Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska 16220 - WYT Vestník č. 89/2020 - 28.04.2020",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,28.04.2020,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446582,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446582 Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska 16221 - WYT Vestník č. 89/2020 - 28.04.2020",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,28.04.2020,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446583,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446583 Tovary,"Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska 16337 - WYT Vestník č. 90/2020 - 29.04.2020",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,29.04.2020,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446705,https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/446705 Stavebné práce,Oprava vonkajšieho schodiska,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,03.07.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Sťahovanie nábytku v priestoroch školského internátu,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,10.08.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Oprava palubovky v telocvični,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,24.08.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Rozšírenie zariadenia EZS na škole a nové zariadenie EZS na školskom internáte,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,20.10.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,"Oprava strechy školských dielní pri SOŠ IT Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,18.11.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,"Grafické spracovanie a tlač publikácií k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce\"",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,19.11.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie nízkeho napätia,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,19.11.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,"Grafické spracovanie a tlač publikácií k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce\"",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,02.12.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na zákazku: ,,Rekonštrukcia školského internátu\" a ,,Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží\".",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,02.08.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Dezinfekcia priestorov školy,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,14.12.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,"Výmena otvorových konštrukcií internátu pri SOŠ IT Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,22.12.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Oprava stropu a stien v telocvični,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,22.12.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Chlieb, pekárenské výrobky a pečivo",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Mäso a mäsové výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Mrazené výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Rôzne potravinárske výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.01.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh zmluvy", Služby,"Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na zákazku ,,Rekonštrukcia školského internátu“ a ,,Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží“",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,06.09.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky-prieskum trhu, Tovary,Zelenina a ovocie,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,13.01.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Návrh zmluvy", Tovary,Zemiaky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,13.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Revízia a kontrola elektrických spotrebičov počas ich používania,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,13.01.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,"Výroba, tlač a montáž bannerov",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,10.12.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Pranie a chemické čistenie bielizne,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,08.02.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,11.03.2021,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,„Rekonštrukcia školského internátu“ a „Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží“.,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.10.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Rekonštrukcia školského internátu a Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží , Príloha č. 1 - Výkaz výmer , Príloha č. 2 - Cenová ponuka uchádzača , Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača-Konflikt záujmov , Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o dielo", Služby,"Verejné obstarávanie na predmet zákazky ,,Herné tlačené komponenty (hracie pole, herná kocka, obal na hru, pravidlá hry)",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,25.10.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,"Výmena otvorových konštrukcií internátu pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,30.04.2021,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Výkaz - výmer , Návrh na plnenie kritéria , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie uchádzača Konflikt záujmov , Náčrt otvorovej konštrukcie , Informácie o subdodávateľoch , Návrh zmluvy o dielo", Služby,Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - PD,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,09.12.2021,"Výzva na predloženie ponúk , Príloha č. 3 - Zmluva o dielo , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov , Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 2 - Podklad OPZ", Tovary,Chlieb a pečivo,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Zemiaky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Ovocie a zelenina,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Mrazené výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Mäso a mäsové výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Tovary,Rôzne potravinárske výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.01.2022,Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami, Služby,Pranie a chemické čistenie bielizne,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,08.02.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie uchádzača Konflikt záujmov , Príloha č. 5 Návrh rámcovej dohody", Tovary,Pracovné odevy a pracovná obuv,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Pracovné odevy a pracovná obuv, Stavebné práce,Výmena vstupných dverí,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,22.02.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 k výzve Výkaz - výmer , Príloha č. 2 k výzve Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 k výzve Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 4 k výzve Čestné vyhlásenie uchádzača Konflikt záujmov , Príloha č. 5 k výzve Výkaz výplňových konštrukcií , Príloha č. 6 k výzve Informácie o subdodávateľoch , Príloha č. 7 k výzve Potvrdenie o vykonaní obhliadky objektu , Príloha č. 8 k výzve Návrh zmluvy o dielo", Služby,Zabezpečenie exteriérovej reklamy - Debondové reklamy,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,22.02.2022,"Výzva na predloženie cenovej ponuky , Príloha č. 1 k výzve - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 2 k výzve - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č. 3 k výzve Čestné vyhlásenie uchádzača Konflikt záujmov , Príloha č. 5 k výzve Náhľad umiestnenia debondových tabúl s grafickým návrhom , Príloha č. 4 k výzve Potvrdenie o uskutočnení obhliadky objektu", Tovary,Nákup nábytku do zborovni,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,03.12.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Nákup nábytku do zborovni, Tovary,Nákup notebookov do učebni,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,04.12.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Nákup notebookov do učebni, Tovary,Žiacky nábytok do učební,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,10.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Žiacky nábytok do učební\"", Stavebné práce,Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,12.12.2019,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach, Stavebné práce,"Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,12.12.2019,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice", Služby,Denný dochádzkový lyžiarsky výcvikový kurz pre SŠ,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,08.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky-Denný dochádzkový LVK pre SŠ, Služby,Lyžiarsky výcvikový kurz žiakov strednej školy - výzva na určenie PHZ,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,20.10.2022,"Výzva na určenie PHZ , Špecifikácia predmetu zákazky I. Turnus , Špecifikácia predmetu zákazky II. Turnus , Návrh na plnenie kritéria , Požiadavky na LVK v šk.roku 2022/2023", Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Cestoviny,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky-Cestoviny, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Cukrovinky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky-Cukrovinky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mäso a mäsové výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mäso a mäsové výrobky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mlieko a mliečne výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mlieko a mliečne výrobky, Tovary,"Verejné obstarávanie potravín - Chlieb, pekárenské výrobky a pečivo",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,"Výzva na predloženie CP-Chlieb, pekárenské výrobky a pečivo", Tovary,Verejné obstarávanie potravín- Mlynské výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mlynské výrobky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mrazená zelenina,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazená zelenina, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Mrazené polotovary,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,,Výzva na predloženie CP-Mrazené polotovary, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Mrazené ryby,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazené ryby, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Mrazené polotovary,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazené polotovary, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Mrazená hydina,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Mrazená hydina, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Džemy,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Džemy, Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Živočíšne a rastlinné oleje,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Živoč.a rastl.oleje, Tovary,Verejné obstarávanie potravín- Rôzne potravinárske výrobky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Rôzne potravinárske výrobky, Tovary,"Verejné obstarávanie potravín-Sirup, čaj a srvátková zmes",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,"Výzva na predloženie CP-Sirup,čaj a srvátk.zmes", Tovary,Verejné obstarávanie potravín-Sterilizované potraviny,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Sterilizované potraviny, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Slepačie vajcia,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Slepačie vajcia, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Zemiaky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Zemiaky, Tovary,Verejné obstarávanie potravín - Zelenina a ovocie,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,15.01.2020,Výzva na predloženie CP-Zelenina a ovocie, Stavebné práce,"Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,23.01.2020,"Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice", Stavebné práce,Oprava elektroinštalácie v učebni č. 316,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,30.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Oprava elektroinštalácie v učebni č.316, Stavebné práce,Montáž vyvýšenej podlahy v učebni,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,30.01.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Montáž vyvýšenej podlahy v učebni, Služby,Pranie a chemické čistenie,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,05.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Pranie a chemické čistenie, Tovary,Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení (originály a renovácie),SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,10.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky-Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení (originály a renovácie), Tovary,Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Kancelárske potreby,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,13.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Materiál na upratovanie a čistiace prostriedky,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach s demontážou pódia,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,17.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,Nákup multifunkčného farebného zariadenia,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,26.02.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Tovary,"Zariadenie, vybavenie a didaktické prostriedky k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce\"",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,04.03.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,"Poskytovanie služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany",SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,21.04.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Služby,Zabezpečenie sťahovacích služieb na školskom internáte,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,29.04.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky, Stavebné práce,Oprava vonkajšieho schodiska,SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1,19.05.2020,Výzva na predloženie cenovej ponuky,