k rozvoju vzdelávania a za podporu umeleckých a tvorivých aktivít v Košickom samosprávnom kraji

Mgr. Jozef Matis
pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní mladej generácie na stredných školách Košického samosprávneho kraja

RNDr. Marián Ružička
pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos k rozvoju vzdelávania a za podporu vyučovania matematiky na stredných školách v Košickom samosprávnom kraji

PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
za celospoločenskú angažovanosť a podiel na rozvoji Ekumeny

Športové gymnázium na Triede SNP v Košiciach
pri príležitosti 30. výročia jeho založenia

Lev Vladimirovič Kuznec
Gubernátor Krasnojarského kraja
za zásluhy o rozvoj partnerských vzťahov s Košickým samosprávnym krajom

Valerij Aleksandrovič Grač
honorárny konzul Slovenskej republiky v Krasnojarsku
za zásluhy o rozvoj partnerských vzťahov s Košickým samosprávnym krajom a upevňovanie hospodárskych vzťahov so Slovenskou republikou

   

Rok 2011

Mgr. Anna Osifová
riaditeľka Gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach
pri príležitosti životného jubilea za prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Ing. Jaroslav Kapitan
riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach
pri príležitosti životného jubilea za prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania

Ing. Ladislav Makó, CSc.
riaditeľ Strednej priemyselnej školy hutníckej, Alejová 1 v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný prínos k rozvoju odborného vzdelávania v oblasti hutníctva v Košickom samosprávnom kraji

RNDr. Juraj Seiler
riaditeľ Strednej odbornej školy v Trebišove
pri príležitosti životného jubilea za prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania

Ing. Elena Tibenská
riaditeľka Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach
pri príležitosti životného jubilea za prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania

RNDr. Vladimír Nemčko
riaditeľ Gymnázia v Dobšinej
pri príležitosti životného jubilea za prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania

T-Systems Slovakia, s. r. o., Košice
pri príležitosti 5. výročia pôsobenia

JUDr. Jozef Šuchta
za kvalitnú legislatívnu činnosť, tvorbu interných právnych noriem, odborných právnych stanovísk a angažovanosť v oblasti životného prostredia v prospech Košického samosprávneho kraja
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
pri príležitosti 60. výročia jeho založenia

Mgr. Ján Meňky
zborový farár cirkevného zboru ECAV v Michalovciach
pri príležitosti životného jubilea 50. narodenín za zásluhy na rozvoji ekumeny a povznesení spoločenského života

Stredná odborná škola ekonomická v Spišskej Novej Vsi, Stojan 1
pri príležitosti 80. výročia jeho založenia

Norbert Schürmann
predseda predstavenstva Východoslovenskej energetiky a. s. Košice
za významný podiel na rozvoji Košického samosprávneho kraja

  

Rok 2010

Ing. Jozef Naščák, MPH
riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
pri príležitosti jeho životného jubilea - 50. narodenín ako uznanie jeho práce v prospech rozvoja zdravotníctva v kraji

Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií
pri príležitosti 50. výročia vzniku školy

RNDr. Mária Ténaiová
pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

PharmDr. Ján Macek, CSc.
pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Ing. Štefan Mráz
prezident TERMOSTAV – MRÁZ spol. s r. o. Košice
pri príležitosti životného jubilea – 60. narodenín za významný podiel na rozvoji stavebníctva a výraznú podporu rôznych odvetví kultúry s osobitným dôrazom na oblasť folklóru

MUDr. Juraj Vančík, CSc.r
riaditeľ Nemocnice Košice - Šaca, a. s.
pri príležitosti jeho životného jubilea - 60. narodenín ako uznanie jeho práce v prospech rozvoja zdravotníctva v kraji

RSDr. Juraj Beňa
poslanec Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, riaditeľ Domova sociálnych služieb DOMOVINA, n. o.,
pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajská rada v Košiciach
pri príležitosti 20. výročia existencie

Mgr. Jozef Csobádi
riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave
pri príležitosti životného jubilea – 60. narodenín

Stredná odborná škola automobilová v Košiciach
pri príležitosti 125. výročia vzniku školy

Spojená škola na Opatovskej ceste 97 v Košiciach
pri príležitosti 40. výročia vzniku školy

Radoslav Bodnár
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Peter Cengel
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Tomáš Čarný
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Pavol Doro
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Maroš Fusszek
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Dávid Jambor
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Lukáš Jambor
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Peter Jobbágy
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Pavol Jobbágy
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Tomáš Kozlai
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Matúš Marcin
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Ľuboš Peterčák
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Lukáš Vasiľ
študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

PhDr. Ján Pituch
riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Košiciach
za jeho prínos pri zveľaďovaní školy, angažovanosť pri budovaní Centra odborného vzdelávania pre stavebníctvo a za podporu výchovy a vzdelávania žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, pri príležitosti osláv Dňa učiteľov v kraji

PhDr. Marta Čiderová
za dlhoročnú aktívnu prácu v miestnej a krajskej samospráve

PhDr. Jana Treščáková
za dlhoročnú aktívnu prácu v miestnej a krajskej samospráve

PaedDr. Bartolomej Zelvay
za dlhoročnú aktívnu prácu v miestnej a krajskej samospráve

  

Rok 2009

Andrej Pindroch
predseda Ústredného výboru Združenia vojnových poškodencov v Košiciach
pri príležitosti životného jubilea - 80. narodenín

RNDr. Janka Sušilová
pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín, za významný prínos v pedagogickej činnosti

Mgr. Margit Máthe
riaditeľka Gymnázia a ZŠ Sándora Máraiho, Kuzmányho 7 v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Mgr. Ján Haščák
riaditeľ Hotelovej akadémie, Južná trieda 10 v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Ing. Ladislav Krajňák, in memoriam
riaditeľ Stredného odborného učilišťa stavebného, Markušovská cesta 4 v Spišskej Novej Vsi
za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

PaedDr. Slavomír Šipoš, in memoriam
riaditeľ Športového gymnázia, Popradská 1 v Košiciach
za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Mgr. Ľubica Gomolčáková
Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi
pri príležitosti Dňa učiteľov za úsilie pri napĺňaní poslania a zmyslu učiteľskej profesie, odborný i ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

RNDr. Ján Macko
Gymnázium, SNP 1 v Gelnici
pri príležitosti Dňa učiteľov za úsilie pri napĺňaní poslania a zmyslu učiteľskej profesie, odborný i ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

PhDr. Viera Kampeová
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113 v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za úsilie pri napĺňaní poslania a zmyslu učiteľskej profesie, odborný i ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Mgr. Beáta Holmanová
Obchodná akadémia, Kapušianska 2 v Michalovciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za úsilie pri napĺňaní poslania a zmyslu učiteľskej profesie, odborný i ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Ing. Marián Kováč
Školský internát, Medická 2 v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za úsilie pri napĺňaní poslania a zmyslu učiteľskej profesie, odborný i ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Július Kánássy
pri príležitosti životného jubilea – 75. narodenín, za významný podiel na výchove mladých futbalových športovcov v kraji

Graham Weinberg
prezident B´nai B´rith Európa
ako uznanie jeho práce v prospech mieru a spolužitia ľudí v Európe

Gymnázium v Trebišove
pri príležitosti 60. výročia vzniku školy

  

Rok 2008

prof. PhDr. Ondrej Halaga, DrSc.
významný regionálny historik
pri príležitosti životného jubilea – 80. narodenín

David H. Lohr
prezident U. S. Steel Košice s. r. o.
za jeho významný podiel na rozvoji Košického samosprávneho kraja

Ing. Marta Horváthová
pri príležitosti významného životného jubilea – 60. narodenín, za prínos v rozvoji leteckej dopravy v metropole Košického samosprávneho kraja

Karel Adam
riaditeľ divadla Romathan
pri príležitosti životného jubilea – 55. narodenín, za jeho významný prínos pre rozvoj a propagáciu rómskej kultúry doma i v zahraničí

PhDr. Eleonóra Kovalčíková
riaditeľka Krajského osvetového strediska v Košiciach
pri príležitosti životného jubilea – 60. narodenín, za jej prínos v rozvoji kultúry a záujmovo – umeleckej činnosti v kraji

RNDr. Agnesa Repovská
riaditeľka Domova dôchodcov v Michalovciach
pri príležitosti životného jubilea – 60. narodenín

SEZ Krompachy, a.s.
pri príležitosti 60. výročia položenia základného kameňa spoločnosti

Ing. Anna Brhlíková
riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach
pri príležitosti významného životného jubilea – 60. narodenín

Ing. Mária Molnárová
vedúca referátu stratégií a programovania Odboru regionálneho rozvoja Úradu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti významného životného jubilea – 60. narodenín

Gymnázium v Gelnici
pri príležitosti 60. výročia založenia školy

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
pri príležitosti 60. výročia vzniku fakulty

Ing. Emil Egreši
riaditeľ Strednej odbornej školy na Južnej triede 48 v Košiciach
pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín

Školský internát na Medickej ul. č. 2, Košice
pri príležitosti 50. výročia jeho založenia

Ing. Melánia Konečná
riaditeľka Školského internátu na Medickej ulici č. 2 v Košiciach
pri príležitosti životného jubilea - 50. narodenín

Opća bolnica Gospić v Chorvátsku
za ľudskosť a ochotu, nezištnú pomoc a kvalitnú zdravotnú starostlivosť všetkým postihnutým pri havárií košického autobusu v septembri 2008

  

Rok 2007

Ing. Imrich Füllöp
zástupca riaditeľky Úradu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti životného jubilea – 50 rokov

Ing. Peter Ťapák
vedúci Odboru regionálneho rozvoja Úradu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti životného jubilea – 50 rokov

Východoslovenská galéria v Košiciach
pri príležitosti 55. výročia jej založenia, prípravy prvej výstavy a začatia verejnej prezentačnej činnosti

Stredná odborná škola Policajného zboru Košice
pri príležitosti 15. výročia jej vzniku

Reedukačný domov pre deti a mládež v Košiciach
pri príležitosti 40. výročia jeho založenia

Technická univerzita v Košiciach
pri príležitosti 55. výročia jej založenia

Slovenské technické múzeum v Košiciach
pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku

Zemplínske múzeum v Michalovciach
pri príležitosti 50. výročia jeho založenia

Folklórny súbor Čarnica
pri príležitosti 50. výročia jeho založenia

Združená stredná škola v Košiciach, Gemerská ul. č. 1
pri príležitosti 40. výročia vzniku školy

Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
rektor Technickej univerzity v Košiciach
za jeho prínos k rozvoju vzdelanosti, vedy a techniky v Košickom samosprávnom kraji

Marta Vajkunyová
vedúca referátu pre strategické investície a financovanie Úradu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov

Mestská požiarnická dychová hudba v Sečovciach
pri príležitosti 65. výročia jej založenia

Folklórny súbor Zemplín v Michalovciach
pri príležitosti 50. výročia jeho založenia

Marta Eštoková „in memoriam“
za prácu v detskom tanečnom súbore Slniečko pri 1. Základnej škole v Michalovciach

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi
k jeho 15. výročiu vzniku a pri príležitosti 50. výročia založenia stálej profesionálnej scény v Spišskej Novej Vsi

folklórny súbor HNOJŇANE
pri príležitosti 30. výročia jeho činnosti

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach, Komenského ulica č. 44
pri príležitosti 40. výročia jej samostatnosti

Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach
pri príležitosti 40. výročia jej založenia

Čeněk Čermák
pri príležitosti životného jubilea – 80. narodenín, za angažovanosť v oblasti ochrany prírody a rozvoja turistiky v Košickom samosprávnom kraji

Nohejbalový klub DPMK a.s.
za vynikajúcu reprezentáciu Košického samosprávneho kraja a získanie majstrovského titulu na 8. majstrovstvách Európy mužov v nohejbale 2007

KRASO Centrum Košice
pri príležitosti 50. výročia založenia krasokorčuliarskeho oddielu za vynikajúcu reprezentáciu Košického samosprávneho kraja

Anton Švajlen
bývalý futbalový brankár
pri príležitosti životného jubilea – 70. narodenín

Ing. Andrej Salanci
vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu v Košiciach
za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti ochrany, obrany a bezpečnosti kraja

PhDr. Kristína Cibríková
riaditeľka Domova sociálnych služieb na Špitálskej ulici v Rožňave
pri príležitosti životného jubilea – 50. narodenín

Rok 2006

Ing. Vladimír Urban
pri príležitosti 60. narodenín za dlhoročnú tvorivú záujmovo – umeleckú činnosť, významný prínos k popularizácii ľudovej kultúry, upevňovaniu folklórnych tradícií a zachovaniu kultúrneho dedičstva regiónu a kraja

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.11.2014 15:34
Upravené: 07.06.2021 14:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról