Plakety predsedu KSK

Cena KSK, Cena predsedu KSK ako aj Plaketa predsedu KSK sa udeľuje jedenkrát ročne na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja, zástupcov samosprávy a predstaviteľov štátnych orgánov a ďalších hostí v decembri príslušného kalendárneho roku. V kalendárnom roku, v ktorom sú vyhlásené voľby do orgánov samosprávnych krajov, sa udeľovanie verejných ocenení uskutočňuje v októbri.
Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja môžu získať v priebehu roka aj ďalší jednotlivci a kolektívy. Predseda KSK udeľuje plaketu predovšetkým pri významných jubileách a slávnostných príležitostiach za aktivity na prospech Košického kraja. V zozname sú uvedení nositelia Plakety predsedu KSK v jednotlivých rokoch.


Rok 2016

       Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraj
pri príležitosti  životného jubilea - 50. narodenín, za mimoriadny prínos pre rozvoj regionálnej samosprávy a významný podiel na úspešných investičných akciách.

       Prof. Dr. Lambert Tobias Koch
rektor Bergskej univerzity vo Wuppertale
za významný podiel na rozvoji spolupráce Košického regiónu s partnerským mestom Wuppertal

Ing. Mária Wernerová
riaditeľka špecializovaného zariadenia, zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb SUBSIDIUM
pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín, za mimoriadny prínos pri skvalitňovaní sociálnych služieb poskytovaných osobám odkázaným na pomoc druhým

Anton Šandor
starosta obce Nacina Ves
pri príležitosti životného jubilea - 70 rokov, za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej samospráve

Medzinárodný festival lokálnych televízií "Zlatý žobrák"
za propagáciu Košického samosprávneho kraja, podporu a skvalitňovanie lokálneho televízneho vysielania a za zvyšovanie kultúrneho povedomia prostredníctvom medzinárodných podujatí

Stanislav Obický

honorárny konzul Ukrajiny v Slovenskej republike
za rozvoj spolupráce Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblastnej rady

PhDr. Ladislav Kučera, CSc.
pri príležitosti životného jubilea - 90 rokov, za celoživotnú výchovno-pedagogickú prácu a rozvoj slovenskej jazykovedy

Kiwanis Club Košice
pri príležitosti 25. výročia vzniku, za presadzovanie a podporu rovnoprávnosti, tolerancie a spoluprácu verejnoprospešných, humanitárnych a dobročinných akciách.

JUDr. Melánia Kolesárová

riaditeľka Kancelárie predsedu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti 60. narodenín, za vysokú odbornosť, spoľahlivosť a zodpovednosť pri dlhoročnom pôsobení v štátnej správe a samospráve v meste Košice a Košickom kraji

Mgr. Blažena Čikošová
riaditeľka SOŠ poľnohospodárska a služieb na vidieku, Kukučínová 23, Košice
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji odborného vzdelávania v školstve a príprave žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na strednej odbornej škole Košického samosprávneho kraja

RNDr. Helena Turisová
riadteľka Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40, Košice
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní žiakov v odbornom školstve na strednej zdravotníckej škole Košického samosprávneho kraja

Mgr. Zuzana Bobriková

vedúca Referátu pre styk s médiami a verejnosťou Úradu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti 50. narodenín, za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej a regionálnej samospráve

Mgr. Gabriela Kramáreková

riaditeľka Hvezdárne v Michalovciach
pri príležitosti 60. narodenín, za dlhoročný osobný prínos k popularizácii vedy a vedeckých poznatkov v oblasti astronómie a príbuzných vied

 

Rok 2015

Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice – DOMKO
pri príležitosti 50. výročia vzniku

Gymnázium Trebišovská 12, Košice

pri príležitosti 40, výročia založenia školy

Ing. Štefan Dubík
riaditeľ SOŠ, Szakkӧzépiskola J. Majlátha v Pribeníku
pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov, za vynikajúce výsledky a za zachovanie odboru poľnohospodárstva a rozvoj vidieka

JUDr. Ing. Jozef Konkoly

starosta obce Kechnec, poslanec Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov, za založenie priemyselného parku a komunitného centra, rozvoj obce a neúnavnú starostlivosť o obyvateľov obce

Ing. Ivan Beňo

riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

Mgr. Ján Miglec

riaditeľ Strednej odbornej školy Jána Bocatia v Košiciach

Ing. Zoltán Mitro

riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rožňave

JUDr. Eva Dancáková
pri príležitosti odchodu do dôchodku ako výraz poďakovania za viac ako 40-ročné pôsobenie v komunálnej a regionálnej samospráve

Rok 2014

Mgr. art. Jozef Adamovič, ArtD., in memoriam
pedagóg, Konzervatórium, Exnárova 8, Košice
za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní mladých hereckých talentov na konzervatóriu Košického samosprávneho kraja

Ing. Jozef Šablatúra

riaditeľ SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca
za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji odborného vzdelávania v hutníckej a strojárenskej oblasti na strednej odbornej škole Košického samosprávneho kraja

Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z. Michalovce

pri príležitosti 20. výročia pôsobenia v oblasti duševného zdravia

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

za šírenie východoslovenského temperamentného folklóru vo vokálno–inštrumentálovom prevedení cimbalovej hudby

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach

pri príležitosti osláv 90. výročia založenia Štátnej nemocnice v Košiciach

Folklórny súbor ŽELEZIAR

za šírenie ľudových tradícií regiónu, interpretáciu ľudových tancov a ženskú spevácku skupinu

PhDr. Klára Kernerová
riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach
za mimoriadny prínos v rozvoji knihovníctva v Košiciach

Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou

pri príležitosti jeho 60. výročia

Czimbalmosné Molnár Éva

generálna konzulka Veľvyslanectva Maďarska v Košiciach
za rozvoj maďarsko – slovenských vzťahov

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach

pri príležitosti 135. výročia jej založenia

Rok 2013

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. v Košiciach
pri príležitosti 10. výročia vzniku ako uznanie jeho práce v prospech rozvoja zdravotníctva v kraji a na Slovensku

Ing. Jozef Čičatko

riaditeľ LUMEN, špecializovaného zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Trebišove
pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

Dr. Axel Hartmann

veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko
oceňujúc aktivity a angažovanosť pri zapájaní nemeckých podnikateľov do spolupráce v oblasti hospodárskej, kultúrnej a spoločenskej v kraji

MUDr. Katarína Kopecká

riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Rožňave
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave

Mgr. Ján Buday
riaditeľ, Gymnázium Trebišovská 12, Košice
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní mladej generácie na stredných školách Košického samosprávneho kraja

PaedDr. Viktor Baláž

riaditeľ, Obchodná akadémia v Rožňave
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos k rozvoju a modernizácii výchovy a vzdelávania mladej generácie na stredných školách v Košickom samosprávnom kraji

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

pri príležitosti 50. výročia jej založenia

Jeho Svätosť Bartolomej

arcibiskup Konštantinopola – Nového Ríma a Ekumenický patriarchova
pri príležitosti jeho návštevy mesta Košice ako Európskeho hlavného mesta kultúry dňa 26. mája 201,3 oceňujúc významný prínos medzináboženského a medzikresťanského dialógu

Folklórna skupina PACERKI z Budkoviec

za šírenie ľudových tradícií regiónu

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

pri príležitosti 40. výročia jej založenia

pani Edita Šalamonová

ktorá prežila košický holokaust pri príležitosti jej 90. narodenín

Rok 2012

Gymnázium na Šrobárovej ul. č. 1 v Košiciach
pri príležitosti 120. výročia založenia školy

Ing. Miroslav Sivý

pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na stredných odborných školách Košického samosprávneho kraja

MgA. Bartolomej Buráš

pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos k rozvoju vzdelávania a za podporu umeleckých a tvorivých aktivít v Košickom samosprávnom kraji

Mgr. Jozef Matis

pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní mladej generácie na stredných školách Košického samosprávneho kraja

RNDr. Marián Ružička

pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos k rozvoju vzdelávania a za podporu vyučovania matematiky na stredných školách v Košickom samosprávnom kraji

PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.

generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
za celospoločenskú angažovanosť a podiel na rozvoji Ekumeny

Športové gymnázium na Triede SNP v Košiciach

pri príležitosti 30. výročia jeho založenia

Lev Vladimirovič Kuznec

Gubernátor Krasnojarského kraja
za zásluhy o rozvoj partnerských vzťahov s Košickým samosprávnym krajom

Valerij Aleksandrovič Grač

honorárny konzul Slovenskej republiky v Krasnojarsku
za zásluhy o rozvoj partnerských vzťahov s Košickým samosprávnym krajom a upevňovanie hospodárskych vzťahov so Slovenskou republikou

Rok 2011

Mgr. Anna Osifová
riaditeľka Gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach
pri príležitosti životného jubilea za prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Ing. Jaroslav Kapitan

riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach
pri príležitosti životného jubilea za prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania

Ing. Ladislav Makó, CSc.

riaditeľ Strednej priemyselnej školy hutníckej, Alejová 1 v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný prínos k rozvoju odborného vzdelávania v oblasti hutníctva v Košickom samosprávnom kraji

RNDr. Juraj Seiler

riaditeľ Strednej odbornej školy v Trebišove
pri príležitosti životného jubilea za prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania

Ing. Elena Tibenská

riaditeľka Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach
pri príležitosti životného jubilea za prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania

RNDr. Vladimír Nemčko

riaditeľ Gymnázia v Dobšinej
pri príležitosti životného jubilea za prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania

T-Systems Slovakia, s. r. o., Košice

pri príležitosti 5. výročia pôsobenia

JUDr. Jozef Šuchta

za kvalitnú legislatívnu činnosť, tvorbu interných právnych noriem, odborných právnych stanovísk a angažovanosť v oblasti životného prostredia v prospech Košického samosprávneho kraja
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
pri príležitosti 60. výročia jeho založenia

Mgr. Ján Meňky

zborový farár cirkevného zboru ECAV v Michalovciach
pri príležitosti životného jubilea 50. narodenín za zásluhy na rozvoji ekumeny a povznesení spoločenského života

Stredná odborná škola ekonomická v Spišskej Novej Vsi, Stojan 1

pri príležitosti 80. výročia jeho založenia

Norbert Schürmann

predseda predstavenstva Východoslovenskej energetiky a. s. Košice
za významný podiel na rozvoji Košického samosprávneho kraja

Rok 2010

Ing. Jozef Naščák, MPH
riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
pri príležitosti jeho životného jubilea - 50. narodenín ako uznanie jeho práce v prospech rozvoja zdravotníctva v kraji

Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií

pri príležitosti 50. výročia vzniku školy

RNDr. Mária Ténaiová

pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

PharmDr. Ján Macek, CSc.

pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja

Ing. Štefan Mráz

prezident TERMOSTAV – MRÁZ spol. s r. o. Košice
pri príležitosti životného jubilea – 60. narodenín za významný podiel na rozvoji stavebníctva a výraznú podporu rôznych odvetví kultúry s osobitným dôrazom na oblasť folklóru

MUDr. Juraj Vančík, CSc.
r
riaditeľ Nemocnice Košice - Šaca, a. s.
pri príležitosti jeho životného jubilea - 60. narodenín ako uznanie jeho práce v prospech rozvoja zdravotníctva v kraji

RSDr. Juraj Beňa

poslanec Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, riaditeľ Domova sociálnych služieb DOMOVINA, n. o.,
pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajská rada v Košiciach

pri príležitosti 20. výročia existencie

Mgr. Jozef Csobádi

riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave
pri príležitosti životného jubilea – 60. narodenín

Stredná odborná škola automobilová v Košiciach

pri príležitosti 125. výročia vzniku školy

Spojená škola na Opatovskej ceste 97 v Košiciach

pri príležitosti 40. výročia vzniku školy

Radoslav Bodnár

študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Peter Cengel

študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Tomáš Čarný

študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Pavol Doro

študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Maroš Fusszek

študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Dávid Jambor

študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Lukáš Jambor

študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Peter Jobbágy

študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Pavol Jobbágy

študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Tomáš Kozlai

študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Matúš Marcin

študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Ľuboš Peterčák

študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

Lukáš Vasiľ

študent
pri príležitosti Dňa študentov za obetavosť, statočnosť a nezištnú pomoc pri záchrane životov a majetku spoluobčanov postihnutých povodňami v máji 2010 v obci Nižná Myšľa a za prejav veľkej ľudskosti a spolupatričnosti

PhDr. Ján Pituch

riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Košiciach
za jeho prínos pri zveľaďovaní školy, angažovanosť pri budovaní Centra odborného vzdelávania pre stavebníctvo a za podporu výchovy a vzdelávania žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, pri príležitosti osláv Dňa učiteľov v kraji

PhDr. Marta Čiderová

za dlhoročnú aktívnu prácu v miestnej a krajskej samospráve

PhDr. Jana Treščáková

za dlhoročnú aktívnu prácu v miestnej a krajskej samospráve

PaedDr. Bartolomej Zelvay

za dlhoročnú aktívnu prácu v miestnej a krajskej samospráve

Rok 2009

Andrej Pindroch
predseda Ústredného výboru Združenia vojnových poškodencov v Košiciach
pri príležitosti životného jubilea - 80. narodenín
RNDr. Janka Sušilová
pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín, za významný prínos v pedagogickej činnosti
Mgr. Margit Máthe
riaditeľka Gymnázia a ZŠ Sándora Máraiho, Kuzmányho 7 v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja
Mgr. Ján Haščák
riaditeľ Hotelovej akadémie, Južná trieda 10 v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja
Ing. Ladislav Krajňák, in memoriam
riaditeľ Stredného odborného učilišťa stavebného, Markušovská cesta 4 v Spišskej Novej Vsi
za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja
PaedDr. Slavomír Šipoš, in memoriam
riaditeľ Športového gymnázia, Popradská 1 v Košiciach
za mimoriadny odborný a ľudský prínos ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja
Mgr. Ľubica Gomolčáková
Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi
pri príležitosti Dňa učiteľov za úsilie pri napĺňaní poslania a zmyslu učiteľskej profesie, odborný i ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja
RNDr. Ján Macko
Gymnázium, SNP 1 v Gelnici
pri príležitosti Dňa učiteľov za úsilie pri napĺňaní poslania a zmyslu učiteľskej profesie, odborný i ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja
PhDr. Viera Kampeová
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113 v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za úsilie pri napĺňaní poslania a zmyslu učiteľskej profesie, odborný i ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja
Mgr. Beáta Holmanová
Obchodná akadémia, Kapušianska 2 v Michalovciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za úsilie pri napĺňaní poslania a zmyslu učiteľskej profesie, odborný i ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja
Ing. Marián Kováč
Školský internát, Medická 2 v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za úsilie pri napĺňaní poslania a zmyslu učiteľskej profesie, odborný i ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach Košického samosprávneho kraja
Július Kánássy
pri príležitosti životného jubilea – 75. narodenín, za významný podiel na výchove mladých futbalových športovcov v kraji
Graham Weinberg
prezident B´nai B´rith Európa
ako uznanie jeho práce v prospech mieru a spolužitia ľudí v Európe
Gymnázium v Trebišove
pri príležitosti 60. výročia vzniku školy

Rok 2008

prof. PhDr. Ondrej Halaga, DrSc.
významný regionálny historik
pri príležitosti životného jubilea – 80. narodenín
David H. Lohr
prezident U. S. Steel Košice s. r. o.
za jeho významný podiel na rozvoji Košického samosprávneho kraja
Ing. Marta Horváthová
pri príležitosti významného životného jubilea – 60. narodenín, za prínos v rozvoji leteckej dopravy v metropole Košického samosprávneho kraja
Karel Adam
riaditeľ divadla Romathan
pri príležitosti životného jubilea – 55. narodenín, za jeho významný prínos pre rozvoj a propagáciu rómskej kultúry doma i v zahraničí
PhDr. Eleonóra Kovalčíková
riaditeľka Krajského osvetového strediska v Košiciach
pri príležitosti životného jubilea – 60. narodenín, za jej prínos v rozvoji kultúry a záujmovo – umeleckej činnosti v kraji
RNDr. Agnesa Repovská
riaditeľka Domova dôchodcov v Michalovciach
pri príležitosti životného jubilea – 60. narodenín
SEZ Krompachy, a.s.
pri príležitosti 60. výročia položenia základného kameňa spoločnosti
Ing. Anna Brhlíková
riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach
pri príležitosti významného životného jubilea – 60. narodenín
Ing. Mária Molnárová
vedúca referátu stratégií a programovania Odboru regionálneho rozvoja Úradu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti významného životného jubilea – 60. narodenín
Gymnázium v Gelnici
pri príležitosti 60. výročia založenia školy
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
pri príležitosti 60. výročia vzniku fakulty
Ing. Emil Egreši
riaditeľ Strednej odbornej školy na Južnej triede 48 v Košiciach
pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín
Školský internát na Medickej ul. č. 2, Košice
pri príležitosti 50. výročia jeho založenia
Ing. Melánia Konečná
riaditeľka Školského internátu na Medickej ulici č. 2 v Košiciach
pri príležitosti životného jubilea - 50. narodenín
Opća bolnica Gospić v Chorvátsku
za ľudskosť a ochotu, nezištnú pomoc a kvalitnú zdravotnú starostlivosť všetkým postihnutým pri havárií košického autobusu v septembri 2008

Rok 2007

Ing. Imrich Füllöp
zástupca riaditeľky Úradu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti životného jubilea – 50 rokov
Ing. Peter Ťapák
vedúci Odboru regionálneho rozvoja Úradu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti životného jubilea – 50 rokov
Východoslovenská galéria v Košiciach
pri príležitosti 55. výročia jej založenia, prípravy prvej výstavy a začatia verejnej prezentačnej činnosti
Stredná odborná škola Policajného zboru Košice
pri príležitosti 15. výročia jej vzniku
Reedukačný domov pre deti a mládež v Košiciach
pri príležitosti 40. výročia jeho založenia
Technická univerzita v Košiciach
pri príležitosti 55. výročia jej založenia
Slovenské technické múzeum v Košiciach
pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku
Zemplínske múzeum v Michalovciach
pri príležitosti 50. výročia jeho založenia
Folklórny súbor Čarnica
pri príležitosti 50. výročia jeho založenia
Združená stredná škola v Košiciach, Gemerská ul. č. 1
pri príležitosti 40. výročia vzniku školy
Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
rektor Technickej univerzity v Košiciach
za jeho prínos k rozvoju vzdelanosti, vedy a techniky v Košickom samosprávnom kraji
Marta Vajkunyová
vedúca referátu pre strategické investície a financovanie Úradu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov
Mestská požiarnická dychová hudba v Sečovciach
pri príležitosti 65. výročia jej založenia
Folklórny súbor Zemplín v Michalovciach
pri príležitosti 50. výročia jeho založenia
Marta Eštoková „in memoriam“
za prácu v detskom tanečnom súbore Slniečko pri 1. Základnej škole v Michalovciach
Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi
k jeho 15. výročiu vzniku a pri príležitosti 50. výročia založenia stálej profesionálnej scény v Spišskej Novej Vsi
folklórny súbor HNOJŇANE
pri príležitosti 30. výročia jeho činnosti
Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach, Komenského ulica č. 44
pri príležitosti 40. výročia jej samostatnosti
Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach
pri príležitosti 40. výročia jej založenia
Čeněk Čermák
pri príležitosti životného jubilea – 80. narodenín, za angažovanosť v oblasti ochrany prírody a rozvoja turistiky v Košickom samosprávnom kraji
Nohejbalový klub DPMK a.s.
za vynikajúcu reprezentáciu Košického samosprávneho kraja a získanie majstrovského titulu na 8. majstrovstvách Európy mužov v nohejbale 2007
KRASO Centrum Košice
pri príležitosti 50. výročia založenia krasokorčuliarskeho oddielu za vynikajúcu reprezentáciu Košického samosprávneho kraja
Anton Švajlen
bývalý futbalový brankár
pri príležitosti životného jubilea – 70. narodenín
Ing. Andrej Salanci
vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu v Košiciach
za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti ochrany, obrany a bezpečnosti kraja
PhDr. Kristína Cibríková
riaditeľka Domova sociálnych služieb na Špitálskej ulici v Rožňave
pri príležitosti životného jubilea – 50. narodenín

Rok 2006

Ing. Vladimír Urban
pri príležitosti 60. narodenín za dlhoročnú tvorivú záujmovo – umeleckú činnosť, významný prínos k popularizácii ľudovej kultúry, upevňovaniu folklórnych tradícií a zachovaniu kultúrneho dedičstva regiónu a kraja

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 27.11.2014 15:34
Upravené: 13.03.2017 08:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo